RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 39. týždeň 2020

Pridané dňa 07 Oct 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  39. TÝŽDEŇ

 
21.9.2020 – Pondelok:
V skorých popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na ulici Na Hôrke preverovala podnet o nelegálne uloženom stavebnom odpade mimo smetných nádob. Po krátkom objasňovaní mestskí policajti zistili totožnosť pôvodcu stavebného odpadu, ktorým bol dvadsaťdvaročný muž z obce Žirany. Ten hliadke uviedol, že stavebný odpad do smetnej nádoby vyhodil on a neskôr ho údajne vyložila posádka zberného vozidla. Mestskí policajti pokračovali v objasňovaní ďalej, presunuli sa do priestorov Nitrianskych komunálnych služieb za zodpovedným vedúcim, ktorý potvrdil, že pracovníkom ťažký stavebný odpad, ktorý nepatrí do plastových smetných nádob, prikázal pracovníkom vyložiť on, pretože hrozilo, že môže byť poškodený zdvíhací mechanizmus na vozidle i samotná smetná nádoba, pretože plastový kontajner bol týmto materiálom preťažený. Pôvodca odpadu bol za spáchaný priestupok postúpený na doriešenie.
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách poskytovali súčinnosť službukonajúcemu pracovníkovi v azylovom dome na Štúrovej ulici. Ten požiadal o pomoc pri riešení jedného z problémových klientov, ktorý odmietal opustiť azylový dom, hoci javil známky užitia alkoholických nápojov, čo je v rozpore s internými predpismi zariadenia. Klient sa odmietal podrobiť dychovej skúške pomocou orientačného prístroja, ktorý bol k dispozícii v azylovom dome a prehlásil, že bude „fúkať len do certifikovaného prístroja“. Mestskí policajti ho podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu a výsledok kontroly bol pozitívny. Vykonali s ním pohovor, po ktorom muž azylový dom dobrovoľne opustil.
 
22.9.2020 – Utorok:
Mestskí policajti v ranných hodinách preverovali oznam občana o údajne vypustených pneumatikách na osobnom motorovom vozidle, ktoré stálo na ulici Štefánikova trieda. Po príchode na miesto príslušníci vykonali pohovor s držiteľom vozidla a zistili, že pneumatiky nie sú iba vypustené, ale všetky štyri sú poškodené prepichnutím zatiaľ nezisteným ostrým predmetom. Poškodené boli aj ľavé predné dvere, ktoré neznámy páchateľ poškriabal pravdepodobne tým istým ostrým predmetom. Po zhodnotení spôsobenej škody na vozidle a vyjadrení držiteľa poškodeného vozidla mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru, pretože skutok vykazoval obligatórne znaky trestného činu. Po príchode si príslušníci policajného zboru prípad prevzali do svojej pôsobnosti.
 
23.9.2020 – Streda:
Počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti v nočných hodinách zistili osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené zadné okno za spolujazdcom. V spolupráci s príslušníkom na operačnom pracovisku zistili totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla z Klokočiny a vyzvali ho, aby si svoje vozidlo prevzal a uzamkol. K vozidlu sa dostavila jeho manželka, vozidlo skontrolovala a po prehlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si vozidlo prevzala, riadne zabezpečila proti odcudzeniu a hliadke poďakovala.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách reagovala na podnet občana o tom, že na Mostnej ulici osoby konzumujú alkoholické nápoje. Mestskí policajti podnet preverili a  zistili, že na mieste sa nachádzajú dve mladistvé osoby, dievča z Nitry a chlapec z obce Bádice. Obaja vypili údajne vodku v bližšie neurčenom množstve, čo bolo poznať podľa ich narušenej koordinácie pohybov a zhoršenej artikulácii. Obaja boli bez použitia donucovacích prostriedkov predvedení na útvar mestskej polície, kde sa podrobili dychovej skúške kalibrovaným prístrojom na zistenie alkoholu. Ten určil objemové percento alkoholu v krvi u oboch rovnako s hodnotou vyše 1,5 promile. Svojim konaním sa obaja dopustili správneho deliktu porušením zákazu konzumácie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v zmysle ustanovenia §2 ods. 2 zák. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Mladistvú si neskôr prevzala jej matka, mladistvého si do svojej starostlivosti prevzal zákonný zástupca - otec. Ich konanie bude v zmysle zákona o obecnej polícii oznámené na príslušný mestský úrad.
 
 
24.9.2020 – Štvrtok:
V dopoludňajších hodinách občan odovzdal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici peňaženku s viacerými osobnými dokladmi, dokladmi od vozidla a finančnou hotovosťou 33,-€, ktorú našiel na Sládkovičovej ulici. Príslušník operačného pracoviska nález od občana prevzal a po spísaní potrebného úradného záznamu ho hliadka odovzdala na príslušnom oddelení PZ SR. 
 
Príslušníci mestskej polície vo večerných hodinách počas hliadkovania na sídlisku Klokočina na Petzwalovej ulici zistili osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na spolujazdcovej strane. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľa vozidla z Nitry, jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil na parkovisko a  svoje auto zabezpečil. Ten si po príchode na miesto vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si svoje vozidlo riadne uzamkol.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovali telefonický oznam o ležiacej a dezorientovanej osobe na autobusovej zastávke MHD na Mostnej ulici. Mestskí policajti našli ležať v kríkoch vedľa zastávky muža, bol bez vonkajších zranení, vitálne funkcie mal v poriadku, ale sťažoval sa na výraznú bolesť hlavy, ťažké dýchanie a neschopnosť postaviť sa a chodiť. Jeho zdravotný stav komplikoval aj fakt, že bol pod vplyvom alkoholu. Mestskí policajti dvadsaťštyriročnému mužovi z Nitry privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorí si ho po prvotnom vyšetrení prevzali do svojej starostlivosti.
 
25.9.2020 – Piatok:
Hliadke mestskej polície pri štandardnom riešení dopravného priestupku na pešej zóne päťdesiatsedemročný muž zo Srbska predložil občiansky preukaz, ktorý bol písaný len v azbuke. Muž nemal pri sebe cestovný pas, ani povolenie na pobyt v SR. Na otázky odpovedal roztržito, opravoval sa v odpovediach, hliadke tvrdil, že ide iba zaniesť priateľovi auto i s materiálom, celkovo však pôsobil nedôveryhodne. Mestskí policajti získali dôvodné podozrenie, že muž je nervózny preto, že nie je legálne zamestnaný, prípadne z iného, bližšie nezisteného dôvodu. Na miesto privolali pracovníkov inšpektorátu práce, ktorí si srbského muža na mieste preverili. Mestskí policajti kvôli bezpečnosti zotrvali na mieste s inšpektormi až do ukončenia potrebných úkonov.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o dezorientovanej staršej žene na Štúrovej ulici pri hypermarkete Tesco. Po príchode na miesto na parkovisku oslovili oznamovateľa, ktorý si ženu, obutú v domácej obuvi, všimol prechádzať sa medzi autami a pôsobila naňho dezorientovaným dojmom. Keďže pršalo, posadil ju k sebe do auta a privolal hliadku mestskej polície. Mestskí policajti sa pokúšali so ženou komunikovať, no vedela povedať len meno a priezvisko. Na iné, doplňujúce otázky, ktoré by pomohli zistiť jej totožnosť alebo ďalšie skutočnosti o jej trvalom pobyte alebo o rodinných príslušníkoch, nevedela odpovedať, napriek tomu, že komunikovať dokázala. Zasahujúci príslušníci zistenia konzultovali s príslušníkom operačného pracoviska mestskej polície i so stálou službou policajného zboru. Výsledkom bolo zistenie, že žena podobného veku, výzoru i správania je osoba hľadaná. Z tohto dôvodu ju mestskí policajti prevzali a previezli na útvar mestskej polície. Operačný príslušník medzitým zistil totožnosť i telefonický kontakt na rodinného príslušníka. Neskôr si sedemdesiatsedemročnú ženu z Lukovho Dvora na útvare mestskej polície prevzal jej zať. Uviedol, že svokra je v celodennej starostlivosti, má problémy s pamäťou a počas chvíľky ich nepozornosti odišla nepozorovane z domu. Keďže bolo nepriaznivé a sychravé počasie, priniesol jej tiež plnú obuv i teplé vrchné oblečenie a prevzal si ju do svojej starostlivosti.
 
 
26.9.2020 – Sobota:
Počas hliadkovania a kontroly dodržiavania verejného poriadku mestskí policajti na Wilsonovom nábreží v popoludňajších hodinách zistili osobné motorové vozidlo, ktoré sa z parkovacieho boxu nezabrzdené spustilo na cestnú komunikáciu a zastavilo sa o obrubník. Keďže tvorilo potenciálne nebezpečnú prekážku pre motorizovaných účastníkov cestnej premávky, mestskí policajti ho bezodkladne zatlačili späť na parkovacie miesto a  mechanicky zabezpečili proti opätovnému pohybu. Neskôr sa podarilo zistiť totožnosť i telefonický kontakt na držiteľku vozidla a informovať ju o zistenej skutočnosti.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam obyvateľov domu na ulici Jána Zelenáka v mestskej časti Dražovce o údajnom vyhrážaní sa fyzickým napadnutím jedného muža druhému na verejnom priestranstve. Vyslaní mestskí policajti oznam preverili, na mieste ich čakali dve oznamovateľky, ktoré im poskytli informácie o podozrivom štyridsaťštyriročnom mužovi z Dražoviec. Príslušníci vykonali obhliadku širšieho okolia a muža zistili pri mieste jeho trvalého pobytu. Ten sa mal vyhrážať fyzickou ujmou na zdraví  mladistvému jedincovi z ich komunity. Vykonali pohovor aj s otcom poškodeného mladistvého, ten však odmietal skutok riešiť, pretože bol s podozrivým v príbuzenskom pomere. Pri snahe o riešenie situácie aj oznamovatelia odmietli podať na podozrivého muža akékoľvek oznámenie alebo vysvetlenie z dôvodu rodinného vzťahu. Hliadka mestskej polície zotrvala na mieste a blízkom okolí z dôvodu možného pokračovania konfliktu. Neskôr miesto opustili, občianske spolunažívanie nebolo nikým narúšané.
 
27.9.2020 – Nedeľa:
V neskorých nočných až ranných hodinách hliadka mestskej polície zistila na Mostnej ulici muža ležať bezvládne na zemi. Mestskí policajti mu skontrolovali vitálne funkcie, podľa vonkajších medicínskych príznakov bol muž pod vplyvom návykovej látky, pravdepodobne alkoholu. Po prebratí osoby zistili, že sa jedná o tridsaťdvaročného muža z mesta Šaľa, bol neschopný chôdze, nezrozumiteľne komunikoval a bol zjavne silne podchladený. Príslušníci ho uložili do stabilizovanej polohy a keďže sa nedali vylúčiť vnútorné zranenia alebo iné zdravotné problémy, na miesto mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka po počiatočnej iracionálnej neochote nakoniec muža prevzala do svojej starostlivosti až na výzvu mestských policajtov a neskôr ho previezla na ošetrenie do nemocnice.
 
 
 
 
 
 
 
Späť