RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 25. týždeň 2019

Pridané dňa 26 Jun 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 25. TÝŽDEŇ

 
Hliadky mestskej polície v ranných hodinách dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku a poskytovali súčinnosť zamestnancom mestského úradu a Službytu pri kontrole legálnej obsadenosti nájomných sociálnych bytov na Orechovom dvore. Počas kontrolnej akcie nebolo zaznamenané porušenie verejného poriadku.
 
Personál predajne Nitrazdroj na ulici Na Hôrke odovzdal hliadke mestskej polície bankomatovú kartu Slovenskej sporiteľne, ktorú našli v obchode, kde ju pravdepodobne stratil ich zákazník pri platení nákupu. Po spísaní úradného záznamu bankomatovú kartu mestskí policajti odovzdali na pobočke príslušnej finančnej inštitúcii.
 
Hliadka mestskej polície v mestskej časti Dražovce zabezpečovala dodržiavanie verejného poriadku v okolí kultúrneho domu počas konania verejného zhromaždenia, stretnutia občanov s výborom mestskej časti a primátorom.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na základe oznamu občana predviedla na útvar za účelom zistenia totožnosti a vykonania kontrolnej dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu dve mladistvé dievčatá.  dychová skúška bola s pozitívnym výsledkom. Alkohol požívali na Wilsonovom nábreží pri rieke, časť Kalvária. So zistenou skutočnosťou boli oboznámení zákonní zástupcovia, ktorí si dievčatá na útvare mestskej polície prevzali a zasahujúci príslušníci s nimi vykonali krátky výchovný pohovor. Spáchaný správny delikt oboch dievčat bude odovzdaný na sociálny útvar mestského úradu, kde im sociálni pracovníci uložia príslušnú sankciu za porušenie zákazu konzumovať alkohol.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku vo večerných hodinách predviedla na útvar mestskej polície na zistenie totožnosti muža, ktorý nevedel alebo nemohol preukázať svoju totožnosť. Štyridsaťjedenročný muž sa dopustil priestupku v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov tým, že porušil zákaz fajčenia v priestore autobusovej zastávky mestskej hromadnej dopravy. Po vykonaní objasňovacích úkonov ho hliadka doriešila v zmysle priestupkového zákona a muž útvar mestskej polície opustil.
 
Hliadka mestskej polície na základe oznamu občana v popoludňajších hodinách preverovala údajné založenie nelegálnej skládky odpadu na ulici Ľudovíta Okánika. Vyslaní mestskí policajti na mieste našli vyhodený odpad, v ňom našli rôzne interiérové plasty pochádzajúce z motorového vozidla, tiež palivovú nádrž a tabuľku s evidenčným číslom. Keďže príslušníci mestskej polície nadobudli dôvodné podozrenie, že odhodené veci môžu pochádzať z trestnej činnosti, pravdepodobne z odcudzeného vozidla, na miesto privolali hliadku policajného zboru. Po ich príchode a krátkom preverení sa podozrenie potvrdilo, preto si vec prevzala hliadka PZ SR.
 
Motohliadku mestskej polície na Schurmannovej ulici v nočných hodinách zastavila skupinka mládeže, ktorá sa snažila pomôcť staršej pani vo veku asi sedemdesiat rokov. Hliadka zistila, že pani je pod vplyvom alkoholu a pri páde na zem si poranila tvár. Hliadke si sťažovala na bolesti hlavy, preto jej na miesto mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si ju po ošetrení prevzala do svojej starostlivosti.
 
Hliadky mestskej polície sa prednostne zamerali na kontrolu dodržiavania verejného poriadku na Svätoplukovom námestí počas podujatia „Street Food“. Mestskí policajti počas hliadkovania nezaznamenali porušenie právnych noriem v súvislosti s menovaným podujatím.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku našla na parkovisku pred obchodom na Dlhej ulici pánsku peňaženku s dokladmi, platobnými kartami a drobnou finančnou hotovosťou. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície majiteľ peňaženky telefonicky informoval o náleze a vyzval ho, aby si pre svoj majetok prišiel. Ten sa na útvar mestskej polície dostavil a peňaženku s dokladmi prevzal.
 
Príslušníkov mestskej polície na poludnie počas hliadkovania na Akademickej ulici oslovil personál hotela Agroinštitútu a požiadal ich o pomoc pri riešení neprispôsobivého hosťa v hoteli. Hliadka na mieste vykonala pohovor s manažérom hotela, ktorý uviedol, že hosť je pod vplyvom alkoholu a fajčí na izbe. Hliadka tiež zistila, že hosť pobyt uhradený má do zajtrajšieho dňa. Mestskí policajti po základných zisteniach vykonali pohovor so zákazníkom, ktorý bol v čase riešenia mierne pod vplyvom alkoholu, nebol agresívny, reagoval slušne. Hotelová izba i zariadenie bola neporušené a nepoškodené. Mestskí policajti mu, okrem iného, zdôraznili aj to, že ak chce využívať ubytovacie služby, musí dodržiavať interné pravidlá hotela. Hosť prisľúbil, že svoje konanie napraví. Z ubytovacieho zariadenia viac sťažnosť ani žiadosť o pomoc neprišla. Porušenie zákona o ochrane nefajčiarov alebo iný priestupok mestskí policajti pri objasňovaní nezistili.
 
V popoludňajších hodinách hliadku mestskej polície na Golianovej ulici oslovila pani, ktorá mala defekt na vozidle. Požiadala ich o poskytnutie telefonického kontaktu na službu, ktorá by jej na aute koleso vymenila, keďže si sama nebola tak manuálne zdatná, aby si vedela poradiť sama. Oslovení mestskí policajti jej telefonický kontakt neposkytli, ale okamžite vodičke pomohli a poškodené koleso z vozidla demontovali a nasadli rezervu.
 
Operátor kamerového systému mestskej polície vo večerných hodinách na monitoroch spozoroval na Párovskej ulici poškodené vozidlo. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že na vozidle došlo k poruche, pri ktorej sa odtrhlo z nápravy koleso a na vozovku vytiekol olej. Na miesto preto privolali hasičov, ktorí potenciálne nebezpečnú olejovú škvrnu zasypali a neskôr odstránili.
 
Na bezplatné číslo mestskej polície 159 občan nahlásil zlomený suchý konár nad chodníkom v mestskom parku. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila na jednom zo stromov medzi konármi nestabilne zachytený hrubý odlomený konár, ktorý sa mohol kedykoľvek uvoľniť a spadnúť na chodník. Predstavoval tak potenciálnu hrozbu pre všetkých okoloidúcich chodcov. Mestskí policajti preto za pomoci rebríka, ktorý si požičali z blízkej prevádzky, konár striasli na zem, aby preventívne predišli vzniku úrazu. Situáciu neskôr nahlásili mestským službám na odstránenie.
 
Hliadka mestskej polície sa na pokyn operačného príslušníka presunula k občanovi, ktorý telefonicky nahlásil, že našiel kľúče od vozidla. Mestskí policajti od občana nález prevzali a neskôr objasňovaním na mieste zistili, od ktorého vozidla kľúče pochádzajú. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície zistil totožnosť držiteľa vozidla, ktorý si si kľúče od svojho motorového vozidla na útvare prevzal.
 
Hliadka mestskej polície v neskorých večerných hodinách vykonala kontrola opusteného objektu Krajského stavebného úradu na Lomnická ulici, ktorá leží na pozemku Mesta Nitra. Budova je majetkom Ministerstva vnútra SR, Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku v Bratislave. Pri obhliadke mestskí policajti zistili jednu poškodenú a jednu rozbitú sklenú výplň na vstupných dverách do budovy. Keďže nadobudli dôvodné podozrenie, že sa môže jednať o trestný čin spáchaný násilným vniknutím do budovy, v ktorej stále môže byť páchateľ alebo skupina páchateľov, operačný príslušník mestskej polície privolal na miesto hliadku policajného zboru. Do ich príchodu mestskí policajti zabezpečili exteriér budovy. Hliadka PZ SR vnikla do budovy cez rozbitú výplň dverí a vykonala kontrolu vnútorných priestorov. Príslušníci PZ v objekte nezistili žiadne osoby, podľa ich vyjadrenia neboli zistené žiadne ďalšie poškodenia, miestnosti boli prázdne a bez inventára. Taktiež nič nenasvedčovalo tomu, že by vo vnútri prespávali osoby, nezistili ležovisko bezdomovcov a tiež nezistili iné skutočnosti, ktoré by potvrdili podozrenie z trestného činu. Na mieste bola vyhotovená fotodokumentácia poškodenej a rozbitej výplne vstupných dverí. Hliadka mestskej polície informovala kontaktnú osobu zo Správy mestského majetku a zistené porušenie §50 ods.1 zák. 372/1990 Zb.  spôsobením škody na majetku poškodením neznámym páchateľom postúpili na objasnenie. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície zabezpečil, aby hliadky cez víkend až do informovania majiteľa budovy vykonávali náhodnú kontrolu výskytu bezdomovcov v budove.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam vodiča autobusu, že asi pred tromi hodinami vysadil na zastávke MHD v Janíkovciach na Hlavnej ulici asi päťdesiatročnú ženu, ktorá tam ešte stále sedí. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila ženu, ktorá mala otvorené zranenie na tvári, ktoré si spôsobila pádom ešte pred príchodom hliadky. v čase príchodu mestských policajtov bola na mieste  aj hliadka policajného zboru. Mestskí policajti žene privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka ktorej si zranenú prevzala do svojej starostlivosti.
 
Hliadky mestskej polície prednostne kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku na kultúrno-spoločenských podujatiach na Svätoplukovom námestí,  v mestskej časti Kynek a na Amfiteátri počas koncertu Pavla Haberu. V súvislosti s týmito akciami počas hliadky nezaznamenali porušenie právnych noriem.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam o otvorenej kanalizácii priamo na vozovke. Hliadka mestskej polície miesto skontrolovala a zistila, že pravdepodobne následkom silného dažďa sa výrazne posunul kanálový poklop na vozovke, následkom čoho vzniklo potenciálne nebezpečné miesto pre účastníkov cestnej premávky. Hliadka situáciu riešila operatívne sama a poklop svojpomocne umiestnila na pôvodné miesto.
 
Operačný príslušník prijal vo večerných hodinách oznam občianky o mladom mužovi, ktorý sedí na frekventovanej križovatke ulíc Kmeťova, Popradská a Murániho a údajne je nahý a dorezaný. Vyslaná hliadka už mladého muža na mieste nenašla, ale oslovila ich tam jeho matka, ktorá oznámila, že je to jej štrnásťročný syn, má suicidálne sklony, dnes neužil potrebné lieky a nevie, kde sa môže nachádzať. Požiadala mestských policajtov o pomoc pri jeho hľadaní a informovala ich, že o tú istú pomoc požiadala aj policajný zbor. Na miesto prišla aj druhá motohliadka mestskej polície, obe prevzali popis maloletého chlapca a postupne kontrolovali ulice v širšom okolí na sídlisku Klokočina, predovšetkým tie, kde sa zvykne stretávať so svojimi kamarátmi.  Chlapca hľadali aj motohliadky policajného zboru. Približne za hodinu chlapca našiel náhodný občan na Mikovíniho ulici, kde mu aj hneď privolal rýchlu zdravotnú pomoc. V priebehu chvíle sa na miesto dostavila i matka aj motohliadka mestskej polície i policajného zboru. Chlapec bol oblečený iba v teplákoch, do pol pása nahý a bosý. Bol zjavne porezaný na boku v oblasti rebier, hliadka nevedela posúdiť, či mal aj iné rezné rany, nakoľko bol od krvi takmer celý, tvár, celé tepláky, trup. Táto krv však bola pravdepodobne z hlavnej reznej rany. Bol pri vedomí, pravdepodobne mimo ohrozenia života. Posádka RZP po príchode a prvotnom ošetrení si chlapca prevzala do svojej starostlivosti.
 
Späť