RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 13. týždeň 2019

Pridané dňa 03 Apr 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 13. TÝŽDEŇ

 
V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície na Výstavnej ulici asistovala hasičom, ktorí hasili požiar na stojisku smetných nádob. Na mieste zhoreli dve 1100 litrové smetné nádoby a ďalšie dve oheň značne poškodil. Na miesto sa neskôr dostavila aj hliadka Policaného zboru SR, ktorá si vec prevzala ako podozrenie z trestného činu, ktorého sa dopustil zatiaľ neznámy páchateľ alebo páchatelia.
 
Hliadka mestskej polície preverila na ulici Boženy Němcovej oznam občana na nelegálny záber verejného priestranstva tým, že údajne je odstraňovaný pôvodný trávnik, ktorý nahradzujú výsypom okruhliakov a výsadbou kríkov. V čase príchodu hliadky činnosť vykonával zamestnanec firmy Stavex Nitra. Uviedol, že koná na pokyn svojich nadriadených a telefonicky privolal na miesto konateľku firmy. Tá mestským policajtom uviedla, že povolenie na túto činnosť nemajú. Po objasnení skutku a spísaní zápisnice o podaní vysvetlenia k priestupku príslušníci mestskej polície konateľku firmy doriešili v blokovom konaní za nepovolený záber verejného priestranstva. Priestupkyňa prisľúbila, že priestor dajú do pôvodného stavu. Na mieste sa počas riešenia nachádzal aj pracovník Strediska mestských služieb Nitra, ktorý tiež prijal podnet na riešenú udalosť. Hliadka o niekoľko dní skontrolovala dodržanie sľubu konateľky firmy, miesto však do pôvodného stavu nedala. Prípad po zdokumentovaní je postúpený správnemu orgánu na mestskom úrade.
 
Vo večerných hodinách motorizovanej hliadke PZ SR počas ich riešenia oznamu v Obchodnom centre Mlyny na Štefánikovej triede neznámy páchateľ odkopol alebo odtrhol bočné spätné zrkadlo na pravej strane ich služobného vozidla, ktoré bolo odparkované na chodníku na Štúrovej ulici. Z tohto dôvodu požiadali príslušníci policajného zboru o informáciu, či na záberoch z mestského kamerového systému je vidieť uvedené miesto a ak áno, kto a kedy im škodu spôsobil. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prezrel záznam príslušnej kamery, konanie páchateľa však nie je zachytené na zázname, navyše predmetné vozidlo je z väčšej časti prekryté semaforom v popredí.
 
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách počas hliadkovej činnosti spozorovala dve podozrivé osoby vo veku asi dvadsaťpäť rokov, ktoré sa pohybovali po sídlisku Klokočina smerom od obchodného domu Billa k hokejbalovému ihrisku, kde vytiahli z vaku plastovú fľašu, takzvané bongo a začali sa rozprávať. Neskôr k nim prišli ďalšie dve osoby a pokračovali v rozhovore. Keď bolo zjavné, že pozorovaná skupinka mladých mužov si uvedomila prítomnosť mestskej polície, príslušníci sa rozhodli mužov preveriť. Jeden z mužov, ktorého hliadka mestskej polície poznala z miestnej znalosti a vedela o ňom, že sa jedná o hľadanú osobu na pátraní, sa po krátkom váhaní pokúsil o útek. Ešte predtým tento muž zahodil sklenenú fajku, ktorá sa používa na fajčenia omamných látok a kamarátom zakričal: „... ja do basy nepôjdem!“ Unikajúceho dvadsaťdeväťročného muža príslušníci mestskej polície po krátkom prenasledovaní zadržali a z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu prechovávania omamných a psychotropných látok a tiež z dôvodu, že nenastúpil na výkon trestu, ho odovzdali privolanej hliadke policajného zboru. Ďalší traja muži, ktorí sa nachádzali na mieste, boli v zmysle priestupkového zákona doriešení za znečisťovanie verejného priestranstva.
 
Na ulici Štefánikova trieda v Nitre hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách počas hliadkovania prevzala od oznamovateľa nájdenú peňaženku s dokladmi a menšou finančnou hotovosťou. Majiteľkou peňaženky bolo maloleté dievča vo veku trinásť rokov. Príslušníkovi na operačnom pracovisku sa podarilo zistiť kontakt na zákonného zástupcu dievčaťa, ktorého o náleze informoval. Otec sa na útvar mestskej polície dostavil a peňaženku si prevzal.
 
Hliadka mestskej polície preverila telefonický oznam o osobe, ktorá sa na ulici 7. pešieho pluku u okoloidúcich dožaduje sanitky, pričom jej stav si údajne zrejme nevyžaduje ošetrenie. Po príchode na miesto príslušníci mestskej polície vykonali pohovor s mužom vo veku päťdesiatdeväť rokov, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Tento muž hliadke uviedol, že si žiada sanitku, pretože nevládze ísť domov a nemá peniaze na taxík. Hliadka mestskej polície na mieste nezistila, že by osoba mala nejaké zranenia a muž žiadne konkrétne zranenie alebo bolesti neuvádzal. Po pohovore s hliadkou sa muž rozhodol z miesta odísť. Počas odchodu z miesta v spätnom zrkadle príslušníci spozorovali, že muž stratil rovnováhu, spadol hlavou na obrubník a zostal ležať nehybne na ceste. Mestskí policajti zistili, že muž má na čele tržnú ranu, ktorá značne krvácala, privolali mu preto na miesto rýchlu zdravotnú pomoc. Ešte pred príchodom RZP príslušníci mužovi poskytli predlekársku prvú pomoc, krvácanie zastavili a zranenú hlavu obviazali. Posádka rýchlej zdravotnej pomoci si po príchode zraneného prevzala na ošetrenie.
 
Hliadka mestskej polície, hneď po poskytnutí prvej pomoci zranenému občanovi na tej istej ulici, riešila muža v strednom veku za priestupok budenia verejného pohoršenia, ktorého sa dopustil tým, že aj po dôraznom upozornení hliadky mestskej polície nahlas vykrikoval rôzne vulgarizmy. Na mieste sa navyše viacero osôb pohoršovalo nad obťažujúcim správaním muža a dožadovali sa zákroku mestských policajtov. Keďže ani po upozorneniach príslušníkov muž neupustil od protiprávneho konania a navyše odmietol preukázať svoju totožnosť, hliadka ho za účelom zistenia totožnosti predviedla na útvar mestskej polície bez použitia donucovacích prostriedkov. Tam zistili, že sa jedná o muža z Nitry vo veku tridsaťpäť rokov, ktorého doriešili v zmysle priestupkového zákona.
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici sa v popoludňajších hodinách dostavila mladá žena vo veku devätnásť rokov a operačnému pracovníkovi mestskej polície odovzdala nájdenú peňaženku aj s osobnými dokladmi. Príslušník na operačnom pracovisku zistil telefonický kontakt na osemnásťročného majiteľa peňaženky z Galanty, ktorého o náleze informoval. Tento sa neskôr dostavil na útvar mestskej polícii a peňaženku si prevzal.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala oznam o ležiacej osobe na Hlbokej ulici v Nitre. Po príchode na miesto sa mestskí policajti skontaktovali s oznamovateľkou, ktorá im označila presnú polohu, kde sa ležiaca osoba nachádza. Na mieste hliadka zistila, že sa jedná o muža vo veku päťdesiatosem rokov. Muž javil známky požitia alkoholu, nevykazoval však známky zranenia a lekárske ošetrenie odmietol. Hliadka mestskej polície mu pomohla posadiť sa na lavičku, keďže podľa jeho vyjadrenia si potreboval len trochu oddýchnuť. Zasahujúci príslušníci mestskej polície muža spoznali, bol dobre známy z miestnej znalosti, keďže hliadky v minulosti boli k tejto osobe viackrát vyslané z rovnakého dôvodu – imobilita z dôvodu toxického vplyvu alkoholu na organizmus.
 
Hliadka mestskej polície na podnet nadriadeného pracovníka v ranných hodinách preverila poškodenie dopravnej značky na Výstavnej ulici v križovatke s Tríbečskou. Na mieste zistili, že sa jedná o zvislú dopravnú značku označujúcu priechod pre chodcov a že značka bola zničená pravdepodobne deštrukciou motorovým vozidlom, keďže zostal po nej len odlomený a zohnutý stĺpik. Mestskí policajti preto skontrolovali všetky parkoviská priľahlých ulíc a v blízkom okolí s úmyslom nájsť vozidlo, ktorého poškodenie by vykazovalo kompatibilitu s poškodením dopravnej značky. Po vykonanej kontrole však skonštatovali, že vozidlo s poškodením zodpovedajúcim udalosti nebolo na skontrolovaných parkoviskách odstavené. Na miesto mestskí policajti privolali príslušníka okresného dopravného inšpektorátu, ktorý si záležitosť prevzal.
 
 
 
Hliadka mestskej polície preverovala podnet zamestnanca prevádzkarne SportBar na Palárikovej ulici, ktorí sa sťažoval, že ich vyhradené parkovacie miesta boli obsadené cudzími vozidlami. Mestskí policajti preverili vzniknutú situáciu a zistili, že parkovisko sa nachádza na súkromnom pozemku, ktoré ale nie je oficiálne zaradené do siete miestnych komunikácií mesta Nitry. Príslušníci sa obrátili na majiteľa prevádzky so žiadosťou, aby im predložil povolenie pre osadenú dopravnú značku. Majiteľ doklad predložiť nevedel, preto mestskí policajti situáciu preverovali u kompetentného pracovníka Odboru dopravy Mestkého úradu v Nitre, ktorí im uviedol, že neevidujú oficiálne schválenie a osadenie dopravného značenia o vyhradenom parkovaní 5 x pre zákazníkov spomenutej prevádzky. Keďže vzniklo dôvodné podozrenie na svojvoľné osadenie dopravného značenia, mestský úrad požiadal o zadokumentovanie miesta a prípad sa bude ďalej objasňovať. Do vynesenia rozhodnutia správneho orgánu nebude mestská polícia riešiť porušenie dopravnej značky na tomto mieste.
 
Pätnásť minút pred začatím školského vyučovania hliadka mestskej polície spozorovala v areáli základnej školy na sídlisku Klokočina šesť maloletých a jedno mladistvé dieťa, ktoré fajčili tabakové výrobky. Keď si všimli hliadku, odhodili nedopalky na zem. K fajčeniu sa nik z nich nechcel priznať, vyhovárali sa rôznymi výhovorkami. Za znečistenie verejného priestranstva bol priestupok maloletých pre vek odložený a mladistvého doriešili zmierlivo napomenutím a zároveň s nimi vykonali krátky výchovný pohovor. Žiakov mestskí policajti odovzdali zástupkyni riaditeľky základnej školy, ktorá prisľúbila informovať ich zákonných zástupcov z dôvodu korigovania výchovných foriem a metód.  
 
V mestskej časti Orechov dvor hliadka mestskej polície poskytovala súčinnosť pri vydávaní vody z cisterny, keďže z dôvodu poruchy bola na tomto mieste prerušená dodávka pitnej vody. K narušeniu verejného poriadku alebo k iným porušeniam právnych noriem v čase prítomnosti príslušníkov mestskej polície neprišlo.
 
Vo večerných hodinách mestská polícia preverovala podnet občana o otvorenom motorovom vozidle na Murániho ulici. Hliadka po príchode objasňovaním zistila totožnosť i kontakt na držiteľa vozidla, ktorého telefonicky kontaktovala a vyzvala ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Po príchode si držiteľ auto prezrel, vyhlásil, že nie je poškodené, nič z neho nie je odcudzené a následne vozidlo uzamkol. Na záver poďakoval príslušníkom mestskej polície aj oznamovateľovi za upozornenie.
 
Na Kupeckej ulici oslovil hliadku mestskej polície vo večerných hodinách občan a upozornil ich na muža, ktorý je pod vplyvom alkoholu a svojim konaním vzbudzuje verejné pohoršenie tým, že opakovane a nahlas vykrikoval vulgarizmy a vyzliekal sa. Hliadka osobu predviedla na útvar mestskej polície za účelom zistenia jeho totožnosti, keďže muž odmietal s mestskými policajti spočiatku komunikovať a odmietal predložiť doklad totožnosti. Jednalo sa o tridsaťšesťročného Poliaka, za spáchaný priestupok ho mestskí policajti doriešili v blokovom konaní. Poľský občan nebol spočiatku schopný uviesť kde býva, ani s kým prišiel, nebol schopný sám nájsť hotel, v ktorom bol ubytovaný. Neskôr si spomenul, že býva v Hotely Capital, čo mestskí policajti hneď telefonicky preverili. Recepčný im informáciu potvrdil a uviedol, že Poliak má predplatených viacero nocí na ubytovanie. Privolaná taxislužba ho však odmietla previesť, keďže bol značne znečistený. Keďže hrozilo, že cestou do hotela sa môže stať ľahkou obeťou akejkoľvek trestnej činnosti, prípadne dopravnej nehody, hliadka ho do hotela previezla. Tu sa ho ujal recepčný.  
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala na ulici Nábrežie mládeže oznam, že pri záhradkách oproti SPU sa po vozovke pohybuje bobor. Po príchode na miesto hliadka spozorovala bobra pohybujúceho sa po vozovke v jazdných pruhoch. Aby zabránili možnej zrážke motorového vozidla so zákonom chráneným zvieraťom, ktorého spoločenská hodnota je 1380,- eur, príslušníci mestskej polície sa snažili bobra fyzicky odohnať a nasmerovať späť k rieke, ktorá bola vzdialená asi dvesto metrov od miesta nálezu zvieraťa. Počas tejto snahy k mestským policajtom pristúpil pán z Nitry, ktorý im požičal veľké plastové vrece, za pomoci ktorého sa podarilo bobra zahnať späť do rieky. Zviera skočilo do vody a bez zranení odplávalo.
 
 
 
 
Operačný príslušník z Hasičského a záchranného zboru telefonicky žiadal mestskú políciu o asistenciu pri zákroku na ulici Hviezdoslavova trieda, kde údajne oproti čerpacej stanici Shell podpálili bezdomovci skelet budovy. Po príchode sa na mieste nachádzalo vozidlo HaZZ aj PZ SR. Uviedli, že zákrok skončil, keďže bol rýchlejší a jednoduchší, ako očakávali a asistencia mestskej polície nie je potrebná. Uviedli tiež, že nad cintorínom horel lesík Borina na ploche asi päťdesiat metrov štvorcových, dôvody vzniku požiaru sú predmetom skúmania.
 
Hliadka mestskej polície preverovala na Hviezdoslavovej triede oznam, že na zastávke MHD oproti obchodnému domu Kaufland leží osoba pod vplyvom alkoholu. Na mieste, v trávnatej ploche za zastávkou, skutočne ležal muž zjavne pod vplyvom alkoholu. Mal drobné poranenia na perách, komunikoval nezrozumiteľne, uvádzal, že nie je zranený. Prostredníctvom príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície sa pokúsili informovať o situácii a stave jeho synov, no nepodarilo sa zistiť ich telefonický kontakt. Jeden člen zasahujúcej hliadky sa preto pokúsil skontaktovať sa s nimi v mieste údajného bydliska rodiny, na Zvolenskej ulici. Tam domovníčka uviedla, že muž s takým priezviskom v ich vchode určite nebýva. Vzhľadom na možnosť, že viditeľné drobné zranenia nemusia byť jediné, ktoré muž utrpel pravdepodobne pri páde, hliadka privolala na miesto výjazd RZP, osádka sanitky si muža prevzala na vyšetrenie.
 
Hliadky mestskej polície prednostne kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí zimného štadióna počas hokejového zápasu semifinále play off Tipsport ligy. Verejný poriadok v súvislosti so športovým podujatím nebol narušený.
 
Počas prebiehajúcich volieb na prezidenta SR pri ZŠ Cabajská hliadku oslovil miestny občan z Nitry, podľa jeho vyjadrenia s oficiálnou sťažnosťou, že jedna skupina petičného výboru bola údajne vykázaná mimo areál školy, zatiaľ čo druhá a tretia skupina petičného výboru realizovala výkon petičného práva vo vnútri areálu. Žiadal zrovnoprávniť podmienky. Hliadka vykonala pohovor s koordinátormi všetkých troch petičných skupín a následne zjednotili rovnaký prístup k petičnému právu tým, že všetky skupiny mohli rovnako a bez rozdielu užívať miesta verejnosti prístupné buď v areáli alebo mimo neho. Skupiny poučili, že keď budú vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi podporili ich petíciu, realizovať petičné právo musia spôsobom neodporujúcim zákonu a zároveň nesmú mariť priebeh prebiehajúcich volieb. Urobili tak aj z dôvodu, že zákon o petičnom práve vo svojich ustanoveniach neuvádza povinnosť taxatívne vopred určiť presné miesto na zbieranie podpisov. Navyše výjazd z areálu tejto základnej školy priamo susedil s cestnou komunikáciou a výkon petičného práva by ohrozoval nielen občanov zbierajúcich podpisy, ale aj všetkých občanov, ktorí boli oslovení na podporu petície a zhromažďovanie by ohrozilo i všetkých účastníkov cestnej premávky na tomto úseku. Sťažujúci sa pán neskôr hliadke poďakoval.
 
Pri kontrole verejného poriadku počas volieb hliadku v areáli základnej školy Na Hôrke oslovila neznáma žena, ktorá uviedla, že pri telocvični, kde prebiehal basketbalový zápas, odpadlo trinásťročné dievča. Hliadka sa ihneď presunula na miesto, ktoré uviedla oznamovateľka. V škole prebiehal basketbalový zápas žiačok, jedno z nich malo zdravotné problémy. Mestskí policajti spozorovali vonku dievča, ktoré malo výrazné problémy s dýchaním, dýchalo plytko a rýchlo, niekedy nedokázalo pretlačiť nádych cez hrtan do pľúc, bolo v šoku a psychickom strese, plakalo, malo veľmi zvýšenú tepovú frekvenciu, triaslo sa na celom tele. Hliadka mestskej polície poskytla dievčaťu prvú pomoc, poskytla jej štandardný prípravok na rozšírenie horných dýchacích ciest, preniesli do vnútra, uložili do protiškovej polohy, dali ju do tepla a privolali RZP. V súčinnosti s trénerkou boli na miesto privolaní rodičia dieťaťa. Aj s trénerkou s dievčaťom zotrvali na mieste až do príchodu RZP a rodičov. Trénerka i rodičia hliadke poďakovali.
 
Na telefonickú žiadosť imobilnej občianky na Murániho ulici, ktorá požiadala operačného príslušníka o možnosť uplatniť a realizovať svoje volebné právo, reagoval vyslaním hliadky na jej volebné miesto do ZŠ Na Hôrke, kde u predsedu volebného okrsku osobe zabezpečili umožnenie voliť do prenosnej volebnej urny.
 
Na Hviezdoslavovej triede v pohostinstve Čajka v Nitre hliadka mestskej polície prevzala od zamestnanca prevádzkárne nájdené doklady občianky rumunskej národnosti. Mestskí policajti z miestnej znalosti predpokladali, že žena bude pravdepodobne ubytovaná v ubytovni na Čajkovského ulici, čo sa neskôr potvrdilo. Po pohovore s recepčnou privolali pracovníčku z Rumunska a doklady jej osobne odovzdali.
 
Vo večerných hodinách na útvar mestskej polície zatelefonovala členka volebnej komisie z volebného okrsku ZŠ sv. Marka na Petzwalovej ulici a uviedla, že do volebnej miestnosti vošiel muž pod vplyvom alkoholu a začal verbálne urážať členku ich volebnej komisie, ktorá bola jeho manželka. Oznamovateľka ďalej uviedla, že muž po tomto verbálnom ataku odišiel von. Hliadka mestskej polície po príchode na miesto vykonala pohovor s oznamovateľkou. Muž, ktorý mal narúšať verejný poriadok sa na mieste a ani v blízkom okolí už nenachádzal. Mestskí policajti zotrvala na mieste vo volebnej miestnosti až do skončenia volieb, pokiaľ nebol volebný okrsok uzatvorený. K narušeniu verejného poriadku v čase prítomnosti hliadky mestskej polície už neprišlo. Žiadny iný incident počas konania druhého kola voľby prezidenta SR zaznamenaný nebol.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí zimného štadióna počas ďalšieho hokejového zápasu semifinále play off Tipsport ligy. Verejný poriadok v súvislosti so športovým podujatím nebol narušený.
 
Hliadka mestskej polície už v skorých ranných hodinách preverila oznam zamestnankyne prevádzkárne na ulici Štefánikova trieda. Podľa oznamovateľky, ženy vo veku dvadsaťdva rokov, ju mal návštevník baru, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, obťažovať. Najskôr vo verbálnej rovine, neskôr prešiel do fyzických atakov, obťažujúcim spôsobom jej údajne dával sexuálne návrhy a vyhrážal sa jej, že si ju počká, keď bude odchádzať z práce. Hliadka po príchode na miesto skontrolovala bar i jeho širšie okolie, ale podozrivú osobu nezistili. Z preventívneho dôvodu predísť viktimizácii barmanky, mestskí policajti poskytli oznamovateľke pomoc a bezpečne ju odprevadili na internát, kde bola ubytovaná.
 
 
 
 
Späť