RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Snehová guľa

projekt SNEHOVÁ GUĽA

- ako sa nestať obeťou závislosti

 

 

 

 

                    Finančne podporil:

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012.

 

Cieľ projektu : Zníženie konzumentskej základne drog u detí a mládeže
 
subciele:
 • zvýšenie miery informovanosti a pripravenosti rodičov správne reagovať pri ohrození detí závislosťou,
 • zvýšenie miery informovanosti a  pripravenosti pedagogických pracovníkov škôl.

 

Cieľová skupina:

Mládež vo veku 15 – 17 rokov, 

-    dôvod: mládež v tejto vekovej kategórii začína experimentovať alebo nadužívať návykové látky, v tejto fáze je možné cieľovú skupinu usmerňovať a ovplyvňovať, aby nezačínali s neuváženou experimentáciou, prípadne, aby od skúšania neprechádzali k pravidelnému užívaniu a neskoršiemu nadužívaniu návykových látok, čím predpokladáme  znižovanie dopytu a konzumentskej drogovej základne v cieľovej skupine.

Zistený stav a riešený problém:
mládež v nitrianskych stredných školách preferuje užívanie:
 • alkohol počas víkendov cca v 80%,
 • užívanie tabaku denne približne 25 - 30%, príležitostne cca 20%
 • marihuanu približne 20%, lieky 10%, prchavé látky 5-6%, pervitín a extáza cca 3-5%
 • dievčatá užívajú návykové látky vo väčšej miere ako chlapci pri všetkých spomenutých návykových látkach,
 • užívanie heroínu v meste Nitra je na okraji záujmu mládeže,
 • mierne, ale stále stúpa záujem mládeže o užívanie pervitínu,
 • v spojitosti s užívaním alkoholu stúpa agresivita a vandalizmus,
 • mládež sa neobáva možných negatívnych dôsledkov užívania návykových látok,
 • cca 75 % mládež predpokladá, že dokáže odhadnúť čas vzniku závislosti na užívanej látky,
 • cca 70% mládeže nemá obavy zo vzniku závislostí pri súčasnom užívaní návykových látok.

Údaje boli zistené počas dlhoročného pôsobenia Mestskej polície v Nitre na úseku prevencie v nitrianskych školách v interaktívnych dialógoch s cieľovou skupinou po vytvorení atmosféri dôvery i prostredníctvom vyhodnotení anonymných dotazníkov.

Aktivity projektu

štruktúrované stretnutia s mládežou
-   pôsobenie formou zážitkového učenia, interaktívnych dialógov, hier, hraní rolí, skupinových techník, riešení modelových situácií.
-   lektorovanie zabezpečili preventisti Mgr. Miroslav Duchoň a Mgr. Zuzana Bucheňová
 
aktivita PREVTAD (PREVencia Tabaku, Alkoholu, Drog) 
-  pôsobenie formou kontrolnej terénnej práce zameranej na:
a) zachytenie mládeže pri počiatkoch nadužívania alebo závislosti a následná spolupráca s obcou a sociálnou kuratelou ÚPSVaR-u – výchovné pohovory s rodičmi spoločne s deťmi, v prípade potreby spolupráca s CPPPaP alebo OZ STORM, ktoré v zmysle filozofie harm reduction pôsobí v mieste žiadateľa
b) nezákonné užívanie návykových látok v prevádzkach v nočných hodinách mládežou,
c) držba, predaj nelegálnych látok – aktívna spolupráca s PZ SR