RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 20. týždeň 2021

Pridané dňa 03 Jun 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 20. TÝŽDEŇ

 
17.05.2021 – PONDELOK:
V skorú rannú hodinu hliadka na Vikárskej ulici zistila na vozovke sedem otvorených kanálových vpustí. Obhliadkou na uvedenej ulici vo verejnej zeleni našla na rôznych miestach poodnášané chýbajúce poklopy z kanálových vpustí. Hliadka z dôvodu bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva všetky poklopy umiestnila späť na miesto. Páchateľa tohto činu budeme zisťovať na základe výpovede svedkov a za pomoci mestského kamerového systému.
 
18.05.2021 – UTOROK:
Príslušníci mestskej polície na Špitálskej ulici spozorovali muža vo vysokom veku, ktorý sa opieral o múr domu a nedokázal chodiť. Muž sa vyjadril, že ide od lekára a pritom mu po ceste domov prišlo nevoľno. Odmietol lekárske ošetrenie, preto bol príslušníkmi mestskej polície usadený na schodíky do príchodu jeho syna, ktorý ho vozidlom odviezol domov.
 
Vo večerných hodinách sme prijali telefonický oznam o zlomenom a spadnutom konári zo stromu na ulici Škultétyho. Tvaromiestnou obhliadkou hliadka zistila, že na strome visia ešte dva veľké nalomené konáre, ktoré sa môžu samovoľne zrútiť. Keďže poškodený strom sa nachádzal na frekventovanom mieste v blízkosti detského ihriska, riešenie neznieslo odklad, preto mestskí policajti na miesto privolali hasičov, ktorí svojou technikou konáre odpílili.
 
19.05.2021 – STREDA: bez zaznamenanej udalosti
 
20.05.2021 – ŠTVRTOK :
V dopoludňajších hodinách hliadka spozorovala na Kmeťkovej ulici spadnutý múr na dlhodobo poškodenom neobývanom rodinnom dome. Múr spadol dovnútra objektu mimo verejné priestranstvo. V predmetnej veci sa začal angažovať PZ SR spoločne s HaZZ. Priestranstvo pred domom páskou ohraničili a mestskú políciu požiadali o vykonanie informovania stavebného úradu MsÚ.
 
Na križovatke ulíc Štefánikova trieda a Wilsonovo nábrežie, sme zaregistrovali dopravnú nehodu dvoch vozidiel, bez zranenia osôb. Z dôvodu plynulosti a bezpečnosti sme miesto za pomoci signalizácie majáku zabezpečili až do príchodu hliadky PZ SR.
 
21.05.2021 – PIATOK :
Na Kúpeľnej ulici sme vo večerných hodinách spozorovali dve osoby, pri kradnutí kvetov aj s cibuľkami z okrasného záhonu. Osoby boli predvedené na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Nakoľko sa jednalo o maloleté dievčatá, bol priestupok pre vek páchateliek odložený. Privolaní rodičia si deti prevzali a odcudzené nepoškodené kvety opätovne zasadili na pôvodné miesto.
 
Vo večerných hodinách sme na adrese na ulici Za Ferenitkou preverili sťažnosť občianky na trinásťročnú maloletú osobu, ktorá údajne oznamovateľku verbálne napadla. Príčinou sporu boli konkrétne predmety, ktoré maloletá nechcela vrátiť dcére oznamovateľky. Pri objasňovaní udalosti hliadka vzhľadom na reakcie a komunikáciu maloletej nadobudla dôvodné podozrenie, že je zrejme pod vplyvom alkoholu, prípadne inej látky negatívne ovplyvňujúcej jej konanie. Zistilo sa, že o maloletú sa pre neprítomnosť matky, ktorá je dlhodobo pracovne mimo SR, legálne stará jej babka. Maloletá uviedla, že vypila pol litra vodky, pričom naznačila, že opäť sa môže, tak ako v minulosti, pokúsiť vyskočiť z okna. Na základe tejto informácie hliadka maloletú aj so sprievodom babky previezla na oddelenie detskej príjmovej ambulancie, kde dievča hospitalizovali. Za pôvodný priestupok, občianske spolunažívanie, riešené odložením pre vek páchateľa priestupku.
 
22.05.2021 – SOBOTA :
V skorú rannú hodinu pracovník na mestskom kamerovom systéme  na Mostnej ulici pri bráne do prevádzkarni RIO spozoroval skupinu osôb, ktorá si rázne gestami niečo vysvetľovala. Následne sa dvaja muži začali fyzicky napádať, pričom počas tejto činnosti vošli do podchodu mimo záber kamery. Vyslané hliadky túto činnosť ukončili a hlavných aktérov, identifikovaných z kamerového záznamu, doriešili sankčne uložením blokovej pokuty.
 
V neskorú nočnú hodinu sme pomocou kamerového záznamu spozorovali na križovatke ulíc Mostná s Kmeťkovou napadnutie osoby inou osobou. Po napadnutí sa obidve osoby rozišli každá iným smerom. Hliadkam sa neskôr podarilo obe osoby na základe opisu nájsť a udalosť začať objasňovať. Obidve osoby mali ukrajinskú štátnu príslušnosť. Poškodený bol dvakrát rukou udretý do oblasti tváre a raz kopnutý do sedacích svalov. Poškodený tvrdil, že nemá žiadne zranenie a nechce podať trestné oznámenie. Útočiaca osoba bola za priestupok na mieste doriešená v blokovom konaní za narušenie občianskeho spolunažívania hrubým správaním.
 
23.05.2021- NEDEĽA:
Na základe oznamu občana príslušníci mestskej polície na ulici Štúrova našli na verejnom priestranstve, zrejme pod vplyvom alkoholu, ležiaceho muža. Hliadka s mužom vykonala pohovor a ten sa následne odobral do neďalekého miesta bydliska.
 

 

 
Späť