RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Prevencia

Všetky vyspelé štáty si uvedomujú nutnosť prevencie ako efektívneho prostriedku pozitívneho pôsobenia na verejnosť. Preto je preventívna činnosť neoddeliteľnou súčasťou práce Mestskej polície v Nitre. Základom práce je predošetkým cielené oslovovanie detí a mládeže prostredníctvom metodicky pripravených programov na rôzne témy.
 
Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov v oblasti prevencie kriminality môžu príslušníci MsP Nitra efektívne pôsobiť na všetkých občanov, nielen na mládež, pričom účelom nie je len príprava budúcej generácie na zmeny v kvalite vzťahov medzi občanmi, ale i priamy návod na situácie, ktoré v dnešnej dobe prináša život.
 
Účelom je i vedieť poradiť občanom, dospelým, rodičom, seniorom, deťom i mládeži, ponúknuť im alternatívne riešenia pre ich problémy v oblasti ochrany zdravia i majetku a následne ich nechať slobodne sa rozhodnúť, ktorú z ponúknutých možností si vyberú.
 
Všetky preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre v intraviláne mesta sú poskytované zdarma.
V prípade záujmu nás kontaktujte.
 
 
Charakter preventívnych aktivít MsP: 
 • Preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre na úseku prevencie kriminality sú pokračovaním aktivít realizovaných v  predchádzajúcom období. Realizované sú v zmysle oprávnení zák. č.564/1991 Zb.
 • Nové preventívne aktivity boli naprojektované na objekty pôsobenia, u ktorých sme praxou zistili absenciu preventívnych aktivít, väčší nárast  protispoločenskej činnosti alebo sme boli oslovení iným subjektom k spoločnému projektu.
 • Prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže zahŕňa predovšetkým aktivity v oblastiach prevencie násilia, šikanovania, záškoláctva, kriminality, obchodovania s ľuďmi, vandalizmu a iných foriem násilného správania, xenofóbie, rasizmu, intolerancie a antisemitizmu, látkových i nelátkových závislostí, patologického hráčstva, diváckeho násilia, sexuálneho zneužívania detí, syndrómu týraných a zneužívaných detí.
 
Základné atribúty aktivít:
 • komplexnosť programu prevencie kriminality
 • adresnosť vybraných preventívnych aktivít
 
Sú využívané viaceré typy preventívnych aktivít:
 • iniciačné – štartujú a rozvíjajú nové postoje, názory, správanie, zručnosti,     
 • influenčné – ovplyvňujú a korigujú existujúce postoje, názory, správanie, zručnosti,
 • inhibičné – zastavujú alebo tlmia nežiaduce postoje, názory, správanie, zručnosti,
 • facilitačné – uľahčujú prejavenie a rozvíjanie psychických funkcií a procesov,
 • rozvíjajúce – zdokonaľujú a rozvíjajú postoje, názory, správanie, zručnosti,
 • stabilizačné – udržiavajú status pozitívnych postojov, názorov, správania, zručností,
 • individuálne výchovné aktivity – rešpektujú individuálne zvláštnosti jedinca,
 • skupinové výchovné aktivity – rešpektujú individuálne zvláštnosti triedy.

 

Realizované aktivity sú špecifikované :
 • podľa objektov pôsobenia :                                 
 1. práca s deťmi (individuálne i skupinovo)
 2. práca s mládežou (individuálne i skupinovo)
 3. práca so seniormi (individuálne i skupinovo)
 4. práca s vybranými komunitami
 5. práca s širokou verejnosťou
 
 • podľa typu preventívnej aktivity :
 1. sociálna prevencia
 2. situačná prevencia
 3. viktimačná prevencia

 

 •  podľa štádia vývoja sociálneho problému :  
 1. primárna prevencia
 2. sekundárna prevencia                              

Mgr. Miroslav Duchoň