Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Využitie kamerového systému

Mestská polícia Nitra má pripravenú a priebežne aktualizovanú Koncepciu rozvoja bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta Nitry, ktorá vychádza z analýzy štatistík miesta, času, kvantity a typu kriminality či iných sociálno-patologických javov. Po každoročnom zozbieraní a analýzy štatistík priestupkov, trestnej činnosti, spracovania miestnej empirickej znalosti z hliadkovacej činnosti je spracovaný strategický plán rozmiestnenia monitorovacích kamier. Rozpracovaný je i spôsob prenosu signálu, jeho zobrazenie a uchovávanie na útvare MsP Nitra. Na základe tejto štúdie budú zrealizované inštalačné práce, naištalovaný prislúchajúci softvér i hardvér. Kamery budú rozmiestňované na miesta s najväčším kriminogénnym faktorom, na okolie prevádzok a priestorov v meste, pri ktorých sa najčastejšie vyskytoval vandalizmus, znečisťovanie alebo iná protispoločenská činnosť.

Vytvoriť a efektívne prevádzkovať mestský kamerový systém podmieňuje aj pravidelné financovanie tohto projektu. Nakoľko Mesto Nitra nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pravidelnú obnovu starých zariadení a nákup zariadení nových, mestská polícia sa snaží získať finančné prostriedky na rozširovanie kamerového systému napríklad zo štátnych dotácií, samotné prevádzkovanie a personálne obsadenie je každoročne zabezpečené z rozpočtu mesta.
 
Z týchto objektívnych skutočností však logicky vyplýva sklz v plnení spomenutej koncepcie. Prispievajú k tomu i novozistené skutočnosti na území mesta, kedy vznikla potreba operatívne nainštalovať kamery na miestach, ktoré sme v minulosti neplánovali, avšak vzniknuté situácie si takúto zmenu vyžiadali. Zvyšovanie počtu kamier monitorovacieho systému bude musieť načas ustúpiť potrebe technickej obnovy celého systému, pretože je dôležité vymeniť staršie analógové kamery za novšie IP kamery, samozrejme,  s obnovou príslušného softveru.
 
 
Preto môžeme skonštatovať, že plnenie koncepcie pri súčasnom tempe financovania a operatívne reagovanie na nové kriminopgénne faktory je lineárny proces, ktorý nemože mať, a ani mať nebude, presné časové obmedzenie.
 
Využitie mestského kamerového monitorovacieho systému do značnej miery redukuje potrebu nasadenia príslušníkov MsP do monitorovaných priestorov a umožňuje ich cielene nasadiť až v  prípade konkrétneho zistenia priestupku. Mestský kamerový monitorovací systém využívame nielen na represiu, ale hlavne na tzv. generálnu prevenciu. Už len samotné zverejnenie informácie o skutočnosti, že určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, štatisticky znížil počet priestupkov a odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protispoločenských konaní.
 
 
Za účelom zefektívnenia práce mestskej polície sme zriadili chránené pracovisko pre občanov s telesným postihnutím, ktorí vykonávajú obsluhu mestského kamerového systému. Títo absolvovali interné vzdelávanie v oblasti úloh, kompetencií a povinností mestskej polície, v oblasti komunikácie, priestupkového a trestného zákona tak, aby boli schopní identifikovať hroziacu alebo už prebiehajúcu protispoločenskú činnosť.
 
Zriadením pracovných miest pre ZPS sa umožní efektívnejšie personálne využitie príslušníkov MsP, ktorí môžu byť nasadzovaní priamo do výkonu v uliciach mesta. Pri správnom a včasnom zhodnotení situácie a identifikácie signálneho správania potencionálnych páchateľov bude MKS pôsobiť i preventívne a tak znižovať mieru páchania protispoločenskej činnosti. MKS je i vhodným prostriedkom na identifikáciu  a zisťovanie totožnosti páchateľov, slúži ako dokumentačný materiál pre Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR), napríklad pri vyhodnotení krádeží, vlámaní, lúpežných prepadnutí alebo závažných dopravných nehôd.
 
Do budúcnosti máme pripravené a vytypované lokality, v ktorých plánujeme rozšírenie kamerového systému. Osadené budú kamery na sídlisku Klokočina, na Párovciach, na hrade a tiež na miestach, ktoré sú kľúčové pre potreby monitorovania a riadenia dopravnej situácie v meste.