Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prevencia v rezorte školstva

Na národnej úrovni sú inštitucionálne zaangažované priamo riadené organizácie:

Ústav informácií a prognóz školstva – drogový informačný systém, analýzy, prieskumy a výskumy v oblasti užívania drog

Metodicko-pedagogické centrá – vzdelávanie učiteľov v oblasti efektívnych spôsobov prevencie na školách

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPAP) – výskum, prieskumy, vzdelávanie a praktická príprava zamestnancov preventívnych a poradenských zariadení

Na úrovni regionálnej sú zapojené predovšetkým:

Pedagogicko-psychologické poradne a centrá výchovnej a psychologickej prevencie, tiež materské, základné, stredné a špeciálne školy, vysoké školy najmä pedagogického zamerania, školské výchovné zariadenia, školské kluby, centrá voľného času. Veľká dôležitosť sa pripisuje aj výchove vo voľnom čase, ako významnej alternatíve k drogám.

Na úrovni škôl sú ustanovení učitelia – koordinátori prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, ktorý v spolupráci s vedením školy koordinujú a metodicky usmerňujú prevenciu závislostí, informujú rodičov o opatreniach školy, v spolupráci s pedagogickým zborom vypracováva celoročný preventívny program školy a sprostredkúva prepojenie školy s inými preventívnymi a poradenskými zariadeniami. Vedenie škôl zabezpečuje tiež aktívnu ochranu detí v interných predpisoch vymedzením opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí. Pravidelne sú informovaní rodičia detí, v odôvodnených prípadoch vedenie škôl alebo koordinátor prevencie kontaktuje sociálneho kurátora alebo políciu. V prípade začínajúcich problémov u žiakov vykonáva prvú intervenciu triedny učiteľ, respektíve koordinátor a kontaktuje najprv rodiča, následne vecne príslušné preventívne alebo poradenské zariadenie v regióne.

Psychologická intervencia je možná len so súhlasom rodičov, respektíve zákonných zástupcov detí a mládeže. Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva je zameraná na zabezpečenie:

  • monitorovania situácie v oblasti užívania drog detí a mládeže, realizácia prieskumov
  • primárnej prevencie drogových závislostí v školách a školských zariadeniach
  • akcentovania na dlhodobé kontinuálne, nie jednorazové aktivity prevencie
  • odborného vzdelávania pedagogických pracovníkov
  • podpory a rozvoja voľnočasových  a športových aktivít
  • výchovno-vzdelávacej a odbornej starostlivosti pre problémové deti a mládež
  • aktívnej činnosti preventívnych a poradenských zariadení rezortu školstva
  • prepojenia a participácie s vecne príslušnými inštitúciami
  • dobudovania rezortného informačného systému v oblasti prevencie – monitoring, zber a aktualizácia informácií, podkladov pre analýzy
  • realizovanie preventívnych projektov s dôrazom na potrebu evaluvácie v zmysle smerníc EMCDDA

                                

Mgr. Miroslav Duchoň