RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 42. týždeň 2021

Pridané dňa 28 Oct 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

 

 

UDALOSTI – 42. TÝŽDEŇ

 
18.10.2021 – PONDELOK:
V dopoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania predpisov statickej dopravy v uliciach sídliska Chrenová mestskí policajti spozorovali hustý dym, ktorý sa šíril zo záhradkárskej kolónie na ulici Nábrežie mládeže. Po skontrolovaní priestoru zistili na mieste horiacu kopu rôzneho biologického odpadu zo záhrad, ktorú niekto zapálil a nechal horieť. Príslušníci horiacu kopu odpadu zahasili vlastnými silami a prostriedkami, nebolo nutné privolávať výjazd hasičov. Mestskí policajti prezreli záhradkársku kolóniu v snahe nájsť pôvodcu horiacej kopy odpadu, záhradkárska oblasť však bola prázdna, nikto sa v nej v čase kontroly nenachádzal. Po opakovanom dôkladnom skontrolovaní, či je oheň zahasený, pokračovali príslušníci v hliadkovej činnosti. 
 
Operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch vo večerných hodinách podozrivé správanie jednej osoby zo skupinky, ktorá trávila voľný čas na Svätoplukovom námestí. Mladý muž sa nachádzal v oddychovej drevenej bunke na námestí, neskôr sa začal šplhať po konštrukcii a celou svojou hmotnosťou sa zavesil na sieť tvoriacu strop tohto prvku drobnej architektúry. Vyslaní mestskí policajti na mieste našli mladistvého vo veku pätnásť rokov, ktorý bol napriek nízkemu veku mestskej polícii známy svojím protiprávnym konaním v minulosti.   Za priestupok proti majetku mu bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatil na mieste.
 
Po odchode hliadky operátor pri preventívnom monitorovaní skupiny, do ktorej mladistvý patril, zistil nezákonné požívanie alkoholu na verejnom priestranstve. Príslušník operačného centra vyslal na miesto motohliadku zistenie z kamerového záznamu preveriť. Zasahujúci príslušníci na útvar mestskej polície predviedli tri mladistvé osoby, kde s nimi vykonali kontrolnú skúšku na prítomnosť alkoholu v dychu. U všetkých, dvoch sedemnásťročných i pred polhodinou riešeného pätnásťročného mladistvého, bola potvrdená pozitivita na alkohol. Po zistení tejto skutočnosti boli na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici privolaní ich zákonní zástupcovia, aby si svojich synov prevzali. Zároveň boli informovaní, že konanie mladistvých, správny delikt porušením zákazu konzumovať alkohol osobám mladším ako 18 rokov, bude postúpený na vecne a miestne príslušný správny orgán.
 
Hliadka mestskej polície pri kontrole verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina v nočných hodinách spozorovali za jedným z vchodov na Baničovej ulici pri schodoch otvorenú nezabezpečenú šachtu, na spodku ktorej boli rôzne ventily. Potenciálne nebezpečné miesto, ktoré za zníženej viditeľnosti takmer vôbec nebolo vidieť, z preventívnych dôvodov viditeľne označili páskou mestskej polície a drevenými kolíkmi a zabezpečili, aby nasledujúca hliadka na rannej pracovnej zmene tento nedostatok nahlásila príslušnej inštitúcii na odstránenie. Tá hneď v ranných hodinách našla zodpovednú stavebnú firmu, ktorá rekonštrukciu realizuje a o zistenej skutočnosti informovala vedúceho zamestnanca firmy. Neskôr pri kontrole miesta mestskí policajti zistili, že otvor je riadne zatvorený a miesto viditeľne označené páskou.
 
Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku mestskí policajti zistili muža, ktorý pri obchodnom dome Billa na Hviezdoslavovej ulici búcha do bankomatu inštalovaného v stene budovy. Po príchode na miesto muža vyzvali, aby prestal s protiprávnym konaním a upokojil sa. Ten počas pohovoru mestským policajtom uviedol, že sa mu z bankomatu opakovane nedarí vybrať peniaze. Zasahujúci príslušníci najprv skontrolovali teleso bankomatu, to nenieslo známky poškodenia. Po tejto kontrole muž podľa pokynov mestských policajtov zadal všetky potrebné údaje a pokyny bankomatu a ten mu požadovanú sumu bez problémov vydal. Muž hliadke poďakoval a miesto opustil. Keďže bankomat poškodený nebol, bol plne funkčný, konanie muža nebolo posúdené ako protiprávny skutok.
 
19.10.2021 – UTOROK:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala v mestskej časti Krškany oznam o krádeži medených káblov z pozemku jedenej z nehnuteľností. Podnet telefonicky prijal príslušník operačného centra mestskej polície. Oznamovateľ páchateľa odfotil a tiež natočil na video prostredníctvom mobilného telefónu a tento záznam na mieste ukázal zasahujúcim príslušníkom. Tí vďaka dlhoročnej miestnej znalosti podozrivého muža spoznali, bol ním dvadsaťosemročný muž z miestnej komunity v Dolných Krškanoch, pôvodne trvale bytom v Zlatých Moravciach. Objasňovaním na mieste príslušníci zistili, v ktorých zberných surovinách muž káble odovzdal, pracovníka prevádzky informovali, že vykúpený materiál pochádza z krádeže a vyzvali ho, aby ho odložil a ďalej nespracovával. Pracovník zberných surovín mestským policajtom potvrdil, že medené káble priniesol muž na fotke a už dopredu údajne uviedol, že káble nepochádzajú z trestnej činnosti, ale z rekonštrukcie domu, preto ich v dobrej viere vykúpil a príslušníkom ukázal i riadny doklad o vykúpení materiálu. Neskôr sa mestským policajtom podarilo zistiť a osloviť i súčasného majiteľa predmetnej nehnuteľnosti, napriek tomu, že ešte nevykonal riadny zápis do katastra nehnuteľností. Informovali ho o krádeži a zároveň vyzvali, aby si majetok skontroloval a uviedol výšku spôsobenej škody. Podozrivého muža mestskí policajti preverili, či sa za posledných dvanástich mesiacov nedopustil podobného skutku, pretože ak áno, táto skutočnosť by zakladala dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže bez obligatórnej nutnosti spôsobiť škodu vyššiu ako 266,-€. Keďže zistenie z evidencie priestupkov bolo negatívne, vec sa zatiaľ ďalej objasňuje ako priestupok proti majetku, pokiaľ majiteľ nehnuteľnosti neustáli výšku spôsobenej škody.  
       
20.10.2021 – STREDA:
Príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam čašníčky jednej z prevádzok na Mostnej ulici, ktorá uviedla, že pred prevádzkou našla mobilný telefón značky Xiaomi Redmi. Vyslaná hliadka mestskej polície sa dostavila do prevádzky, prevzala smartfón a operačnému príslušníkovi sa neskôr podarilo skontaktovať majiteľa mobilného zaradenia, ktorým bol štyridsaťročný muž z Nitry, ktorý si svoj majetok do 30 minút prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
V popoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Chrenová hliadka mestskej polície zistila na ulici Ľ. Okánika pred výškovým panelovým domom zaparkované osobné motorové vozidlo s otvoreným oknom na dverách. Príslušník operačného centra mestskej polície zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa auta, toho vyzval, aby sa dostavil na parkovisko a vozidlo riadne uzamkol. Osemdesiatročný držiteľ výzve vyhovel, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani nič z neho nechýba, si svoje auto prevzal a zabezpečil proti odcudzeniu.
 
21.10.2021 – ŠTVRTOK :
Počas hliadkovania na sídlisku Klokočina príslušníci mestskej polície spozorovali na ulici Na Hôrke osobu, ktorá ležala na trávnatej ploche oproti vchodu do panelového domu. Mestskí policajti muža prebrali, skontrolovali jeho vitálne funkcie i možné povrchové zranenia. Po prebratí muž začal komunikovať, bol orientovaný, bez znakov vonkajších zranení, neuvádzal hliadke žiadne ťažkosti alebo skryté zranenia až na problém so samostatným chodením. Príslušníkom uviedol, že nespadol cudzím zavinením, ale preto, že chodí s pomocou barly, ktorá sa mu zvrtla, on spadol na zem a teraz sa nedokáže sám presunúť domov. Sedemdesiatročný muž odmietol lekárske ošetrenie, preto ho príslušníci mestskej polície odprevadili až do neďalekého miesta jeho trvalého bydliska.
 
Na poludnie prevzal príslušník operačného centra mestskej polície telefonický podnet majiteľky nehnuteľnosti na Baničovej ulici, ktorá má spor s jej podnájomníčkou bytu. Vyslaná hliadka sa okamžite presunula na označenú adresu, kde po príchode vyzvali obe strany sporu, aby sa upokojili a správali sa racionálne. Príslušníci začali objasňovať skutočnosti, ktoré spor medzi prenajímateľkou a nájomníčkou zapríčinili a neskôr eskalovali. Majiteľka bytu, tridsaťdvaročná žena z Ukrajiny, preukázala mestským policajtom vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti predložením riadnej kúpno-predajnej zmluvy. Uviedla, že byt na menovanej ulici dovolila užívať svojej o rok staršej ukrajinskej spoluobčianke, pretože nemala po príchode na Slovensko kde bývať. Podnájomníčka bola údajne problémová už od začiatku užívania jej bytu, často užívala alkohol, majiteľka údajne nechcela spočiatku obťažovať políciu už pri prvých sporoch, ktoré dlho tolerovala, ale situácia sa v súčasnosti zhoršila a vyhrotila natoľko, že žiada podnájomníčku, aby opustila jej byt. Tá však túto požiadavku majiteľky odmietala uposlúchnuť, z čoho pramenil súčasný spor a verbálny konflikt. Žena, ktorá byt užívala, nevedela mestským policajtom predložiť platnú zmluvu o prenájme bytu, sama priznala, že žiadna neexistuje a byt užíva iba s ústnym dovolením majiteľky nehnuteľnosti bez konkrétnych podmienok. Po objasnení sporu a vykonaní pohovoru s oboma stranami si podnájomníčka zobrala svoje osobné veci a byt dobrovoľne v prítomnosti mestských policajtov opustila.
 
Vo večerných a nočných hodinách hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť pracovníčkam mestského úradu pri monitorovaní a sčítavaní občanov bez domova v lokalite okolo Hydeparku formou zabezpečenia ich fyzickej ochrany. Monitorovanie prebiehalo pre potreby sociálnej pomoci ľuďom bez domova v medializovanom projekte Bývanie ako prvé – Housing first v Nitre.
 
22.10.2021         – PIATOK :
Operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický podnet vydesenej občianky zo Štúrovej ulici o tom, že v ich vchode v pivničných priestoroch sa nachádzajú podozriví muži, ktorí pravdepodobne vykrádajú pivnice. Vyslaná motohliadka sa okamžite presunula na uvedenú adresu, skontrolovala pivničné priestory vo vchode, kde naozaj našli v jednej z pivníc dvoch mužov. Jednalo sa však o dvadsaťsedemročného majiteľa týchto nebytových priestorov, ktorý ich aj s priateľom využil na strihanie vlasov. Mestskí policajti preverili a vyhodnotili všetky skutočnosti, žiadna z pivníc nebola poškodená, priestory neniesli znaky vlámania alebo inej trestnej činnosti, muži si zjavne v pivnici strihali vlasy a preto vec ďalej neriešili. O zistených skutočnostiach neskôr informovali oznamovateľku.
 
V nočných hodinách niekoľko minút pred polnocou mestskí policajti preverovali oznam o mužovi, ktorý sa pokúša vlámať do motorového vozidla na Akademickej ulici na parkovisku pred vysokoškolským internátom. Telefonický podnet prijal operačný príslušník a okamžite vyslal na miesto motohliadku. Po príchode označené miesto zistili pri predmetnom osobnom motorovom vozidle značky Volvo stáť neznámeho muža a z priestorov internátu vyšla oznamovateľka, ktorá uviedla, že auto je jej a tohto muža videla, ako sa pokúša otvoriť dvere na jej aute. Tiež uviedla, že celé mužovo konanie je zaznamenané kamerovým systémom SPÚ. Mestskí policajti zistili totožnosť podozrivého muža, ktorým bol dvadsaťosemročný muž z Vranova nad Topľou. Ten sa príslušníkom mestskej polície na mieste priznal, že sa pokúšal dostať do vozidla, racionálny dôvod svojho konania však uviesť nevedel. Oznamovateľka si prezrela svoje vozidlo, ale pri zníženej viditeľnosti zatiaľ nespozorovala poškodenie auta. Keďže mužovo konanie nieslo znaky trestného činu v štádiu pokusu, mestskí policajti pre dôvodné podozrenie privolali na miesto hliadku policajného zboru, ktorej príslušníci si vec prevzali na ďalšie objasňovanie.
 
23.10.2021 – SOBOTA :
Príslušníci mestskej polície v nočných hodinách hodinu po polnoci štandardne riešila na Mostnej ulici vzájomný konflikt viacerých osôb, keď zistila, že jeden z účastníkov protiprávneho konania nevie alebo nechce dôveryhodným spôsobom preukázať svoju totožnosť. Z tohto dôvodu ho predviedli  na útvar mestskej polície, kde zistili, že mladý muž z obce Vinodol nie je plnoletý a zároveň bolo zjavné, že evidentne požil alkoholické nápoje, čo príslušníkom na útvare priznal. Uviedol, že vypil dve veľké pivá, ktoré údajne našiel nedotknuté pri budove divadla Andreja Bagara. Keďže bol mladistvý, príslušníci ho podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu a prístroj určil objemové percento alkoholu v krvi na hodnotu 1,5 promile. Bolo dôvodné predpokladať, že toto bol dôvod, prečo mladistvý na začiatku odmietal predložiť svoj doklad totožnosti. Operačný príslušník telefonicky informoval zákonného zástupcu mladistvého, matku, a vyzval ju, aby sa dostavila na útvar mestskej polície a prevzala si do starostlivosti svojho neplnoletého syna, ktorý bol stále pod vplyvom alkoholu. Matka výzve vyhovela a syna si prevzala v priebehu jednej hodiny. V prítomnosti matky sa mladistvý po hodine opätovne podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu a kalibrovaný prístroj na meranie alkoholu v dychu určil objemové percento alkoholu v krvi na hodnotu 1,35 promile. Správny delikt, ktorým mladistvý porušil zákaz konzumácie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov, bude oznámený na miestne príslušný obecný úrad, o čom bola matka i jej syn informovaní.
 
Príslušníci mestskej polície počas nočného hliadkovania v centre mesta spozorovali na Mostnej ulici muža, ktorý na chodníku rozbil sklenenú fľašu a odchádzal z miesta preč. Mestskí policajti muža zastavili a vyzvali ho, aby predložil doklad totožnosti. Neznámy muž však opakovane odmietal predložiť doklad totožnosti alebo iným hodnoverným spôsobom umožniť, aby príslušníci mohli overiť jeho totožnosť. Z tohto dôvodu ho hliadka mestskej polície predviedla na útvar bez nutnosti použiť donucovacie prostriedky. Na útvare bolo zistené, že skutku sa dopustil tridsaťtriročný muž z obce Trnovec nad Váhom, ktorý bol neskôr doriešený blokovou pokutou zaplatenou na mieste a prepustený z útvaru mestskej polície.
 
24.10.2021- NEDEĽA:
Mestských policajtov v motohliadke na Mostnej ulici počas hliadkovania zastavil muž zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý krvácal z rany na obočí. Jednalo sa o dvadsaťsedemročného muža z Nitry, ktorý hliadke uviedol, že ho niekto fyzicky napadol, ale nevie uviesť kto a ani kde. Mestskí policajti sa mu ponúkli poskytnúť prvú pomoc, tú však muž odmietol, rovnako odmietal podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa hliadke policajného zboru, ktorá sa nachádzala na mieste. Keďže mu rana nad okom stále krvácala, mestskí policajti mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka ktorej si muža prevzala a odviezla na ďalšie ošetrenie do nemocnice.
  
V ranných hodinách príslušníci mestskej polície spozorovali na Župnom námestí ležať na zemi muža. Po jeho prebratí, skontrolovaní a oslovení zistili, že šesťdesiatdeväťročný muž z Nitry má vitálne funkcie v poriadku, je plne orientovaný, nemá vonkajšie zranenia, ale uvádza, že spadol, cíti sa zle, nevie sa postaviť a nedokáže samostatne chodiť. Preto mu mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka RZP si po príchode a prvotnom vyšetrení muža prevzala a previezla do nemocnice na ďalšie úkony.
 
Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal na bezplatnú linku 159 telefonický oznam o hlučnom mužovi pod vplyvom alkoholu na Fatranskej ulici pri poliklinike. Po príchode mestskí policajti zistili, že muž nie je pod vplyvom alkoholu, nachádza sa na mieste už druhý deň, pretože má značné problémy s mobilitou, keďže nedokáže pre ochorenie samostatne chodiť. Ide o miestneho, mestskej polície známeho, štyridsaťpäťročného bezdomovca, bývajúceho na charite. Aj zásluhou a dlhodobejším pozitívnym vplyvom príslušníka mestskej polície, ktorý má v pôsobnosti práce aj kontakt s ľuďmi bez domova, muž prestal piť alkohol, začal byť umiernený v správaní, snaží sa o seba starať v rámci svojich možností, upratuje priestor v okolí večierky na Výstavnej ulici, kde sa zdržuje so známymi a prespáva v charite, kde aj poctivo dodržuje stanovené podmienky. Má však dlhodobejšie problémy s chodením, preto sa nedokázal presunúť z Chrenovej až do priestorov ubytovacieho zariadenia. Príslušníci mestskej polície postihnutého muža  po pohovore s oznamovateľkou previezla na charitu na Štúrovu ulicu.   
 
Späť