RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 10. týždeň 2021

Pridané dňa 19 Mar 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 10. TÝŽDEŇ

 

08.03.2021 – PONDELOK:
Vpopoludňajších hodinách počas kontroly dodržiavania protipandemických opatrení bola hliadka mestskej polície prinútená použiť miernejšie donucovacie prostriedky na Dvorčanskej ulici v mestskej časti Krškany. Tam spozorovali muža, ktorý nemal prekryté horné dýchacie cesty, upozornili ho na túto povinnosť a vyzvali, aby si rúško alebo respirátor nasadil. Muž však na výzvu mestských policajtov nereagoval a opakovane si odmietal horné dýchacie cesty prekryť čímkoľvek. Rovnako ignoroval príslušníkov aj po viacnásobnej výzve, aby preukázal svoju totožnosť s následnou výstrahou, že bude predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia jeho totožnosti. Muž výzvy neakceptoval a z miesta začal odchádzať. Mestskí policajti preto svoje slovné upozornenie naplnili do reálneho zákroku a po opakovanej výzve použitia donucovacích prostriedkov za účelom predvedenia na útvar mestskej polície, voči odchádzajúcemu, nespolupracujúcemu mužovi použili hmaty a chvaty. Dvadsaťjedenročný muž z Nitry si vzápätí zrejme uvedomil svoje protiprávne konanie, uznal zavinenie, začal spolupracovať, preukázal svoju totožnosť a po prejednaní priestupku uloženú bokovú pokutu na mieste zaplatil.
 
Mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku vo večerných hodinách na ulici Štefánikova trieda zistili osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na dverách na strane spolujazdca. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície zistil totožnosť držiteľky vozidla i jej telefonický kontakt a vyzval ju, aby sa k svojmu autu dostavila. Šesťdesiatročná držiteľka výzve vyhovela, vozidlo si skontrolovala a po vyhlásení, že jej nič z neho nechýba, ani nie je inak poškodené, hliadke poďakovala a vozidlo si riadne uzamkla.
 
09.03.2021 – UTOROK:
V ranných hodinách hliadkujúcim mestským policajtom na Staničnej ulici pri železničnej stanici odovzdala občianka z Prievidze nájdenú peňaženku s osobnými dokladmi  a drobnou hotovosťou, ktorú našla pred niekoľkými minútami zabudnutú vo vlaku. Príslušníkovi operačného pracoviska sa podarilo zistiť telefonický kontakt na otca osemnásťročného majiteľa peňaženky s bydliskom v Komárne a spoločne sa dohodli, že nález mu bude poslaný do miesta trvalého pobytu poštovou službou.
 
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách preverovala podnet o náleze uhynutej srny. Príslušníci sa presunuli do vinohradníckej oblasti na ulicu Pod Plieškou, kde im oznamovateľ ukázal kadáver srny, ktorá bola na susedovom pozemku, podľa stupňa rozloženia, mŕtva zjavne niekoľko dní. Na predmetnej ohradenej parcele sa však nikto nenachádzal, mestskí policajti objasňovaním na mieste zistili totožnosť majiteľa pozemku i jeho telefonický kontakt a vyzvali ho, aby sa dostavil na miesto a pozemok sprístupnil na odstránenie kadávru. Zasahujúci príslušníci zároveň kontaktovali aj miestne príslušné poľovnícke združenie a informovali ho o náleze mŕtveho tela vysokej zveri a vyzvali ho, aby telo srny z označeného pozemku prevzal, čo zodpovedný člen združenia prisľúbil a neskôr i vykonal.
 
Hliadkujúcim príslušníkom mestskej polície na poludnie odovzdal občan z Jelenca na Štúrovej ulici nájdenú peňaženku s osobnými dokladmi, ktorú našiel bezprostredne pred odovzdaním pri novinovom stánku na križovatke s ulicou Štefánikova trieda. Príslušník operačného pracoviska zistil telefonický kontakt na štyridsaťšesťročnú nitriansku majiteľku peňaženky a informoval ju o náleze. Tá si neskôr svoj majetok v poriadku prevzala na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
V popoludňajších hodinách na sídlisku Chrenová na Výstavnej ulici mestskí policajti zistili zabudnutý batoh spolu so zimnou vetrovkou. V batohu boli rôzne doklady bez finančnej hotovosti. Aj tu sa podarilo zistiť telefonický kontakt na majiteľa, ten bol o náleze informovaný a vyzvaný, aby si majetok prišiel prevziať. Majiteľ z Nitry výzvu poslúchol a v priebehu hodiny si na útvare mestskej polície svoj majetok v poriadku prevzal.
 
Približne v rovnakom čase a na rovnakej ulici hliadkujúcim mestským policajtom odovzdala občianka na zastávke MHD na Výstavnej nájdenú peňaženku s rôznymi dokladmi, kartami a finančnou hotovosťou 220,- €. Príslušník operačného pracoviska zistil telefonický kontakt na sedemdesiattriročného majiteľa peňaženky a informoval ho o náleze. Zasahujúci mestskí policajti kvôli vyššiemu veku nevyzvali seniora, aby sa presúval na útvar prevziať svoj majetok, ale peňaženku mu priniesli a odovzdali v mieste jeho bydliska, kde si ju v poriadku prevzal.
 
10.03.2021 – STREDA:
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície pri kontrole verejného poriadku spozorovala na Rázusovej ulici pri lesíku pod Kalváriou na mieste vyhradenom pre otáčanie autobusov MHD zaparkované motorové vozidlo. Pri bližšej kontrole zistili, že vo vozidle na zadných sedadlách sa nachádzajú dve osoby, muž a žena. Keďže v uvedenom čase platil zákaz vychádzania, príslušníci pristúpili k vozidlu bližšie, aby zistili dôvod, prečo sa tieto osoby nachádzajú na uvedenom mieste. Muž stiahol zarosené okienko na zadných dverách vozidla a hliadke uviedol, že on vystúpi, ale nemajú ísť bližšie, pretože kamarátka sa musí obliecť. Hliadka si všimla, že žena bola iba v spodnej bielizni. Keď muž z auta vystúpil, opýtali sa ho, za akým účelom sa nachádzajú na uvedenom mieste v čase zákazu vychádzania. Muž nevedel uviesť relevantnú platnú výnimku, ktorá by mu umožňovala povinnosť zákazu vychádzania nedodržať, hliadke iba uviedol, že vozidlo tam zaparkoval on, pretože chcel mať s kamarátkou súkromie. Keď sa žena obliekla a vyšla von z auta, otvorene uviedla, že na mieste sa nachádzajú za účelom sexu. Mestskí policajti zistili, že žena je občiankou Ukrajiny. Muž o svojej totožnosti spočiatku mestských policajtov zavádzal a uvádzal im nepravdivé údaje. Tie si mestskí policajti obratom preverili a muža upozornili, že sa týmto konaním dopúšťa ďalšieho priestupku a vyzvali ho, aby uviedol svoje skutočné osobné údaje, v opačnom prípade bude predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a podľa toho, či bude klásť pasívny alebo aktívny odpor, môžu a budú voči nemu použité adekvátne donucovacie prostriedky. Po tomto upozornení stotožnený občan mesta Nitry výzve vyhovel a napriek tomu, že počas riešenia priestupku striedavo reagoval pokojne a miestami nervózne, až vulgárne, k priestupku sa priznal. Hliadku sa snažil presvedčiť, aby „to nechali tak“, že vie o zákaze vychádzania, no ignoroval ho, pretože chcel byť s kamarátkou osamote. Mestskí policajti si splnili svoju zákonnú povinnosť a doriešenie ich konania postúpili na doriešenie na vecne a miestne príslušný správny orgán.
 
11.03.2021 – ŠTVRTOK :
Hliadka mestskej polície na ulici Na Hôrke počas kontroly verejného poriadku na sídlisku Klokočina našli čipovú kartu dopravnej spoločnosti Arriva Nitra. Po spísaní úradného záznamu predplatenú kartu príslušníci mestskej polície odovzdali v sídle spoločnosti Arriva, kde ju odovzdajú jej právoplatnému majiteľovi.
 
Hliadky mestskej polície počas dňa vykonávali asistenciu pri odtiahnutí šiestich dlhodobo stojacich motorových vozidiel a vrakov z verejného priestranstva na uliciach mesta Nitry.
 
Vo večerných hodinách príslušníci mestskej polície počas hliadkovania na sídlisku Klokočina na Beethowenovej ulici pri COOP Jednote zistili ďalšie osobné motorové vozidlo s otvorenými dverami. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľky vozidla z neďalekej Bellovej ulice, ktorú zároveň vyzval, aby si auto prišla zabezpečiť pred odcudzením. Držiteľka tak urobila, vozidlo skontrolovala a keďže nebolo poškodené, hliadke poďakovala a auto v prítomnosti hliadky riadne uzamkla.
 
12.03.2021 – PIATOK :
Pri štandardnej kontrole verejného poriadku, statickej dopravy i kontrole dodržiavania protipandemických opatrení hliadka mestskej polície na Staničnej ulici v dopoludňajších hodinách spozorovala osobu, ktorá nemala prekryté horné dýchacie cesty. Mestskí policajti muža zmierlivo upozornili a vyzvali ho, aby si nasadil rúško alebo respirátor, prípadne inak prekryl horné dýchacie cesty. Muž však rezolútne odmietol výzvu uposlúchnuť s uvedením, že „nesúhlasí s opatreniami vlády a žiadne rúško si nenasadí“. Následne tiež odmietol príslušníkom predložiť preukaz totožnosti alebo ju inak hodnoverne preukázať, správal sa agresívne, príslušníkom sa vyhrážal, že „skončia v base“ a snažil sa z miesta odísť. Keďže muž opakovanej výzve mestských policajtov nevyhovel, zasahujúci príslušníci použili miernejšie donucovacie prostriedky – hmaty a chvaty. Po chvíli bolo od ďalšieho použitia donucovacích prostriedkov upustené, pretože štyridsaťšesťročný muž z Nitry si zrejme uvedomil závažnosť situácie a doklad totožnosti hliadke predložil. Jeho konanie mestskí policajti postúpili na vecne príslušný správny orgán na doriešenie, kde občanovi hrozí pokuta až do výšky 1 659,- €.
 
Počas kontroly verejného poriadku hliadka mestskej polície na Štúrovej ulici pri predajni Asco zistila nehybne na zemi ležiacu osobu. Príslušníci mestskej polície mužovi skontrolovali vitálne funkcie a možné vonkajšie zranenia. Výsledok kontroly bolo zistenie, že tridsaťdvaročný muž z obce Zbehy je zdravotne v poriadku, bez vonkajších poranení a podľa vonkajších medicínskych príznakov je intoxikovaný návykovou látkou, pravdepodobne alkoholom. Po prebratí muž opakovane hliadke uviedol, že nepotrebuje lekárske ošetrenie a keďže bol orientovaný, dokázal komunikovať, ale bol čiastočne imobilný, mestskí policajti na jeho žiadosť telefonicky kontaktovali blízkych príbuzných, aby sa o svojho rodinného príslušníka postarali. Na výzvu reagovala jeho matka, ktorá si pre syna prišla a odviezla ho do miesta trvalého bydliska.
 
13.03.2021 – SOBOTA :
Počas kontroly verejného poriadku na sídlisku Klokočina na Novomeského ulici  hliadka mestskej polície vo večerných hodinách zistila na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle  otvorené okno  a zapnuté svetlomety. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície zistil totožnosť držiteľa vozidla i jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu autu. Privolaný držiteľ výzvu uposlúchol, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že okrem vybitého akumulátora je vozidlo v poriadku, nič mu z neho nechýba, nie je poškodené, hliadke poďakoval. Zároveň uviedol, že vozidlo nedokáže okamžite riadne uzamknúť, keďže autobatéria je vybitá, ale tento nedostatok vie v krátkej dobe odstrániť a vozidlo zabezpečiť pred odcudzením.
 
14.03.2021 – NEDEĽA:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na Kmeťkovej ulici na križovatke s ulicou Za Ferenitkou preverovala oznam pracovníka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre o odcudzení troch kusov kovových dopravných zábran, železných zábradlí, ktoré slúžia na označenie poruchy na vodovodnom potrubí. Jedna zábrana mala mať aj primontované dopravné značenie zákaz státia. Keďže v čase riešenia skutku nebolo možné vyčísliť vzniknutú škodu, ktorá je dôležitá pre kvalifikáciu skutku, oznamovateľ prisľúbil v najbližší pracovný deň dodať mestskej polícii cenový odhad spôsobenej škody. Mestskí policajti s oznamovateľom spísali zápisnicu o vyjadrení k nahlásenému skutku, kde uviedol, že kovové zábrany naposledy videl pred dvadsiatimi štyrmi  hodinami. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície spoločne s operátorom kamerového systému postupne prezreli záznamy z predmetných kamier a stotožnili na inkriminovanom mieste bielu dodávku s naloženými zábranami i s konkrétnym evidenčným číslom. Operátor záznamy presunu podozrivého vozidla z jednotlivých kamier zálohoval pre ďalšie riešenie. Prípad je v súčasnosti v štádiu objasňovania.
 
V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície preverovali telefonický podnet ženy, ktorá bola údajne zamknutá na čerpacej stanici Slovnaft na Hviezdoslavovej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaní príslušníci na mieste zistili, že v priestoroch umývacej stanice sú aj s vozidlom uzamknuté dve ženy, matka s dcérou, ktoré sa nemôžu dostať von ani s vozidlom, ani pešo. O situácii informovali pracovníka Slovnaftu, ktorý hliadke uviedol, že zrejme vznikla elektrická porucha na dverách umývacej stanice, ktoré následne otvoril mechanicky a ženy i s vozidlom vypustil von.
 
Na sídlisku Klokočina na Bizetovej ulici hliadkujúci príslušníci mestskej polície vo večerných hodinách zistili zaparkované osobné motorové vozidlo s otvoreným oknom na vodičovej strane. Príslušník na operačnom stredisku mestskej polície zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa vozidla, ten však na opakované telefonické zvonenie nereagoval a rovnako bol negatívny pokus hliadky skontaktovať majiteľa vozidla fyzicky v mieste jeho trvalého bydliska. Mestskí policajti preto vozidlo počas služby priebežne kontrolovali, neskôr zistili, že nezastihnutý majiteľ si zrejme auto v poriadku prevzal, pretože krádež predmetného vozidla nebola nahlásená ani mestskej polícii, ani policajnému zboru.
 
 
 
Späť