RSS
19-01-2017_02-50-0322-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Organizačné pokyny k aktuálnemu kurzu

Organizačné pokyny pre uchádzačov odbornej prípravy:

 

Odborná príprava začína  18. septembra 2017 o 8.00 h. na útvare Mestskej polície v Nitre na Cintorínskej ulici č.6. a končí 1. decembra 2017 o 12:30 h.

 
 
 
Odborná príprava bude vykonávaná podľa vzdelávacieho programu odbornej prípravy schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v trvaní 420 vyučovacích hodín, ktoré budú rozvrhnuté na tri po sebe nasledujúce mesiace. Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutoční v termíne stanovenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 
 
Uchádzači si so sebou prinesú preukaz totožnosti, písacie potreby, športové oblečenie a obuv.

Po zahájení budú všetci poučení o ustanoveniach Poriadku ŠVS a budú im poskytnuté všetky relevantné informácie vrátane rozvrhu hodín.

O rozvrhu hodín budú účastníci informovaní vždy 2 - 3 týždne dopredu.

Tí účastníci, ktorí v Záväznej prihláške požiadali o sprostredkovanie ubytovania, budú osobne zavedení do ubytovne po škončení vyučovania prvého dňa.

 
 
 
 
Miesto konania kurzu:               Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre
                                                      Cintorínska 6, 949 01 Nitra
 
Predpokladaná cena
odbornej prípravy:                   490,- eur s DPH
 
Ubytovanie a stravovanie:         nie je zahrnuté v cene kurzu, ubytovanie sprostredkujeme na požiadanie
 
Cena ubytovania:                     cca 10,00 eur osoba/noc , prípadne podľa dohody
 
V prípade záujmu o odbornú prípravu pošlite písomnú žiadosť na dolu uvedenú adresu, na základe ktorej Vám zašleme tlačivá potrebné k zápisu do odbornej prípravy príslušníkov
 
Tlačivá je možné stiahnuť z Hlavného menu MsP na stránke www.mspnitra.sk v rubrike  Školiace a výcvikové stredisko - Dokumenty na stiahnutie.
 
V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť odbornú prípravu zabezpečiť v uvedenom termíne, budeme Vás o tom včas informovať. Zmluvné vzťahy budú upravené v súlade s právnymi predpismi.
 

 Organizačné pokyny k aktuálnym
S K Ú Š K A M

odbornej spôsobilosti:

Termín vykonania skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície je plánovaný na dni  6., 7. a 8. december 2017 o 08:30

Skúška bude vykonaná v priestoroch Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii v Nitre, Cintorínska 6, Nitra na prvom poschodí.

Frekventanti výcvikového kurzu sa dostavia na útvar MsP Nitra najneskôr do 8:00 hod.

So sebou si prinesú občiansky preukaz a písacie potreby.

 

 

Predpokladaný časový harmonogram skúšok odbornej spôsobilosti:

08:30 - 08:45 prezentácia, poučenie účastníkov o priebehu skúšok

08:45 - 09:25 písomná časť skúšok

09:25 - 09:45 vyhodnotenie testov, vyhlásenie výsledkov

09:45 - 12:00 ústna časť skúšok

12:00 - 12:45 prestávka na jedlo

12:45 - 15:30 pokračovanie v ústnej časti skúšok

15:30 - 16:00 vyhodnotenie skúšok, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie osvedčení

 

Harmonogram skúšok je orientačný, môže byť posunutý z dôvodu rôznych neovplyvniteľných faktorov.

Začiatok skúšok, začiatok písomnej a ústnej časti je nemenný, rozdiel v čase môže byť niekoľko minút.

6.12. - MsP Bratislava 8x, MsP Nitra 3x, MsP Hnúšťa 1x

7.12. - MsP Veľký Krtíš 3x, MsP Malacky 1x, MsP Trenčín 3x, MsP Banská Bystrica 1x,
             MsP Trnava 4x

8.12. - MsP Partizánske 2x, MsP Galanta 1x, MsP Šaľa 2x, MsP Komárno 1x,
             OP Dvory nad Žitavou 1x,  MsP Handlová 3x, MsP Žiar nad Hronom 1x, MsP Senec 1x