RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Organizačné pokyny k aktuálnemu kurzu

Organizačné pokyny pre uchádzačov odbornej prípravy:

 

Odborná príprava začína  21. septembra 2020 o 8.00 h. na útvare Mestskej polície v Nitre na Cintorínskej ulici č.6. a končí 2. decembra 2020.

 

Odborná príprava bude vykonávaná podľa vzdelávacieho programu odbornej prípravy schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v trvaní 420 vyučovacích hodín, ktoré budú rozvrhnuté na tri po sebe nasledujúce mesiace. Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutoční v termíne stanovenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Uchádzači si so sebou prinesú preukaz totožnosti, písacie potreby, športové oblečenie a obuv, predmet na prekrytie horných dýchacích ciest.

Po zahájení budú všetci poučení o ustanoveniach Poriadku ŠVS a budú im poskytnuté všetky relevantné informácie vrátane rozvrhu hodín.

O rozvrhu hodín budú účastníci informovaní vždy 2 - 4 týždne dopredu.

Tí účastníci, ktorí v Záväznej prihláške požiadali o sprostredkovanie ubytovania, budú osobne zavedení do ubytovne po škončení vyučovania prvého dňa.

 

 
 
 
Miesto konania kurzu:               Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre
                                                      Cintorínska 6, 949 01 Nitra
 
Predpokladaná cena
odbornej prípravy:                    490,- eur s DPH
 
Ubytovanie :                              nie je zahrnuté v cene kurzu, iba sprostredkujeme na požiadanie
 
Stravovanie :                            zabezpečí si účastník (zamestnávateľ) individuálne
 
Cena ubytovania:                       cca  12 - 20,- eur osoba/noc , podľa ubytovacích možností
                                                alebo podľa dohody
 
V prípade záujmu o odbornú prípravu pošlite písomnú žiadosť na vykonanie odobornej prípravy, záväznú prihlášku a vyhlásenie účastníkov (tlačivá) na adresu Mestská polícia v Nitre, Cintorínska 6, 949 01 Nitra.
 
Tlačivá je možné stiahnuť z Hlavného menu MsP na stránke www.mspnitra.sk v rubrike  Školiace a výcvikové stredisko - Dokumenty na stiahnutie.
 
V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť odbornú prípravu zabezpečiť v uvedenom termíne, budeme Vás o tom včas informovať.
 
Zmluvné vzťahy budú upravené v súlade s právnymi predpismi.
 

 Organizačné pokyny k aktuálnym
S K Ú Š K A M

o d b o r n e j    s p ô s o b i l o s t i :

 

U P O Z O R N E N I E !
Termín vykonania skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície už zrealizovaného kurzu je rozhodnutím oddelenia nad dohľadom nad obecnou políciou Prezídia policajného zboru SR 
určený na 7., 8. a 9. decembra so začiatkom o 8:30 h

 

Skúška bude vykonaná v priestoroch Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii v Nitre, Cintorínska 6, Nitra na prvom poschodí.

Frekventanti výcvikového kurzu sa dostavia na útvar MsP Nitra najneskôr do 8:00 hod.

So sebou si prinesú občiansky preukaz a písacie potreby a predmet na prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka...).

 

 Predpokladaný časový harmonogram skúšok odbornej spôsobilosti:

08:30 - 08:45 prezentácia, poučenie účastníkov o priebehu skúšok

08:45 - 09:25 písomná časť skúšok

09:25 - 09:45 vyhodnotenie testov, vyhlásenie výsledkov

09:45 - 12:00 ústna časť skúšok

12:00 - 12:45 prestávka na jedlo

12:45 - 15:30 pokračovanie v ústnej časti skúšok

15:30 - 16:00 vyhodnotenie skúšok, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie osvedčení

Harmonogram skúšok je orientačný, môže byť posunutý z dôvodu rôznych neovplyvniteľných faktorov.

Začiatok skúšok, začiatok písomnej a ústnej časti je nemenný, rozdiel v čase môže byť niekoľko minút.

 

Rozpis mestských polícií na skúšky odbornej spôsobilosti: