RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Vybrané prípady 41. týždeň 2018

Pridané dňa 31 Oct 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

na týchto miestach Vám budeme prinášať týždenné prehľady vybraných prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 41. TÝŽDEŇ

  
Na útvare mestskej polície na obvode Klokočina odovzdala občianka nájdené pánske kožené puzdro na doklady, ktoré našla dňa 7.10.2018 v katastri obce Čechynce pri rieke Nitra.
V púzdre sa nachádzali osobné doklady,  bankomatové karty a rôzne iné vernostné karty. Po spísaní úradného záznamu boli nájdené veci odovzdané na obvodnom oddelení PZ SR v Nitre.
 
Na Mikovíniho ulici príslušníci zistili vozidlo, Škodu Octáviu, s otvorenými oknami. Zistili sme držiteľa vozidla, telefonicky sme ho informovali a vyzvali, aby sa dostavil k vozidlu. Vodič si vozidlo po príchode skontroloval a uzamkol.
 
V popoludňajších hodinách sme prevzali oznam o náleze použitej injekčnej striekačky na Čajkovskej ulici na sídlisku Klokočina. Hliadka na mieste prevzala injekčnú striekačku, ktorá bola voľne pohodená v tráve. Prezreli sme aj okolie nálezu, ďalšie striekačky už neboli spozorované. Nájdená striekačka bola umiestnená do prenosného kontajneru občianskeho združenia STORM, ktorý je určený na nebezpečný biologický odpad.
 
Operátor kamerového systému mestskej polície sa ako nezúčastnená osoba zúčastnil procesných úkonov pre potreby Krajského riaditeľstva PZ SR v Nitre pri objasňovaní drogovej trestnej činnosti.
 
Pri riešení dopravného priestupku vodiča so založeným blokovacím zariadením sme zistili, že vodič sa v dôsledku nepozornosti s vozidlom a blokovacím zariadením pohol, čím blokovacie zariadenie poškodil. Za priestupok bol doriešený v blokovom konaní, o poškodení zariadenia so sedemdesiatjedenročným  vodičom z Nitry spísali úradný záznam.
 
Prijali sme oznam občana o nájdení osobných dokladov, bankomatových kariet a kľúčov od vozidla na ulici Štefánikova trieda. Hliadka mestskej polície nález na mieste od oznamovateľky prevzala a nakoľko sa jednalo o doklady cudzinca, nález sme odovzdali na obvodnom oddelení PZ SR v Nitre.
 
Operačný príslušník prevzal telefonický oznam zamestnancov z predajne odevov Terranova na ulici Štefánikova trieda o pristihnutí osoby pri pokuse odcudziť tovar. Hliadka mestskej polície na mieste zistila, že osemnásťročný muž z Tlmač odcudzil pánske nohavice a pánske tričko tým spôsobom, že ešte v predajni odstránil z odevov signalizačné zariadenie, oblečenie si obliekol na seba a pokúsil sa bez zaplatenia odísť z predajni. Pri tomto pokuse bol zadržaný. Hliadka osobu predviedla na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a za priestupok mu bola uložená bloková pokuta. Tovar mu bol odňatý a vrátený tomu, komu nesporne patrí.
 
V nočných hodinách na útvare mestskej polície občan nahlásil pravdepodobný únik plynu zo staveniska bytového komplexu Tabáň. Hliadka skontrolovala označený priestor a podľa zápachu i zvukovej stopy zistila miesto úniku plynu, ktorý sa nachádzal vo vnútri oplotenia staveniska na križovatke ulíc Piaristická – Štúrova. Hliadka mestskej polície vydala strážnikom staveniska pokyn, aby sprístupnili postihnuté miesto a privolali výjazd havarijnej služby SPP, ktorý poruchu odstránil.
 
Hliadky mestskej polície vo večerných hodinách asistovali pracovníčkam mestského úradu pri kontrole bytov a nájomníkov na Dvorčanskej ulici. Kontrola prebehla bez narušenia verejného poriadku.
 
Operačný príslušník prijal oznam o tom, že v Dolných Krškanoch pri vinohradoch nad vodojemom v časti Bita napáda okoloidúcich voľne sa pohybujúci cap. Hliadka sa presunula na miesto, kde ich agresívny cap doslova čakal na mieste. Stál uprostred cesty so sklonenou hlavou a hlasno dychčal. Hliadka vystúpila z vozidla a obaja príslušníci sa pokúsili zviera chytiť za rohy a na krk natiahnuť vodilo, ktoré im poskytla psovodská hliadka. Napriek tomu, že cap bol spočiatku veľmi agresívny a „zadržaniu“ sa vzpieral, podarilo im zviera odchytiť, neskôr aj upokojiť. Na miesto privolali veterinára a ten zviera z miesta odviezol a ustajnil. Mestskí policajti skontrolovali blízke okolie, našli ohradu s niekoľkými kozami, avšak nikoho zodpovedného pri nich nenašli. Ani susedia, ktorí sa v blízkosti nachádzali, nevedeli poskytnúť informáciu, komu patrí pozemok s chovnými kozami. Prítomní občania hliadke uviedli, že zviera, ktoré sa správalo agresívne a teritoriálne, sa pokúšali odohnať krikom, prudkými pohybmi, ale zviera sa takýchto pokusov ani trocha nezľaklo, naopak, pomaly, ale rozhodne sa vždy vydalo smerom k tomu, kto sa ho snažil odohnať. Útok nahnevaného dospelého capa nie je vhodné podceňovať, veľmi ľahko môže jeho „drgnutie“ hlavou s rohami spôsobiť nepríjemné zranenie.
Škoda na majetku alebo poranenie osôb pri tejto udalosti zistené ani nahlásené nebolo. Ešte v ten deň si pre capa na veterinárnu stanicu prišiel postarší chovateľ z Dolných Krškán, ktorý si po spísaní odovzdávacieho protokolu so zmluvným veterinárom zviera v poriadku prevzal. 
 
 
 
 
V priebehu troch dopoludňajších hodín hliadka mestskej polície riešila v blokovom konaní dvadsať vodičov motorových vozidiel, ktorí nejakých spôsobom porušili zákon o cestnej premávke nezákonným státím v okolí UKF v Nitre.
 
Prijali sme oznam o znečistení vozovky rôznym odpadom na Hollého ulici. Hliadka zistila, že na uvedenej ceste sa nachádza odpad pravdepodobne z vývozu smetí z cintorínov, ktorý spôsobil vodič vozidla mestských služieb. Ten hliadke potvrdil, že sa mu počas jazdy otvorila bočnica a časť prevážaného odpadu spadla na vozovku. Na miesto boli privolaní zamestnanci mestských služieb, ktorí odpad z vozovky bezodkladne odpratali.
 
Na útvare mestskej polície sme od občana prevzali nájdenú peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou 18,50 €. O náleze sme informovali majiteľku, ktorá si po telefonickej výzve peňaženku prevzala.
 
Hliadka počas kontrolovania verejného poriadku našla na sídlisku Chrenová otvorené motorové vozidlo so stiahnutým predným oknom. Zisteného držiteľa vozidla operačný príslušník informoval o situácii a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Po krátkej kontrole držiteľ prehlásil, že vozidlo nemá poškodené, ani mu nič z neho nechýba a auto si uzamkol.
 
V ranných hodinách sme prevzali oznam o ležiacej osobe na sídlisku Chrenová na Lesnej ulici. Osobu sme našli ležať na trávniku, bola značne pod vplyvom alkoholu. Muž mal problémy udržať sa na nohách, bol priestorovo dezorientovaný, okolo neho ležali prázdne fľaše a iný drobný komunálny odpad. Po zistení totožnosti hliadka z miestnej znalosti vedela, že muž zo Ždiaru sa takýmto spôsobom pohybuje po sídlisku vyše týždňa a každú hliadku vždy informuje, že je na ceste domov, len si v Nitre musí oddýchnuť a vyspať sa, nakoľko bol deň predtým pod vplyvom alkoholu.
Operačný príslušník sa skontaktoval s mužovým bratom, ktorý prisľúbil, že pre svojho brata príde do Nitry a prevezme si ho do starostlivosti. Hliadka mestskej polície medzitým muža prebrala do stavu, že zvládol s problémami chodiť i komunikovať, vyzvala ho, aby po sebe odstránil nečistotu. Po očistení miesta mu pomohla nájsť zaparkované vozidlo, odprevadila ho k nemu a vyzvala ho, aby zotrval na mieste a počkal až do príchodu jeho brata. Muž výzvu uposlúchol. Hliadka pred koncom pracovnej zmeny miesto skontrolovala, vozidlo s kežmarským evidenčným číslom už na mieste nebolo, nakoľko brat svoj sľub dodržal a muža si prevzal.
 
Hliadky mestskej polície nezaznamenali narušenie verejného poriadku počas zabezpečovania akcie OktóberFest na Svätoplukovom námestí.
 
V ranných hodinách sme prijali oznam občana, ktorý zistil, že na svojom zaparkovanom vozidle na Čajkovského ulici má stiahnuté okno a po kontrole zistil, že mu z vozidla odcudzili tašku s osobnými vecami. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu krádeže vlámaním bola na miesto privolaná hliadka PZ SR.
 
Prijali sme oznam občana z Jedlíkovej ulice o nájdení kľúčov zabudnutých vo dverách vozidla. Vyslaná hliadka mestskej polície kľúče prevzala, zistila majiteľa vozidla a tento si ich po telefonickom informovaní prevzal na útvare mestskej polície.
 
Na útvare mestskej polície občan odovzdal nájdený horský bicykel, ktorý zostal na Novozámockej ulici po dopravnej nehode a odvezení jeho majiteľa posádkou rýchlej záchrannej služby do nemocnice. O uložení bicykla v priestoroch MsP sme informovali dispečing záchrannej služby z dôvodu, aby túto informáciu odovzdal majiteľovi bicykla, keďže jeho totožnosť bola pre mestskú políciu neznáma.
 
Hliadky mestskej polície nezaznamenali narušenie verejného poriadku počas zabezpečovania akcie OktóberFest na Svätoplukovom námestí.
 
Hliadky mestskej polície tiež kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a  statickej dopravy v okolí výstaviska AX počas výstavy Autosalón. Neboli zaznamenané žiadne mimoriadne porušenia právnych noriem.
 
 
 
 
 
Späť