RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Dokumenty na stiahnutie

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti      (word)

- Vyhlásenie príslušníkov    (word)

- Záväzná prihláška obce na zaradenie uchádzačov do odbornej prípravy       (word)

-  Vzdelávací program odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície   (pdf.)

-  Nariadenie vlády SR č. 590/2003 o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a
   o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície    (pdf.)

 

 

Vyššie uvedené povinné dokumenty pošlite opečiatkované, podpísané Vaším štatutárnym zástupcom a prijatými uchádzačmi a pošlite ich v printovej forme na korešpodenčnú adresu:

Mestská polícia v Nitre

Cintorínska 6

949 01 Nitra

 

Na základe Vami poslaných fakturačných údajov bude spísaná zmluva medzi Vašou obcou a Mestom Nitra, štyri podpísané a opečiatkované exempláre Vám pošleme poštou, tieto zmluvy podpíše štatutárny zástupca Vašej obce a dva exempláre nám poštou pošlete späť na korešpodenčnú adresu do Nitry. 

 

 

*povinný doklad, vyplnený, opečiatkovaný a podpísaný