Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prevencia

Všetky vyspelé štáty si uvedomujú nutnosť prevencie ako efektívneho prostriedku pozitívneho pôsobenia na verejnosť. Preto je preventívna činnosť neoddeliteľnou súčasťou práce Mestskej polície v Nitre. Základom práce je predošetkým cielené oslovovanie detí a mládeže prostredníctvom metodicky pripravených programov na rôzne témy.
 
Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov v oblasti prevencie kriminality môžu príslušníci MsP Nitra efektívne pôsobiť na všetkých občanov, nielen na mládež, pričom účelom nie je len príprava budúcej generácie na zmeny v kvalite vzťahov medzi občanmi, ale i priamy návod na situácie, ktoré v dnešnej dobe prináša život.
 
Účelom je i vedieť poradiť občanom, dospelým, rodičom, seniorom, deťom i mládeži, ponúknuť im alternatívne riešenia pre ich problémy v oblasti ochrany zdravia i majetku a následne ich nechať slobodne sa rozhodnúť, ktorú z ponúknutých možností si vyberú.
 
Všetky preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre v intraviláne mesta sú poskytované zdarma.
V prípade záujmu nás kontaktujte.
 
 
Charakter preventívnych aktivít MsP: 
 • Preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre na úseku prevencie kriminality sú pokračovaním aktivít realizovaných v  predchádzajúcom období. Realizované sú v zmysle oprávnení zák. č.564/1991 Zb.
 • Nové preventívne aktivity boli naprojektované na objekty pôsobenia, u ktorých sme praxou zistili absenciu preventívnych aktivít, väčší nárast  protispoločenskej činnosti alebo sme boli oslovení iným subjektom k spoločnému projektu.
 • Prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže zahŕňa predovšetkým aktivity v oblastiach prevencie násilia, šikanovania, záškoláctva, kriminality, obchodovania s ľuďmi, vandalizmu a iných foriem násilného správania, xenofóbie, rasizmu, intolerancie a antisemitizmu, látkových i nelátkových závislostí, patologického hráčstva, diváckeho násilia, sexuálneho zneužívania detí, syndrómu týraných a zneužívaných detí.
 
Základné atribúty aktivít:
 • komplexnosť programu prevencie kriminality
 • adresnosť vybraných preventívnych aktivít
 
Sú využívané viaceré typy preventívnych aktivít:
 • iniciačné – štartujú a rozvíjajú nové postoje, názory, správanie, zručnosti,     
 • influenčné – ovplyvňujú a korigujú existujúce postoje, názory, správanie, zručnosti,
 • inhibičné – zastavujú alebo tlmia nežiaduce postoje, názory, správanie, zručnosti,
 • facilitačné – uľahčujú prejavenie a rozvíjanie psychických funkcií a procesov,
 • rozvíjajúce – zdokonaľujú a rozvíjajú postoje, názory, správanie, zručnosti,
 • stabilizačné – udržiavajú status pozitívnych postojov, názorov, správania, zručností,
 • individuálne výchovné aktivity – rešpektujú individuálne zvláštnosti jedinca,
 • skupinové výchovné aktivity – rešpektujú individuálne zvláštnosti triedy.

 

Realizované aktivity sú špecifikované :
 • podľa objektov pôsobenia :                                 
 1. práca s deťmi (individuálne i skupinovo)
 2. práca s mládežou (individuálne i skupinovo)
 3. práca so seniormi (individuálne i skupinovo)
 4. práca s vybranými komunitami
 5. práca s širokou verejnosťou
 
 • podľa typu preventívnej aktivity :
 1. sociálna prevencia
 2. situačná prevencia
 3. viktimačná prevencia

 

 •  podľa štádia vývoja sociálneho problému :  
 1. primárna prevencia
 2. sekundárna prevencia