RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Organizačné pokyny k aktuálnemu kurzu

Organizačné pokyny pre uchádzačov odbornej prípravy:

 

Odborná príprava začína  22. júna 2020 o 8.00 h. na útvare Mestskej polície v Nitre na Cintorínskej ulici č.6. a končí 28. augusta 2020.

 

Odborná príprava bude vykonávaná podľa vzdelávacieho programu odbornej prípravy schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v trvaní 420 vyučovacích hodín, ktoré budú rozvrhnuté na tri po sebe nasledujúce mesiace. Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutoční v termíne stanovenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Uchádzači si so sebou prinesú preukaz totožnosti, písacie potreby, športové oblečenie a obuv, predmet na prekrytie horných dýchacích ciest.

Po zahájení budú všetci poučení o ustanoveniach Poriadku ŠVS a budú im poskytnuté všetky relevantné informácie vrátane rozvrhu hodín.

O rozvrhu hodín budú účastníci informovaní vždy 2 - 4 týždne dopredu.

Tí účastníci, ktorí v Záväznej prihláške požiadali o sprostredkovanie ubytovania, budú osobne zavedení do ubytovne po škončení vyučovania prvého dňa.

 

 
 
 
Miesto konania kurzu:               Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre
                                                      Cintorínska 6, 949 01 Nitra
 
Predpokladaná cena
odbornej prípravy:                    490,- eur s DPH
 
Ubytovanie :                              nie je zahrnuté v cene kurzu, iba sprostredkujeme na požiadanie
 
Stravovanie :                            zabezpečí si účastník individuálne
 
Cena ubytovania:                       cca  10 - 18,- eur osoba/noc , podľa ubytovacích možností
                                                alebo podľa dohody
 
V prípade záujmu o odbornú prípravu pošlite písomnú žiadosť na vykonanie odobornej prípravy, záväznú prihlášku a vyhlásenie účastníkov (tlačivá) na adresu Mestská polícia v Nitre, Cintorínska 6, 949 01 Nitra.
 
Tlačivá je možné stiahnuť z Hlavného menu MsP na stránke www.mspnitra.sk v rubrike  Školiace a výcvikové stredisko - Dokumenty na stiahnutie.
 
V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť odbornú prípravu zabezpečiť v uvedenom termíne, budeme Vás o tom včas informovať.
 
Zmluvné vzťahy budú upravené v súlade s právnymi predpismi.
 

 Organizačné pokyny k aktuálnym
S K Ú Š K A M

o d b o r n e j    s p ô s o b i l o s t i :

 

U P O Z O R N E N I E !
Termín vykonania skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície už zrealizovaného kurzu je rozhodnutím oddelenia nad dohľadom nad obecnou políciou Prezídia policajného zboru SR 
určený na 11. a 12. júna so začiatkom o 8:30

 

Skúška bude vykonaná v priestoroch Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii v Nitre, Cintorínska 6, Nitra na prvom poschodí.

Frekventanti výcvikového kurzu sa dostavia na útvar MsP Nitra najneskôr do 8:00 hod.

So sebou si prinesú občiansky preukaz a písacie potreby a predmet na prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka...).

 

 Predpokladaný časový harmonogram skúšok odbornej spôsobilosti:

08:30 - 08:45 prezentácia, poučenie účastníkov o priebehu skúšok

08:45 - 09:25 písomná časť skúšok

09:25 - 09:45 vyhodnotenie testov, vyhlásenie výsledkov

09:45 - 12:00 ústna časť skúšok

12:00 - 12:45 prestávka na jedlo

12:45 - 15:30 pokračovanie v ústnej časti skúšok

15:30 - 16:00 vyhodnotenie skúšok, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie osvedčení

Harmonogram skúšok je orientačný, môže byť posunutý z dôvodu rôznych neovplyvniteľných faktorov.

Začiatok skúšok, začiatok písomnej a ústnej časti je nemenný, rozdiel v čase môže byť niekoľko minút.

 

Rozpis mestských polícií na skúšky odbornej spôsobilosti:

11.6.2020

1. Lukáš Švajda MsP Bratislava        
2. Mgr. Veronika Čengerová MsP Bratislava    
3. Mgr. Martin Knezovič MsP Bratislava        
4. Petronela Kukučková MsP Bratislava        
5. Alexander Kendi MsP Bratislava    
6. Lukáš Le Trong MsP Bratislava                      
7. David Lilik MsP Bratislava                      
8. Tomáš Goceliak MsP Brezno
9. Dárius Šiffel MsP Bratislava        
10. Jakub Šiffel      MsP Bratislava                         
11. Jakub Varga   MsP Bratislava

 

12.6.2020

1. Filip Spišiak MsP Bratislava            
2. Juraj Kapusta MsP Piešťany     
3. Kristína Kurtinová MsP Bratislava      
4. Bc. Štefan Chujac MsP Topoľčany     
5. Jaroslav Uhrin MsP Šaľa    
6. Štefánia Byrová MsP Bratislava       
7. Ivett Pálmai Puskás MsP Bratislava             
8. Marián Kováčik MsP Bratislava
9. Denisa Hégerová MsP Trenčianske Teplice
10. Tomáš Ágh MsP Bratislava               
11. Miroslav Kostolanský MsP Bratislava