RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 18. týždeň 2020

Pridané dňa 05 May 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 
UDALOSTI 18. TÝŽDEŇ
 
27.4.2020 – Pondelok:
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na sídlisku Klokočina zistila na  Novomeského ulici otvorené okno na osobnom motorovom vozidle Škoda. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť a telefonický kontakt držiteľky vozidla a vyzval ju, aby sa dostavila na parkovisko. Držiteľka vozidla si po príchode na miesto auto skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, hliadke poďakovala a svoje si vozidlo riadne uzamkla.
 
V dopoludňajších hodinách pri kontrole verejného poriadku v okolí brezového hája pri betónovom skelete za mostom na Napervillskej ulici mestskí policajti spozorovali nadmerné znečistenie toku rieky Nitra. Počas kontroly na celej hladine rieky zistili silné znečistenie hnedého sfarbenia neznámeho pôvodu. Presunuli sa pri hydrocentrálu, kde znečistenie ešte badateľné nebolo. Obhliadkou popri toku rieky pod lávkou u mestského parku smerom na Zobor zistili značné znečistenie na hladine rieky vo veľkej koncentrácii, hnedého sfarbenia, bez zápachu, neznámeho pôvodu. Nejavilo známky ropných produktov. O zistených skutočnostiach bol bezodkladne informovaný vedúci pracovník príslušného odboru mestského úradu.
 
Hliadka mestskej polície vykonávala kontrolnú činnosť na Borovej ulici, kde dohliadali na dodržiavanie karanténnych opatrení povinných osôb na určenej adrese. V skorých popoludňajších hodinách spozorovali na tejto ulici približne tridsiatich členov komunity, ktorí sa s veľkým krikom približovali k ich stanovisku, v rukách mali lopaty, tyče, palice, laty a rôzne iné predmety. Celá situácia sa udiala veľmi rýchlo, po krátkej chvíli však bolo zjavné, že agresívna skupina má namierené do jedného z dvorov na Borovej ulici, kde chceli zaútočiť na obyvateľov v tejto nehnuteľnosti a takýmto spôsobom si vyriešiť zatiaľ neznámy problém.
      Mestskí policajti okamžite zareagovali a rázne ich viackrát vyzvali, aby upustili od zamýšľaného protiprávneho konania. Na verbálne výzvy  nie všetci rozvášnený členovia komunity reagovali, dostali sa až k oploteniu nehnuteľnosti, kde začali cez bránu hádzať dnu rôzne predmety do tam bývajúcich, búchali tyčami a lopatami po bráne nehnuteľnosti, po oplotení, smetných nádobách a neustále hlasno kričali a neverbálne sa vyhrážali rôznymi predmetmi v rukách. Situácia bola neprehľadná, bezprostredne hrozila ujma na živote, zdraví a majetku napadnutej rodiny, zároveň bol bezprostredne ohrozený aj život a zdravie zasahujúcich troch príslušníkov mestskej polície. Dôvodne hrozilo, že príde k priamemu stretu dvoch skupín a k hromadnej výtržnosti, pretože napadnutá skupina začala vychádzať z nehnuteľnosti von na ulicu, boli rovnako ozbrojení palicami a rovnako odhodlaní ich proti druhej skupine použiť.
        Mestskí policajti sa ocitli medzi dvomi znepriatelenými rodinami, ktoré nerešpektovali ich výzvy, preto jeden z príslušníkov pre nastolenie verejného poriadku vytiahol služobnú zbraň, obtiahnutím záveru zasunul náboj do nábojovej komory a na odvrátenie nebezpečenstva použil hrozbu zbraňou. Nemusel použiť varovný výstrel, pretože pod hrozbou požitia zbrane dav zareagoval a postupne začal ustupovať. Spoločne s ostatnými príslušníkmi mestskej polície začali dav rozdeľovať a zatláčať do okolitých dvorov. Situáciu upokojovali až do príchodu ostatných hliadok mestskej polície a hliadok príslušníkov policajného zboru. Na určitý čas prišlo k upokojeniu situácie, ale po odchode posíl hliadok PZ SR a mestskej polície postupne emócie opäť eskalovali, obe skupiny ozbrojené palicami sa s krikom začali opätovne napádať a situácia začínala byť znovu neprehľadná a nebezpečná.
      Na miesto bola medzitým privolaná  aj ambasádorka pre komunitnú prácu i členovia miestnej občianskej poriadkovej služby a opätovne na miesto prišlo viacero hliadok policajného zboru a mestskej polície. Za početnej prítomnosti policajtov jednej i druhej zložky sa podarilo konflikt i celú situáciu upokojiť. Pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu celú vec prevzali orgány činné v trestnom konaní. Neskôr hliadky zistili, že konflikt začal pre spor o pozemok medzi dvomi mužmi, ktorý postupne rýchlo eskaloval do hromadnej výtržnosti medzi oboma rodinami.
 
28.4.2020 – Utorok:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam o maloletom dievčati, ktoré sa údajne v dezorientovanom stave pohybuje po Borine na sídlisku Klokočina. Mestskí policajti sa okamžite presunuli na označené miesto a začali ho prehľadávať. Neskôr spozorovali osobu, ktorá sa pred nimi snažila ujsť a schovať sa v lesnom poraste. Osobu sa im podarilo chytiť, jednalo sa o maloleté dievča z Nitry vo veku štrnásť rokov, ktoré bolo, podľa vonkajších medicínskych príznakov, zjavne pod vplyvom alkoholu a značne dezorientované. Dievča nemalo žiadne viditeľné zranenia, ani sa na žiadne bolesti nesťažovalo. Hliadka na miesto privolala RZP, ktorá si po príchode maloletú prevzala a prehliadla. Mestskí policajti skontaktovali aj zákonnú zástupkyňu dievčaťa, jej matku, ktorá sa po výzve dostavila na miesto prevziať si svoju dcéru. Posádka RZP vyhodnotila, že sa nejedná o život ohrozujúci stav a po konzultácii s matkou jej dcéru odovzdali do starostlivosti. Skutok maloletej, ktorým porušila zákaz požívania alkoholu v zmysle zákona 219/1996 Z.z., bude oznámený na príslušný sociálny útvar Mestského úradu v Nitre. Podľa toho istého zákona bude správnemu orgánu postúpený zákonný zástupca maloletej, ktorému môže byť za skutok maloletej uložená bloková pokuta do 33,-€
 
29.4.2020 – Streda:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku spozorovala na Jurkovičovej ulici za poštou ležať  na zemi muža. Mestskí policajti zistili, že muž vo veku šesťdesiatštyri rokov je silne intoxikovaný alkoholom, veľmi problematicky komunikoval, bol bez viditeľných vonkajších zranení. Hliadka zistila jeho dostupnú blízku osobu, ktorou bola jeho dcéra a vyzvali ju, aby sa dostavila na miesto a prevzala si otca do starostlivosti, čo aj vykonala. Medzitým bola k mužovi privolaná aj sanitka RZP, tá si po prehliadke muža prevzala a odviezla na detoxikáciu.
 
Mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali oznam občana z ulice Parkové nábrežie o roji včiel, ktorý je na strome pri vjazde na futbalový štadión. Hliadka mestskej polície oznam preverila a k odstráneniu včiel privolali odborníka včelára, ktorý roj včiel odstránil.
 
30.4.2020 – Štvrtok:
Mestskí policajti postupne od občanov prevzali stratené doklady päťdesiatročného muža z Topoľčian nájdené na Štúrovej ulici a nájdený občiansky preukaz na Bolečkovej ulici. Po prevzatí a spísaní úradných záznamov hliadka mestskej polície nájdené doklady odovzdala na príslušnom oddelení PZ SR.
 
Neskôr na Jurkovičovej ulici odovzdal ďalší občan nájdenú tašku s dokladmi, prázdnou peňaženkou a vecami osobnej potreby. Keďže majiteľ týchto predmetov bol z mesta Nitry, nález mestskí policajti osobne odovzdali majiteľovi v mieste trvalého bydliska.
 
Okrem kontroly dodržiavania karanténnych povinností na Borovej začali hliadky mestskej polície strážiť aj dve osoby umiestnené v povinnej karanténe v ubytovacom zariadení v priestoroch nitrianskeho Amfiteátra na Dolnozoborskej ulici.
 
 
1.5.2020 – Piatok:
V popoludňajších hodinách prijal príslušník operačného strediska mestskej polície žiadosť držiteľa osobného motorového vozidla o pomoc pri zabezpečení jeho auta. Tá mala spočívať v osadení blokovacieho zariadenia na jeho vozidlo. Ako uviedol vodič, parkoval na Jesenského ulici pri mestskom parku a počas prechádzky stratil kľúče od vozidla. Keďže mal obavu, aby mu niekto po nájdení kľúčov jeho vozidlo neodcudzil, požiadal mestskú políciu o takúto formu zabezpečenia. Mestskí policajti tejto žiadosti vyhoveli, blokovacie zariadenie na koleso auta osadili, o čom na mieste s tridsaťročným držiteľom vozidla z obce Veľký Lapáš spísali zápisnicu.
 
2.5.2020 – Sobota: bez zaznamenanej významnej udalosti
 
3.5.2020 – Nedeľa:
Hliadky mestskej polície počas tohto kalendárneho týždňa okrem iných úloh kontrolovali dodržiavanie karanténnych povinností osôb na Borovej a Dolnozoborskej ulici. K narušeniu verejného poriadku alebo nedodržaniu týchto povinností počas výkonu ich služby neprišlo.
 
Vyššia zameranosť hliadok mestskej polície bola na kontrolu dodržiavania nariadení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ochorením koronavírusom COVID-19.
 
Najčastejším porušovaním týchto nariadení bolo opäť neprekrytie horných dýchacích ciest, ktoré mestskí policajti riešili buď napomenutím alebo v blokovom konaní na mieste. Konštatujeme, že občania mesta Nitry vo veľkej miere preventívne obmedzujúce nariadenia dodržiavali.
 

 

 
Späť