RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Piliere protidrogovej politiky

Základné piliere protidrogovej politiky Slovenskej republiky:

  • prevencia aktivity zamerané na znižovanie dopytu po drogách,
  • liečba dostupnosť programov liečby závislostí pre širokú verejnosť,
    znižovanie zdravotných rizík
  • resocializácia poskytovanie primeranej pomoci pri opätovnej integrácii jednotlivca
  • represia znižovanie ponuky a presadzovanie práva – súbor opatrení a aktivít smerujúcich k potlačeniu ponuky drog

Týmto spôsobom sa redukuje výsadné postavenie štátu a jeho inštitúcií v oblasti boja proti drogám a umožňuje aktívny vstup výrazne väčšiemu množstvu fyzických a právnických osôb do procesu prevencie, liečby a resocializácie drogovo závislých osôb.

 

                                                                                                      Mgr. Miroslav Duchoň