RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Pridané dňa 04 Sep 2020

Mestká polícia Nitra >>

Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky.

 P R A C U J    P R E   S V O J E    M E S T O 

 

 

 

Výberové konanie bude uskutočnené:

  miesto  : útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre

  deň       : piatok 11. september 2020 

  čas        : 8:00 h

 

Nástup do zamestnania 17. september 2020

Oznam platí do odstránenia

 

 

 PONÚKAME:

 • nástupná základná mesačná mzda 819,- Eur, po absolvovaní odbornej prípravy a praktickom zaškolení 944,- Eur,
 • trinásty plat vo výške 75% zmluvnej mzdy,
 • päť dní dovolenky navyše,
 • šesťdňový rehabilitačný pobyt po splnení základných podmienok,
 • stabilizačný finančný príspevok po každých piatich odpracovaných rokoch,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • príspevok za prácu v obecnej polícii ako dávka osobitného sociálneho poistenia po odpracovaní 25 rokov,
 • stravné lístky 4,-€
 • každoročné preventívne lekárske prehliadky zdarma,
 • očkovanie proti infekčným ochoreniam zdarma,
 • bezplatné zabezpečenie odbornej prípravy a získanie zbrojného preukazu,
 • pravidelné tréningy sebaobrany pre príslušníkov,
 • bezplatné využívanie fitness centra s rodinným príslušníkom.
 
VYŽADUJEME
 
1) Uchádzač (ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:
    a) úplné stredné vzdelanie,
    b) vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu nástupu do zamestnania),
    c) bezúhonnosť doložená výpisom z registra trestov (doklad zabezpečí zamestnávateľ) 
       - uchádzač vyplní priložené TLAČIVO a pošle na útvar Mestskej polície v Nitre,
    d) zdravotná a psychická spôsobilosť na prácu príslušníka a na prácu v noci,
    e) vodičský preukaz skupiny B,
    f)  ovládanie jazdy na bicykli,
    g) ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka).
 
2) K  žiadosti je potrebné doložiť:
    a) profesijný životopis,
    b) doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia,
    c) písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania 
       v zmysle zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
3) Žiadosť zasielať  na adresu:
     Mestská polícia
     Cintorínska 6
     949 01 Nitra
     
     do termínu 9. septembra 2020 do 09:00 h.
 
 
4) Podmienkou prijatia je:
   ·  splnenie požiadaviek podľa odseku 1) a 2),
   ·  včasné doručenie žiadosti podľa odseku 3),
   ·  úspešné absolvovanie ústneho pohovoru,
   ·  úspešné absolvovanie psycho-diagnostického  vyšetrenia,
   ·  úspešné absolvovanie diktátu a slohu zo slovenského jazyka.
 
 
  
Doplňujúce otázky zasielajte na:  msp(a)mspnitra(.)sk

alebo telefonicky:  037/ 6922522,    037/ 6922511
 
Poznámka:
Psychodiagnostické vyšetrenie organizačne zabezpečí zamestnávateľ. 

 

Späť