RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 19.týždeň 2019

Pridané dňa 14 May 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.
 

                                                   

UDALOSTI 19. TÝŽDEŇ

 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách doriešila priestupok z minulého dňa, kedy vodič motorového vozidla na Rybárskej ulici svojvoľne demontoval z kolesa svojho auta založené blokovacie zariadenie. To mu bolo na vozidlo osadené v súvislosti so spáchaním dopravného priestupku a z dôvodu, že vodič sa na mieste v blízkosti vozidla nenachádzal. Hliadka mestskej polície zistila totožnosť držiteľa vozidla, skutok objasnila a zisteného vodiča, ktorý priestupok spáchal, doriešila v blokovom konaní. Potrestaný vodič mestským policajtom odovzdal blokovacie zariadenie neporušené.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície v poobedných hodinách prevzal oznam od dezorientovaného muža, ktorý sa nachádzal na pešej zóne v Nitre. Muž uviedol, že po tom, ako sa aj s priateľom najedli v jednej z reštaurácií, majú problém nájsť cestu k svojmu autu, keďže nie sú z Nitry a nevedia sa v cudzom meste orientovať. Uviedli, že vozidlo zaparkovali niekde v blízkosti pešej zóny, ale netušia, ktorým smerom sa uberať. Príslušníci mestskej polície preto vykonali obhliadku parkovísk v okolí pešej zóny a vozidlo dezorientovaného oznamovateľa nakoniec našli zaparkované na Kúpeľnej ulici. Mestskí policajti ho informovali a upresnili mu, kde sa jeho vozidlo nachádza. Oznamovateľ hliadke za pomoc poďakoval.
 
Vo večerných hodinách občan zo Zobora operačnému príslušníkovi mestskej polície telefonicky nahlásil podozrivé správanie a konanie neznámych Rómov, predovšetkým na Chmeľovej doline a Hornozoborskej ulici. Tí si na viacerých miestach v tejto mestskej časti označkovali lokalitu alebo miesto zavesením kolieska od kočíka na retiazke na oplotenie alebo dopravnú značku, pričom túto retiazku vždy uzamkli visiacim zámkom. Mestskí policajti na nočnej zmene vykonávali zvýšenú kontrolu podozrivých miest, neskôr pri rozhovoroch s občanmi i s poslancom mestského zastupiteľstva pánom Vargom zistili, že Rómovia si takto označujú medzi sebou územie, na ktoré si robia nárok, kde budú počas mestského jarného upratovania vyberať pre nich hodnotný odpad z pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Pri následnom porovnaní plánu umiestnenia kontajnerov na najbližšie dni si mestskí policajti potvrdili tento predpoklad, pretože značky boli zavesené presne na takýchto miestach. Navyše tieto miesta majú dobrý prístup pre motorové vozidlá aj s prípadným prívesným vozíkom alebo pre nemotorové vozidlá rôzneho typu.
 
V ranných hodinách sme prijali oznam občana zo Svätourbanskej ulice o spadnutej zvislej dopravnej značke. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že sa jedná o dopravnú značku „Daj prednosť v jazde“ a „Prikázaný smer jazdy“. K zlomeniu a následnému vyvaleniu prišlo pravdepodobne vplyvom silného nárazového vetra a premočením ložiska osadenia. Keďže z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky sa jedná o dôležité dopravné značenie, o zistenej skutočnosti mestskí policajti bezodkladne informovali oddelenie dopravy Mestského úradu v Nitre s požiadavkou o urýchlenú opravu.
 
Operačný príslušník mestskej polície prijal vo večerných hodinách oznam občana z Krškanskej ulice o parkovaní vozidiel na chodníku v okolí prevádzkarne U Čertice. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že v prevádzke sa koná rozlúčková akcia Rómov za zosnulého rómskeho vajdu. Vozidlá parkovali čiastočne na chodníku s tým, že priechodnosť chodníka zostala zachovaná. Po porade s príslušníkom policajného zboru, ktorý je v meste špecialista na rómsku problematiku a na jeho odporučenie vec nebola riešená ako priestupok. Mestskí policajti vykonali s Rómami pohovor o spôsobe parkovania vozidiel tak, aby neporušovali zákon o cestnej premávke. Hliadky mestskej polície vo zvýšenej miere naďalej kontrolovali okolie, aby tak predišli eskalácii možných problémov nielen v statickej doprave, ale aj v dodržiavaní verejného poriadku.
 
Hliadky mestskej polície vo večerných hodinách poskytli súčinnosť pracovníčkam mestského úradu pri kontrole legálnosti ubytovaných osôb v objektoch domov sociálnych služieb, v Dome opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa, v ubytovni Olympia na Triede Andreja Hlinku a na ulici Dvorčanská. Počas kontroly a v prítomnosti hliadok mestskej polície neprišlo k narušeniu verejného poriadku.
 
Hliadky mestskej polície vo večerných a nočných hodinách zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku v hokejovej fanzóne na Svätoplukovom námestí počas hokejového stretnutia Slovensko – USA a taktiež kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku aj po skončení zápasu v širšom centre mesta. V súvislosti s týmto podujatím verejný poriadok nebol narušený.
 
Hliadka mestskej polície počas nočnej zmeny kontrolovala dodržiavanie verejného poriadku v okolí reštaurácie U čertici na Novozámockej ulici, kde sa konalo smútočné posedenie na počesť zosnulého nitrianskeho rómskeho vajdu. V čase kontrol verejný poriadok narušený nebol.
 
Príslušníci mestskej polície v súčinnosti s policajným zborom zabezpečovali verejný poriadok počas pohrebu nitrianskeho rómskeho vajdu. Počas konania uvedenej akcie nebol zistený narušený verejný poriadok.
 
Hliadka mestskej polície preverila telefonický oznam občana, ktorý nahlásil otvorené okno na motorovom vozidle zaparkovanom na Jedlíkovej ulici. Po príchode na miesto hliadka zistila, že oznam je opodstatnený. Príslušník na operačnom pracovisku zistil držiteľa vozidla, ktorý sa po informovaní o zistenej skutočnosti dostavil k svojmu vozidlu, skontroloval si ho a riadne ho uzatvoril. Taktiež konštatoval, že mu nebolo nič odcudzené, ani poškodené.
 
Hliadky mestskej polície vo večerných a nočných hodinách zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku v hokejovej fanzóne na Svätoplukovom námestí počas hokejového stretnutia Slovensko – Fínsko, kontrolovali taktiež dodržiavanie verejného poriadku aj po skončení zápasu v širšom centre mesta. V súvislosti s týmto podujatím verejný poriadok nebol narušený.
 
Hliadka mestskej polície v skorých popoludňajších hodinách preverila telefonický oznam o veľkom hluku na parkovisku na Mariánskej ulici pri budove Stapringu. Na mieste príslušníci zistili, že tridsaťtriročný muž z Komjatíc, pracovník bratislavskej firmy, vykonáva demontáž billboardu na základe rozhodnutia mesta o odstránení billboardov z niektorých mestských častí. Pracovník hliadke uviedol, že práce vykonáva v nedeľu, pretože počas pracovných dní v blízkosti umiestneného billboardu parkuje množstvo vozidiel, ktoré by v demontáži prekážali alebo by mohli byť poškodené. Mestskí policajti ho požiadali, aby v rámci možností nespôsoboval zbytočný hluk.
 
V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície preverovali oznam o žene, ktorá sedí bosá na zemi na Trnavskej ulici v mestskej časti Kynek. Po príchode ju mestskí policajti na označenom mieste nenašli, preto vykonali kontrolu širšieho okolia. Ženu, zodpovedajúcu popisu, našli na Kyneckej ulici. Tá, sediac na zemi, hliadke oznámila svoje údaje i to, že býva v dome, pred ktorým práve sedí. Vzápätí vyšiel na ulicu jej sused, ktorý hliadke uviedol jej skutočné meno i dátum narodenia, pravdivosť týchto údajov hliadka preverila v evidencii obyvateľstva. Sused mestským policajtom tiež uviedol, že žena tak, ako v tomto prípade, chodí po verejnom priestranstve často a podľa jeho znalostí má mentálnu psychickú poruchu. Po vykonanom pohovore s obomi sa jej sused ujal a odviedol ju domov do obydlia. Žena nemala na sebe viditeľné zranenia a ponúknuté lekárske ošetrenie odmietla.
 
 
 
 
 
 
 
Späť