RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 25. týždeň 2020

Pridané dňa 24 Jun 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 25. TÝŽDEŇ

 
15.6.2020 – Pondelok:
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala podnet, ktorý telefonicky prijal príslušník na operačnom pracovisku. Občianka oznámila pád stromu na Doležalovej ulici, ktorý pôvodne stál v malom verejnom parčíku. Vyslaná hliadka oznam potvrdila, strom bol zlomený v kmeni vo výške približne tri metre a spadnutý tak, že ho zachytili elektrické alebo telekomunikačné káble. Príslušník operačného strediska privolal na miesto hasičov a tí po príchode strom opílili, odstránili z káblov a uložili na zem. Hliadka mestskej polície hasičom poskytla súčinnosť pri zabezpečení miesta počas ich zásahu. O nutnosti odstránenia drevenej hmoty mestskí policajti informovali zodpovednú osobu strediska nitrianskych mestských služieb.
 
Hliadka mestskej polície v nočných hodinách poskytla policajnému zboru vopred dohodnutú súčinnosť vo forme nezúčastnenej osoby pri vykonaní vyšetrovacích úkonov v prípravnom konaní.
 
16.6.2020 – Utorok:
V popoludňajších hodinách príslušník operačného strediska mestskej polície prijal oznam o hustom dyme, ktorý vychádza z bližšie neurčeného miesta Párovského cintorína. Vyslaná hliadka preverila širšie okolie, pričom zistila, že dym nejde z cintorína, ale z opustenej budovy na Hviezdoslavovej ulici, ktorá sa nachádza pod cintorínom. Mestskí policajti po identifikovaní konkrétneho miesta zistili horiacu skládku väčšieho rozsahu a rôzneho druhu odpadu, medzi iným na mieste horeli sudy od oleja, olejové filtre, olejové hadice a tiež plastové nádoby s olejom. Na miesto ohniska operačný príslušník privolal výjazd hasičského zboru, ktorí sa na miesto dostavili v krátkom čase a oheň uhasili. Keďže sa v ohnisku nachádzala skládka nebezpečného odpadu, príslušníci miesto zdokumentovali a informovali veliteľa príslušného obvodu mestskej polície, ktorý bude ďalej vo veci konať.   
 
 
 
 
17.6.2020 – Streda:
V nočných hodinách príslušník operačného pracoviska zaregistroval na pulte centralizovanej ochrany spustenú signalizáciu narušenia objektu Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na ulici J. Vuruma. Vyslaní mestskí policajti po príchode vykonali vonkajšiu obhliadku objektu a zistili, že potenciálne vstupy do budovy objektu neboli narušené ani poškodené. Po tomto zistení informovali kontaktnú osobu inštitúcie, s ktorou po jej príchode a sprístupnení objektu preverili interiér budovy. Po kontrole skonštatovali, že ani vo vnútri objektu nie je žiadne zjavné poškodenie, prípadne páchateľ, ktorý by mohol signalizáciu spustiť.
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách počas kontroly skládky odpadu na Braneckého ulici zistila horiaci materiál tvoriaci skládku. Jednalo sa prevažne o motorové oleje, palivové filtre a papier. Na miesto boli privolaní hasiči a požiar uhasili. Mestskí policajti zistili majiteľa pozemku a informovali ho o zistených skutočnostiach.
 
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách pri kontrole okolia detského ihriska na Topoľovej ulici zistila znečistenie pieskoviska črepinami z rozbitých sklených fliaš. Aby minimalizovali riziko zranenia hrajúcich sa detí alebo ich rodičov, mestskí policajti ihrisko označili výstražnou páskou s nápisom zákaz vstupu a znečistenie nahlásili mestským službám.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam o ležiacej osobe na Staničnej ulici. Vyslaná hliadka zistila ležať na zemi štyridsaťpäťročného muža s prejavmi epileptického záchvatu. Na miesto mu zabezpečili sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, privolaní záchranári si osobu prevzali, jednalo sa o muža, bezdomovca, prepusteného z karantény predošlý deň.
 
18.6.2020 – Štvrtok:
V nočných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal telefonickú žiadosť o pomoc od štyridsaťdvaročnej občianky na Štúrovej ulici. Mestských policajtov žiadala o pomoc, pretože sa údajne cítila ohrozená jej priateľom, ktorý je u nej a nechce odísť. Hliadka sa urýchlene presunula na miesto, kde našli oznamovateľkinho priateľa, štyridsaťšesťročného muža z Nitry s trvalým pobytom na inej adrese. Ten hliadke uviedol, že je pravda, že sa s priateľkou pohádal, ale určite ju neohrozuje. Túto skutočnosť potvrdil aj trinásťročný syn oznamovateľky, ktorý pri poskytovaní informácií vystupoval na svoj vek racionálne a vierohodne. Mestskí policajti na žiadosť oznamovateľky vyzvali muža, aby opustil jej dom. Ten výzvu uposlúchol a v prítomnosti hliadky odišiel, ako uviedol, do miesta jeho trvalého pobytu. Oznamovateľka hliadke mestskej polície poďakovala a vo veci ďalej konať nechcela.   
 
Hliadka mestskej polície na poludnie počas kontroly verejného poriadku na ulici Trieda Andreja Hlinku zistila na streche zaparkovaného vozidla zabudnuté kľúče od auta. Mestskí policajti zistili totožnosť držiteľky predmetného vozidla, jej telefonický kontakt a telefonicky ju vyzvali, aby sa dostavila na parkovisko k svojmu vozidlu. Po príchode na miesto si majiteľka auto skontrolovala a po jej vyhlásení, že vozidlo je v poriadku, je nepoškodené a nič z neho nie je odcudzené, si kľúče od mestských policajtov prevzala a vozidlo riadne uzamkla.  
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontrolnej činnosti zistila na pešej zóne nehnuteľnosť, bytový dom na prízemí prevádzky Slovenka, ktorá mala na poschodí okná v havarijnom stave, niektoré z nich rozbité. Keďže potenciálne hrozilo nebezpečenstvo zranenia okoloidúcich chodcov pádom nezabezpečených kusov skla, mestskí policajti priestor označili výstražnou páskou. Vo veci vykonania nápravy a odstránenia nebezpečenstva sa bude konať v rannej zmene nasledujúceho dňa.  
 
19.6.2020 – Piatok:
Hliadka mestskej polície v mestskom parku vo večerných hodinách preverovala oznam občana o poškodzovaní smetnej nádoby partiou mládeže. Skupinku mladíkov mestskí policajti spozorovali pri lavičkách za budovou PKO, v ich blízkosti spozorovali na zemi pohodený poškodený kovový smetný kôš valcového tvaru, ktorý bol násilne vytrhnutý zo zeme aj s kovovými kotviacimi skrutkami. Miesto spáchania priestupku mestskí policajti zadokumentovali a oslovili neďalekú skupinku šiestich mladíkov, ktorí na seba, okrem iného, upozorňovali hlučným správaním. Keď ich mestskí policajti oslovili s úmyslom objasňovať priestupok proti majetku, podľa vonkajších medicínskych príznakov zistili, že oslovení navyše javia známky požitia alkoholu. Keďže prítomní boli podozriví zo spáchania priestupku proti majetku, mestskí policajti ich vyzvali, aby preukázali svoju totožnosť. Zistili, že sa jednalo o maloletých a mladistvých chlapcov z Nitry a Lužianok vo veku štrnásť až sedemnásť rokov. Keď sa pýtali prítomných mladíkov na poškodený smetný kôš, všetci svorne uviedli, že smetný kôš skopol konkrétne jeden z nich. Označený chlapec sa na mieste správal arogantne, hlučne a vulgárne, hliadka ho musela opakovane slovne napomínať, aby sa upokojil a správal slušne, navyše mal tendenciu odísť z miesta činu. Keďže ho ostatní prítomní označili ako páchateľa priestupku, hliadka sa podozrivého rozhodla predviesť na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia k priestupku. Pred samotným predvedením hliadka vykonala štandardnú bezpečnostnú prehliadku, pri ktorej u mladistvého našla kovový aplikátor na fajčenie marihuany a tiež malú plastovú nádobu valcového tvaru s neznámou sušinou. Na základe tohto zistenia mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že podozriví naplnil skutkovú podstatu trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, a na miesto privolali hliadku policajného zboru. Mladistvého zadržali, obmedzili ho na osobnej slobode až do príchodu hliadky policajného zboru. Počas čakania na hliadku PZ SR sa však zadržaný opakovane pokúšal z miesta odísť, zobral do rúk kovovú kolobežku, odmietal ju pustiť a zaháňal sa s ňou na jedného z príslušníkov mestskej polície. Ten ho rázne napomenul a vyzval, aby sa upokojil a upozornil ho, že v opačnom prípade bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Po tomto upozornení sa zadržaný rozbehol z miesta preč, nereagoval na výzvy, aby zostal stáť a pokúšal sa ujsť z miesta činu. Mestskí policajti ho opätovne zadržali a napriek tomu, že mladík na úteku kládol navyše aj aktívny odpor, zmierlivo proti nemu použili iba miernejšie donucovacie prostriedky -hmaty, chvaty a putá. Po príchode príslušníkov policajného zboru im zadržaného odovzdali a hliadka PZ si vec prevzala ako podozrenie zo spáchania trestného činu. Doriešenie priestupku proti majetku, ktorého sa mladistvý dopustil svojim počiatočným protiprávnym konaním ešte pred zistením držby omamnej a psychotropnej látky, postúpili mestskí policajti na príslušný správny orgán.
 
 
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala na Rázusovej ulici podivne sa správajúceho muža, ktorý podľa svedkov stojí na jednom mieste bez pohybu už približne tri hodiny a má penu okolo úst. Mestskí policajti po príchode zisťovali totožnosť muža i z toho dôvodu, že z miestnej znalosti mali podozrenie, že môže ísť o hľadanú osobu Policajným zborom SR. Po lustrácii vyšlo najavo, že ich podozrenie bolo dôvodné a muž je skutočne hľadaná osoba. Privolaná hliadka PZ SR si ho na mieste prevzala a predviedla na obvodné oddelenie. Muž mestským policajtom uvádzal, že v minulosti bol psychiatrickým pacientom.
 
V nočných hodinách sa hliadka mestskej polície presunula na Topoľovú ulicu na sídlisku Chrenová preveriť oznam o zranenom mužovi pri prevádzke Stará kotolňa. Po príchode mestskí policajti zistili na mieste zraneného tridsaťdvaročného muža z Nitry, ktorý krvácal z úst, mal modrinu na tvári, sťažoval sa na bolesti brucha a zjavne bol pod vplyvom alkoholu. Podľa jeho vyjadrenia bol vo vzájomnom fyzickom ataku so zatiaľ neznámym mužom. Keďže bol zranený, hliadka mestskej polície mu privolala rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka RZP po krátkom ošetrení zraneného mestských policajtov požiadala o asistenciu pri prevoze zraneného na vyšetrenie do Fakultnej nemocnice v Nitre, pretože muž sa správal agresívne. Po príchode do nemocnice správanie a reakcie muža oscilovali medzi apatiou a  agresivitou, kedy odmietal počúvať pokyny zdravotníckeho personálu a chcel odísť. Keďže mužovo správanie bolo stále nepredvídateľné a potenciálne nebezpečné, ošetrujúca lekárka mestských policajtov požiadala, aby s ňou zotrvali až do skončenia vyšetrovania. Muž sa viackrát pokúšal odísť, mestskí policajti museli na neho vyvíjať neustály verbálny tlak, aby zdravotníci mohli realizovať potrebné vyšetrenie na CT prístroji. O jeho pobyte v nemocnici mestskí policajti telefonicky informovali jeho kolegu z práce, ktorý bol zároveň oznamovateľom podnetu. Po ukončení vyšetrovacích a diagnostických lekárskych úkonov bol muž v neskorých nočných hodinách prepustený z nemocnice, keďže nebolo u neho diagnostikované také zranenie, ktoré by vyžadovalo jeho hospitalizáciu.
 
20.6.2020 – Sobota:
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal podnet oznamovateľa o tom, že jeho snúbenica mu už tri dni neprijíma telefonické hovory. Oznamovateľ vysvetlil, že v súčasnosti je v zahraničí a nemôže snúbenicu skontrolovať sám. Na uvedenej adrese na Čajkovského ulici na sídlisku Klokočina nikto neotváral, byt sa javil ako aktuálne neobývaný. Mestskí policajti vykonali pohovor so susedmi oznamovateľa, ktorí zhodne uviedli, že nespozorovali žiadnu podozrivú skutočnosť, ktorá by mohla viesť k obave o život alebo zdravie štyridsaťosemročnej  ženy, ktorá je na tejto adrese v podnájme. Hliadka sa telefonicky skontaktovala aj s majiteľkou bytu, ktorú požiadali, aby sa tiež pokúsila skontaktovať sa telefonicky so svojou podnájomníčkou. Keďže ani jej sa to nepodarilo, požiadali ju, aby sa dostavila na miesto aj s kľúčmi od bytu. Majiteľka s prekvapením zistila, že so svojim kľúčom nedokáže otvoriť byt, pretože podnájomníčka zjavne vymenila zámok na dverách. Majiteľka uviedla, že nezvestná podnájomníčka je jej bývalá kolegyňa z práce a pozná ju ako osobu, ktorá sa dlho nezdržiava na jednom mieste, má veľa priateľov a známych a podľa nej sa nachádza u niektorého z nich. Z výpovedí susedov a majiteľky bytu neboli zistené žiadne ďalšie skutočnosti, ktoré by viedli k dôvodnej obave o život alebo zdravie stratenej ženy, nevznikol ani zákonný dôvod na otvorenie bytu. Zistené skutočnosti operačný príslušník tlmočil oznamovateľovi, zároveň jeho i majiteľku bytu inštruoval, ako postupovať v prípade, že zistia nové závažné skutočnosti, ktoré by mohli vniesť do prípadu reálnu obavu o život a zdravie stratenej ženy a aby o týchto zisteniach bezodkladne informovali príslušníkov na linke 159 alebo 158. O deň neskôr obaja informovali príslušníka operačného strediska mestskej polície, že snúbenica sa oznamovateľovi ozvala formou sms a uviedla, že je v poriadku.
 
Vo večerných hodinách na útvar mestskej polície telefonoval tridsaťročný muž, ktorý uviedol, že po tom, ako vystúpil z vlaku v mestskej časti Krškany, zistil, že vo vlaku si zabudol tašku aj s liekmi. Na základe tohto oznamu sa mestskí policajti presunuli na železničnú stanicu v Nitre, kde im strojvodca sprístupnil vlak, v ktorom oznamovateľ cestoval. Mestskí policajti interiér vlaku skontrolovali a v jednom z vozňov našli jeho tašku. Oznamovateľa hneď telefonicky o náleze informovali a vyzvali ho, aby si svoju tašku prišiel prevziať. Muž mestským policajtom poďakoval a svoj majetok si prišiel vyzdvihnúť na útvar mestskej polície.
 
21.6.2020 – Nedeľa:
Na útvare mestskej polície občan v ranných hodinách odovzdal operačnému príslušníkovi nájdenú peňaženku s osobnými dokladmi bez finančnej hotovosti, ktorú našiel na Hviezdoslavovej ulici pri obchodnom dome Kaufland. Nález bol odovzdaný na príslušný útvar PZ SR.
 
O necelé dve hodiny neskôr si príslušník na operačnom pracovisku všimol neznámeho muža, ktorý nechal pred útvarom mestskej polície na Cintorínskej ulici občiansky preukaz. Aj tento doklad spolu s úradným záznamom mestskí policajti zaniesli na príslušný útvar policajného zboru.  
 
V popoludňajších hodinách občan odovzdal mestským policajtom, ktorí hliadkovali na ulici Trieda Andreja Hlinku, nájdený mobilný telefón v obale. Po prevzatí nálezu a jeho kontrole neskôr zistili, že v obale sa nachádza nielen mobilný telefón, ale aj občiansky preukaz a platobné karty. O náleze operačný príslušník informoval majiteľa, ktorý si prišiel svoj majetok prevziať na útvar mestskej polície.
 
 
 
 
 
 
 
Späť