RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 22. týždeň 2019

Pridané dňa 04 Jun 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.
 
UDALOSTI 22. TÝŽDEŇ

 

Na pokyn príslušníka na operačnom pracovisku, ktorý prijal podnet od oznamovateľa, hliadka mestskej polície preverovala poškodenie spätného zrkadla na vozidle parkujúcom na Štúrovej ulici.  Mestskí policajti na mieste zistili, že deň predtým neznáme deti kopli futbalovou loptou do oznamovateľovho vozidla a poškodili mu spätné zrkadlo tak, že viselo iba na elektrických kábloch. Vykonali i pohovor so svedkom udalosti, ktorý uviedol, že cez kuchynské okno videl, ako si tri deti kopú loptu, pričom jeden z nich loptu kopol priamo do spätného zrkadla uvedeného vozidla. Vinník sa mal podľa svedka volať Adrián, keďže ho tak ďalšie deti oslovili. Po poškodení vozidla všetci utekali do zadného vchodu na Hollého ulici, kde údajne bývajú na prízemí. Podľa evidencie obyvateľov mesta Nitry mestskí policajti zistili, že na uvedenej adrese býva iba jedna rodina, ktorá má syna Adriána vo veku, aký uviedol svedok. Preto oslovili jeho matku, ktorá potvrdila, že má syna menom Adrián a chodí za dom často hrávať futbal. No uviedla, že pokiaľ sa jej syn neprizná alebo ho neopozná svedok, nie je ochotná škodu uhradiť. V jej prítomnosti mestskí policajti vykonali pohovor s podozrivým maloletým, ten potvrdil, že pri hraní futbalu do uvedeného vozidla loptu kopol, no nie úmyselne a zrkadlo tak nechtiac poškodil. Po tomto priznaní matka uviedla, že uhradí spôsobenú škodu oznamovateľovi. Skutok bol doriešený v zmysle priestupkového zákona.

 
V popoludňajších hodinách občan nahlásil na bezplatnú linku mestskej polície č.159 poškodenie lavičky a smetnej nádoby v oddychovej zóne s lavičkami pred SPU na triede Andreja Hlinku pri vystavenom historickom traktore. Dvaja neznámi muži vytrhli lavičku aj smetnú nádobu zo zeme z ich osadenia. Na osoby sa ihneď zameral operátor kamerového systému, no muži krátko po čine nasadli do vozidla privolanej taxislužby a z miesta odišli. Trasu taxíku operátor sledoval kamerovým systémom a vozidlo sa hliadke mestskej polície podarilo zastaviť na Cintorínskej ulici. Mužov vyzvali, aby predložili doklad totožnosti a keďže ju nemohli alebo nevedeli preukázať, za asistencie ďalšej motohliadky ich predviedli na útvar mestskej polície, kde ich totožnosť overili. Jeden z podozrivých, dvadsaťjedenročný muž z obce Cabaj Čápor, sa nakoniec vyjadril do zápisnice o podanom vysvetlení, kde svoje konanie priznal a uviedol, že je ochotný nahradiť vzniknutú škodu. S druhým podozrivým, tridsaťročným mužom z Nitry, mestskí policajti zápisnicu nespisovali, pretože javil značné požitie alkoholu. Druhá hliadka mestskej polície medzitým informovala pracovníka SBS SPU o potrebe informovať zodpovedné osoby z SPU o udalosti a nutnosti vyčíslenia spôsobenej škody. Mestskí policajti zistili aj totožnosť vodiča taxislužby, taktiež sú známe údaje oznamovateľa, ktorý je v prípade potreby ochotný podať vysvetlenie. Muži  pri predvádzaní zranení neboli, donucovacie prostriedky neboli použité. Za naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 50 Priestupkového zákona ich skutok príslušníci mestskej polície postúpili na vecne a miestne príslušný správny orgán.  
 
V neskorých nočných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal podnet občana, ktorý nahlásil na linku 159 poškodzovanie dopravného zariadenia, ktorým je označené oplotenie staveniska na Mostnej ulici pri vjazde na parkovisko Divadla Andreja Bagara. Operačný príslušník ešte počas hovoru s oznamovateľom vyhľadal kamerovým systémom na monitore nahlásené miesto, podozrivú skupinu šiestich osôb a zároveň na miesto vyslal dve motohliadky. Osoby niesli odcudzené prenosné dopravné značenie po Mostnej ulici smerom na Kmeťkovu ulicu. Na rohu týchto ulíc položil jeden z podozrivých dopravné značenie do veľkej kaluže vody a s rozbehom na neho skočil napodobňujúc surfovanie na doske. Po tomto pokuse zostalo dopravné značenie pohodené v kaluži. Motohliadky mestskej polície podľa popisu osoby zastavili na Kmeťkovej ulici, zistili ich totožnosť a u operačného príslušníka si podľa záznamu z kamerového systému overili osobu zodpovednú za protiprávne konanie. Tomu napomohol i fakt, že páchateľ pri pokuse surfovať celým objemom tela spadol do mláky a prezradilo ho mokré oblečenie. Po objasnení skutku mestskí policajti dvadsaťpäťročnému mužovi z Chynorian uložili blokovú pokutu, ktorú zaplatil na mieste. Zároveň ho vyzvali, aby dopravné značenie zaniesol naspäť na pôvodné miesto a umiestnil ho tam. Muž výzvu uposlúchol, zasahujúci mestskí policajti si splnenie svojho pokynu skontrolovali.
 
V dopoludňajších hodinách na mestskú tržnicu na Štefánikovej triede privolala hliadku mestskej polície občianka, ktorá v pohostinstve na tržnici údajne spoznala muža, ktorý jej ešte pred týždňom ukradol na tržnici peňaženku a bol podozrivý aj z viacerých iných krádeží. Hliadka mestskej polície sa okamžite presunula do priestorov pohostinstva, oznamovateľka sa však na mieste nenachádzala a jej popis páchateľa nesedel na nikoho z prítomných. Mestskí policajti si však všimli jedného z návštevníkov, ktorý sa po ich príchode začal správať neprirodzene, začal byť nervózny, otáčal sa hliadke chrbtom a chcel rýchlo a nenápadne odísť napriek nedopitému pivu. Muža hliadka oslovila, nedovolila mu odísť a jeden z príslušníkov vyhľadal oznamovateľku. Tá po príchode na miesto muža okamžite spoznala a vyhlásila, že je to jednoznačne muž, ktorý ju okradol. Mestskí policajti muža zadržali, zistili jeho totožnosť a pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu krádeže na miesto privolali hliadku policajného zboru. Na správe mestskej tržnice si príslušník mestskej polície spolu s príslušníkom policajného zboru preverili na kamerovom zázname protiprávny skutok a stotožnili zadržaného šesťdesiattriročného muža z Vrábel s páchateľom, ktorý na zázname kradol. Príslušníci policajného zboru si zadržaného i celý prípad prevzali do svojej pôsobnosti.
 
V čase školského vyučovania sme prevzali oznam o osobe, ktorá budí verejné pohoršenie hlasným vulgárnym verbálnym prejavom na školskom ihrisku Základnej školy Nábrežie mládeže. Vyslaná hliadka mestskej polície muža v areáli základnej školy našla a keďže odmietol preukázať svoju totožnosť, predviedla ho na útvar mestskej polície bez potreby použiť donucovacích prostriedkov. Po doriešení priestupku tridsaťštyriročný muž z Nových Zámkov útvar mestskej polície bez zranenia opustil.
 
Operačný príslušník mestskej polície vo večerných hodinách prijal nahlásenie občana, že na Chalúpkovej ulici sa vzájomne napádajú viaceré osoby. Na miesto z taktického dôvodu prišli tri motohliadky mestskej polície, ktoré fyzické napádanie medzi zainteresovanými okamžite ukončili. Jeden z účastníkov, dvadsaťročný muž z obce Zbehy, miestami strácal vedomie, preto mu okamžite privolali rýchlu lekársku pomoc, vonkajšie zranenia u neho vidieť nebolo. Zistili totožnosť všetkých zúčastnených i svedkov. Počas krátkeho zisťovania skutočností mestskí policajti zistili, že konfliktu sa aktívne zúčastnili aj ďalší dvaja podozriví mladí muži, ktorí z miesta činu ušli, keď videli prichádzať mestských policajtov. Pre dôvodné podozrenie, že skutok vykazoval známky trestného činu, mestskí policajti na miesto privolali príslušníkov policajného zboru. Všetky zistené skutočnosti, podozrivé osoby i svedkov odovzdali hliadke PZ SR, tí si prípad prevzali na objasnenie.
 
V nočných hodinách operačný príslušník prijal telefonický oznam občana, ktorý oznámil, že na parkovisku na ulici Štefánikova trieda horí motorové vozidlo. Hliadka po príchode zistila, že oznamovateľ, ktorý hliadku čakal na mieste, vznikajúci požiar motorového vozidla svojpomocne uhasil vodou. Na aute predtým horel zadný ľavý plastový podblatník. Obhorené vozidlo vykazovalo známky úmyselného zapálenia, preto operačný príslušník na miesto privolal  hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala a kontaktovala držiteľa poškodeného vozidla.
 
V neskorých nočných hodinách na monitoroch kamerového systému operátor spozoroval mladého muža, ktorý na Farskej ulici odhodil plastové dopravné značenie pod zaparkované vozidlo, ktoré predtým odcudzil z miesta osadenia. Vyslaná hliadka mestskej polície našla odhodenú plastovú časť z prenosného dopravného značenia pod jedným z vozidiel a tiež odtrhnutú tabuľku s názvom ulice Jozefa Vuruma. Po obhliadke okolia a tiež podľa popisu z kamerového systému mestskí policajti zistili a stotožnili páchateľa, sedemnásťročného mladíka z obce Žirany, ktorý hliadke pri objasňovaní uviedol, že skutok vykonal na základe stávky s priateľom. K poškodeniu vecí nedošlo, obe boli zanesené páchateľom na pôvodné miesto. Za priestupok proti majetku bol doriešený v blokovom konaní.
 
Na základe žiadosti vyšetrovateľky Policajného zboru SR sa jeden príslušník mestskej polície zúčastnil prípravného konania ako nezúčastnená osoba rekognície na Okresnom riaditeľstve PZ SR.
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam občana o otvorenom okne na motorovom vozidle, ktoré parkuje na Bazovského ulici. O zistenej skutočnosti bola informovaná držiteľka vozidla, ktorú operačný príslušník vyzval, aby sa k svojmu vozidlu dostavila, skontrolovala ho a uzatvorila. Držiteľka výzvu uposlúchla a po kontrole vyhlásila, že vozidlo nie je poškodené, ani nič z neho nechýba.
 
Hliadky mestskej polície sa počas víkendu prednostne zamerali na kontrolu dodržiavania verejného poriadku na pešej zóne a jej blízkom okolí kvôli paralelnému konaniu viacerých kultúrno-spoločenských akcií. Mestskí policajti nezaznamenali narušenie verejného poriadku v súvislosti s konaním týchto akcií.
 
 
Späť