Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

STOP PC kriminalite

STOP_počítačovek_kriminalite

Finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu a poskytovateľ dotácie Okresný úrad v  Nitre

 
Z doposiaľ absolvovaných preventívnych aktivít zameraných na  tému nástrah internetu, ktoré už niekoľko rokov realizuje Mestská polícia v Nitre na základných školách v meste, vyplynula potreba zvýšenia počítačových kompetencií, právneho vedomia a zodpovednosti detí za svoje činy spojené s používaním počítačových technológií. So zreteľom na neodškriepiteľný fakt, že používanie internetu prináša okrem výrazných pozitív aj mnohé negatívne javy, ktorých dôsledkom sa môžu školopovinné deti a mládež ocitnúť v pozícií potenciálnych obetí alebo páchateľov trestnej činnosti, sme sa rozhodli zrealizovať projekt pod názvom „STOP počítačovej kriminalite“. Uskutočniť sa ho v plnej miere podarilo v spolupráci s Centrom voľného času Domino a s finančnou podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
 
Cieľovou skupinou projektu boli žiaci V. až VII. ročníka vybraných základných škôl v meste vo veku 10-13 rokov, ohrozených anonymným virtuálnym priestorom – možným zdrojom nevhodnej zábavy a porušovania zákona na úrovni počítačovej kriminality. Sekundárne boli s problematikou a základnými informáciami o počítačovej kriminalite oboznámení aj rodičia, pedagogickí pracovníci a verejnosť, prostredníctvom rozdistribuovaných edukačných letákov, plagátu a vytvorených edukačných panelov v spolupráci s Centrom voľného času Domino, ktoré sa nachádzajú v centrálnej budove Starého mesta aj v mestskej časti Chrenová.
 
Realizovaný projekt bol zameraný na prioritnú oblasť č. 3 zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 stanovenej v kapitole 3.6. ods. 3) – eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi). V praxi sme sa zameriavali na primárnu a sekundárnu sociálnu prevenciu – t.j. na páchateľov a možných páchateľov počítačovej kriminality, primárnu a sekundárnu viktimačnú prevenciu - čiže poskytovanie pomoci obetiam trestnej činnosti z oblasti informačných technológií a predchádzanie situáciám, v ktorých sa deti a mládež môžu v zlomku sekundy stať potenciálnymi obeťami počítačovej kriminality.
 
Primárny cieľ projektu - zníženie miery prejavov počítačovej kriminality školskou mládežou bol doplnený o nasledujúce subciele:
- zníženie miery počítačovej kriminality páchanej na školskej mládeži,
- zvýšenie miery informovanosti cieľovej skupiny o problematike počítačovej kriminality a 
 právneho vedomia dotknutých zákonov z oblasti počítačovej kriminality,
- zvýšenie miery informovanosti cieľovej skupiny o porušovaní ľudských práv, trestnoprávnej  
 zodpovednosti za svoje správanie sa a o etických princípoch pri používaní informačných
 technológií,
- zvýšenie miery kvality sociálnych vzťahov počas elektronickej komunikácie,
- zvýšenie vzájomnej spolupráce detí a dospelej populácie pri riešení jednotlivých
   porušení zákonov vo svete elektronickej komunikácie.
 
Jednotlivé aktivity projektu boli so žiakmi realizované počas dvoch vyučovacích hodín formou interaktívneho dialógu, individuálnej a skupinovej práce, vzájomného zdieľania si skúseností a motívov detí pre prekračovanie tenkej hranice zákona, tak aj prezentovaním rozličných príkladov z praxe a riešením modelových situácií. Našou snahou bolo širokospektrálne vplývať na kognitívnu, emočnú aj osobnostnú zložku detí staršieho školského veku prostredníctvom poskytovania informácií z oblasti základnej počítačovej, právnej a etickej terminológie, o najčastejších prejavoch počítačovej kriminality, o základných pravidlách slušného správania sa a komunikácie na internete. Priblížili sme cieľovej skupine základné aspekty počítačovej kriminality, poukázali na niektoré špecifiká typické pre prostredie kyberpriestoru a možnosti prevencie páchania trestnej činnosti súvisiacej napr. s vydieraním, vyhrážaním, rozširovaním detskej pornografie, podvodmi, kyberšikanovaním, hackingom, kybergroomingom, spammingom a podobne.
 
Do projektu bolo zapojených dvadsať osem tried štyroch základných škôl z rozličných mestských častí, v celkovom počte 439 žiakov.
 
Ak vás zaujala problematika počítačovej kriminality, rady a inšpiratívny materiál z oblasti nástrah internetu a počítačovej kriminality nájdete tu.