Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úlohy mestskej polície

foto_hliadka1

a.) Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci. Miesta najčastejších kontrôl plnenia tejto úlohy sú pri pohostinských prevádzkach. Hliadky zabezpečujú verejný poriadok aj v husto obývaných lokalitách, najmä : Štúrova ulica č. 24, 26, 43, Bernoláková ulica, Oswaldova ulica, Borová ulica, Hollého ulica, Vajanského ulica, Hôrka, Novomeského, Petzwalova, Tr. A. Hlinku

b.) Mestská polícia chráni majetok obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Hliadky MsP najčastejšie kontrolujú exponované miesta z hľadiska poškodzovania majetku mesta ako i občanov : okolie budov na pešej zóne, zabraňujú poškodzovaniu prvkov drobnej architektúry a verejno-prospešných zariadení na pešej zóne a pri DAB, kontrolujú okolie Morového stĺpu a hradu, kontrolujú okolie každej základnej školy na území mesta, v nočných hodinách vykonávajú obhliadky vozidiel zaparkovaných na slabo osvetlených a frekventovaných miestach, kontrolujú mestské cintoríny z dôvodu častého výskytu drobných krádeží kvetov a poškodzovania náhrobných kameňov, vykonávajú pravidelné obhliadky verejno-prospešných zariadení ako sú lavičky, prístrešky zástaviek MHD, telefónne búdky a informačné tabule, zabraňujú vreckovým krádežiam počas konania výstav na výstavisku AX  a v priebehu roku sa zameriavajú na vreckové krádeže najmä v okolí zástaviek MHD. 

c.) Mestská polícia dbá o ochranu životného prostredia v obci. V rámci plnenia tejto úlohy hliadky MsP : kontrolujú znečisťovanie verejných priestranstiev odhadzovaním drobných smetí, papierov, obalov, odpadkov prevažne na zastávkach MHD, pri prevádzkach s občerstvením a na exponovaných častiach sídlisk Klokočina a Staré mesto - najmä však na uliciach na Hôrke, Bernolákova, Hollého a Štúrova, hliadky v období vianočných sviatkov kontrolujú najmä lokality na Borine, v Drážovciach a v parku k zabráneniu neoprávneného výrubu stromkov, kontrolujú nepovolené vyberanie odpadkov zo smetných nádob hlavne na sídliskách Klokočina a Staré mesto, kontrolujú nedovolené vytváranie divokých skládok na území mesta, v okrajových častiach mesta kontrolujú znečisťovanie životného prostredia pálením domového odpadu a zelenej hmoty zo záhrad, riešia parkovanie vozidiel na verejnej zeleni najmä na sídliskách, kontrolujú mestské parkové plochy z dôvodu ničenia verejnej zelene a parkovaním vozidiel na trávnatých plochách.