RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 23. týždeň 2019

Pridané dňa 12 Jun 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 23. TÝŽDEŇ

 
 
Na podnet učiteľky Základnej školy v Krškanoch hliadka mestskej polície riešila odcudzenie detskej kolobežky v parku na Sihoti. Učiteľka mestským policajtom uviedla informáciu získanú od detí v škole, že kolobežku odcudzilo predošlý deň počas osláv MDD v mestskom parku maloleté dievča bývajúce na Orechovom dvore. Hliadka mestskej polície sa aj s učiteľkou, ktorá bola zároveň aj matkou poškodeného dieťaťa, presunula na Orechov dvor, kde vyhľadali rodičov podozrivého dievčaťa a vyzvali ich, aby odcudzenú kolobežku vydali. Kolobežku mestskí policajti odňali nepoškodenú a odovzdali učiteľke základnej školy. Skutok maloletej páchateľky, ktorá svojim konaním naplnila skutkovú podstatu priestupku spôsobením škody na majetku krádežou, bol pre jej nízky vek v zmysle priestupkového zákona odložený.
 
Hliadka mestskej polície riešila telefonický podnet občana, ktorý oznámil odpiľovanie kovového zábradlia na Podzámskej ulici. Po presune na miesto mestskí policajti pohovorom s majiteľom nehnuteľnosti zistili, že sa nejednalo o poškodzovanie zábradlia, ale o zatrávňovanie strechy domu za účelom vytvorenia zelenej vegetačnej strechy domu navezením strešného substrátu a vysadením trávy. Hliadka mestskej polície zhotovila na mieste fotodokumentáciu. Pri riešení oznamu bola prítomná aj hliadka PZ SR. Porušenie právnych noriem nebolo zistené.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a dopravných predpisov zistila na parkovisku na Dolných Honoch pri Jaguár LandRoveri nezabezpečené otvorené vozidlo. Prostredníctvom operačného príslušníka mestskej polície zistili totožnosť držiteľa vozidla, ktorého o situácii informovali a vyzvali ho, aby sa dostavil na parkovisko a vozidlo uzamkol. Vodič po chvíli k svojmu vozidlu prišiel, vozidlo skontroloval, prehlásil, že poškodené nie je, ani mu z neho nič nechýba a uzamkol ho.
 
Podobne nezabezpečené otvorené vozidlo hliadka mestskej polície zistila pri kontrole parkoviska pred obchodným domom na Štúrovej ulici. Mestskí policajti vykonali rovnaký postup ako v predchádzajúcom prípade, zistili držiteľa vozidla, ten sa po výzve operačného príslušníka dostavil k svojmu vozidlu, skontroloval ho a zabezpečil pred odcudzením.
 
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách preventívne zabezpečovala verejný poriadok a poskytla asistenciu pracovníkovi Mestského úradu v Nitre a geodetom pri vykonávaní meracích prác na Borovej ulici. V súvislosti so zememeračskými prácami nebol verejný poriadok narušený.
 
Prijali sme oznam občana o vozidle na Južnej ulici, ktoré sa samovoľne spustilo zo svahu a narazilo do stromu. Podľa zistených skutočností bol vodičom vozidla občan Holandska, na ktorého sa nepodarilo nakontaktovať ani telefonicky, ani fyzicky, napriek tomu, že mestskí policajti sa pokúšali zistiť na neho kontakt aj v okolitých domoch, kde by mal prechodne bývať. Na miesto mestskí policajti privolali hliadku Policajného zboru SR, ktorá vydala pokyn na založenie blokovacieho zariadenia na vozidlo. Po príchode holandského vodiča k vozidlu bola na miesto opätovne privolaná aj hliadka PZSR, ktorá udalosť doriešila.
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam vodiča MHD, ktorý bol na zastávke na Štúrovej ulica údajne napadnutý neznámym cestujúcim. Po príchode vodič mestským policajtom uviedol, že trestné oznámenie podávať nechce, že bol napadnutý iba slovne, vulgárnymi urážkami a ponižovaním. Pri týchto slovách ukázal na muža, ktorý stál v blízkosti. Podozrivého muža mestskí policajti predviedli na útvar za účelom zistenia jeho totožnosti, keďže ju nemohol alebo odmietol preukázať na mieste. Počas predvádzania nebolo treba použiť donucovacie prostriedky, takže osemnásťročný muž z obce Veľké Zálužie nebol pri zákroku zranený. Za spáchaný priestupok mu hliadka mestskej polície uložila blokovú pokutu a po doriešení skutku útvar mestskej polície muž opustil.
 
Na tohto istého muža sme neskôr opäť prijali podnet, pretože podľa oznamovateľa na Baničovej ulici poškodil sklenenú výplň vchodových dverí a so susedmi je v neustálom verbálnom konflikte. Po príchode vyslaná hliadka mestskej polície zistila rozbité bezpečnostné dvojité sklo na vstupných dverách obytného domu a jedno sklo na dverách chodby na štvrtom poschodí. Muža mestskí policajti vyzvali, aby upustil od protiprávneho konania, aby  prestal vykrikovať a vulgárne sa správať. Podozrivého muža stotožnili a zistili, že prechodne býva v predmetnom vchode u svojej starej mamy. K svojmu činu sa príslušníkom mestskej polície na mieste priznal. Zároveň na miesto prišla aj hliadka policajného zboru, ktorú oznamovateľ privolal tiež, pretože trval na podaní trestného oznámenia, keďže agresívny podozrivý muž sa mu vyhrážal ujmou na zdraví. Na mieste sa nachádzala aj stará matka podozrivého, ktorá sa, v snahe zmierlivo doriešiť vzniknutú situáciu, vyjadrila, že škodu uhradí. Hliadka PZ SR si prevzala riešenie celej udalosti a privolala si na miesto výjazd technického zabezpečenia na fotodokumentáciu miesta činu. 
 
Hliadka mestskej polície vykonala asistenciu pracovníčke podniku Službyt Nitra pri vypratávaní nebytového pivničného priestoru, ktorá bola realizovaná na Tokajskej ulici. Počas asistencie si občan, ktorý tieto priestory doteraz užíval, vybral z pivnice svoje osobné veci a priestor bol následne riadne uzavretý. Verejný poriadok počas tejto akcie nebol porušený.
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam o voľne sa pohybujúcich ovciach na Jabloňovej ulici v Nitre. Objasňovaním mestskí policajti zistili, že ovce pochádzajú z chovného priestoru na Novozámockej ulici, tiež zistili telefonický kontakt na ich majiteľku, ktorá sa po oslovení dostavila na miesto. Majiteľka hliadke uviedla, že ovce jej z chovného priestoru utiekli zrejme tak, že sa im podarilo preskočiť alebo inak prekonať ohradenie voliéry. Majiteľka prisľúbila hliadke, že vo veci okamžite urobí potrebné opatrenia a do budúcnosti si ovce riadne zabezpečí tak, aby neprišlo k podobnej situácii.
 
Prijali a preverovali sme oznam o roji včiel na strome, ktorý sa nachádzal na pešej zóne oproti prevádzky NYSIS v budove Ponitrianskeho múzea. Oznam bol pravdivý, občania, ktorí v budove pracovali, taktiež návštevníci a klienti prevádzok i okoloidúci občania mali z roja včiel obavu. Mestskí policajti zabezpečili miesto, privolali výjazd HaZZ, ktorý po príchode za asistencie hliadky mestskej polície uvedený roj zo stromu odstránil. Počas premiestňovania roja nebol nikto zo zasahujúcich, ani okoloidúcich občanov včelami napadnutý.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách prevzala od občana telefonický oznam o nelegálnej skládke odpadu na Dlhej ulici pri odbočke na DD ranč približne tisíc metrov od hlavnej ulice. Po príchode hliadka vykonala pohovor s oznamovateľkou, tá však na mieste nevidela žiadnu podozrivú osobu. Na mieste sa nachádzali tri vrecia rôzneho komunálneho odpadu z domácnosti. Mestskí policajti sa pokúsili nájsť fragmenty odpadu a stotožniť ich s určitou konkrétnou osobou, ktorá by mohla byť páchateľom, v odpade sa však nič podobné nenachádzalo. Keďže pozemok patril štátnemu podniku Agrokomplex národné výstavisko, mestskí policajti vykonali vo veci pohovor s pracovníkom SBS, ktorý uviedol, že zistenú skutočnosť hneď ráno nahlási zodpovednému nadriadenému. Mestskí policajti prísľub pracovníka SBS v nasledujúci deň preverili, po pohovore na riaditeľstve AX a následnou vizuálnou kontrolou si miesto preverili a zistili, že skládka je odstránená.
 
Hliadka mestskej polície pri skateparku na Popradskej ulici vo večerných hodinách počas kontroly verejného poriadku spozorovala dve mladé osoby, ktoré sa dopúšťali priestupku tým, že znečisťovali verejné priestranstvo ohorkami cigariet a neúmerných množstvom pľuvancov. Obe osoby mestskí policajti predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Po spoľahlivom zistení a objasnení priestupku mladistvému mladíkovi uložili blokovú pokutu, ktorú zaplatil na mieste. Druhou osobou bol ešte maloletý chlapec, ktorého skutok bol pre jeho nízky vek v zmysle zákona o priestupkoch odložený. Mestskí policajti privolali ich zákonných zástupcov, vykonali s nimi výchovný pohovor a po ňom si rodičia svojich synov prevzali.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana o mládeži pri rieke na Wilsonovom nábreží, ktorá konzumuje alkohol a sú zjavne neplnoletí. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila šestnásťročného mladistvého, ktorý bol značne intoxikovaný alkoholom, ležal na lavičke, okolo neho zvratky, mal brušné kŕče a priebežne zvracal. Nebol schopný pohybu, ani komunikácie. Na miesto mu preto okamžite privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si prevzala do svojej starostlivosti a hneď začala s detoxikačnými úkonmi. Po jeho stabilizácii sa podrobil kontrolnej dychovej skúške na zistenie množstva alkoholu v dychu, prístroj určil vyše 1,2 promile. Tento údaj potreboval aj zasahujúci zdravotník na určenie ďalšieho postupu. Na miesto mestskí policajti privolali otca chlapca, ktorý si ho od zdravotníkov prevzal. O správnom delikte bude informovaný starosta obecného úradu v obci Báb, odkiaľ mladistvý pochádza. Ten po predvolaní s rodičmi i s mladistvým vykoná pohovor a uloží príslušnú sankciu.
 
Na operačnom stredisku mestskej polície sme vo večerných hodinách prijali žiadosť operačného pracoviska záchrannej služby o asistenciu pri ošetrení nájdenej ležiacej osoby, keďže už záchranná služba prevzala prvotný oznam, že osoba je značne agresívna. Vyslaná hliadka mestskej polície zaisťovala bezpečnosť ošetrujúcich záchranárov bez nutnosti zásahu pri ošetrovaní.
 
Hliadka mestskej polície preverovala oznam o krádeži kvetináčov s kvetmi  z pozemku na Topoľčianskej ulici v mestskej časti Dražovce. Na mieste mestskí policajti začali skutok objasňovať a vykonávali pohovor s oznamovateľkou, ktorá si na miesto privolala aj hliadku policajného zboru. Tá si od mestských policajtov prevzala zistené skutočnosti a pre podozrenie zo spáchania trestného činu si prípad prevzali, keďže predbežne odhadnutá vzniknutá škoda na majetku spôsobená krádežou bola nad sumu 266,-€. 
 
Hliadku mestskej polície v skorých popoludňajších hodinách na Ďurkovej ulici oslovil pán, ktorý videl, ako jemu neznáma osoba poškodzovala osobné motorové vozidlo stojace na parkovisku. Pri vozidle sa nachádzal už jeho držiteľ, ktorý si na miesto privolal hliadku Policajného zboru SR. Tá si prípad prevzala do svojej kompetencie a jej príslušníci ho začali objasňovať.
 
Na Výstavnej ulici hliadkujúci mestskí policajti prevzali  od oznamovateľky malé šteniatko pudlíka. Objasňovaním sa im podarilo zistiť štyridsaťdvaročného držiteľa z Nitry, ktorému psíka odovzdali.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a statickej dopravy v okolí amfiteátra počas koncertu hudobného telesa ALEXANDROVCI. V súvislosti s akciou neboli zistené žiadne závažné porušenia právnych noriem.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverila oznam o exotickom vtákovi, ktorý sedí na strome v mestskom parku. Mestskí policajti po príchode na miesto vtáka odchytili a zistili, že ide o papagája rodu kakadu, ktorých typickým znakom je pohyblivý chochol na hlave. Po úspešnom odchyte hliadka na miesto privolala veterinára, ktorý si papagája prevzal.
Späť