RSS
19-01-2017_02-50-0322-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Voľné pracovné miesta

Pridané dňa 04 Apr 2017

Mestká polícia Nitra >>

Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky.

(nástup do zamestnania august – september 2017)

 Výberové konanie bude uskutočnené:

miesto             :  útvar MsP na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre
deň                   :  štvrtok 31. august 2017
čas                   :  8:00 h
V prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov bude stanovený aj druhý termín výberového konania, o ktorom budú uchádzači telefonicky včas informovaní.
 
UCHÁDZAČI SA MOŽU HLÁSIŤ AJ PRIEBEŽNE ! 
 
1) Uchádzač (ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:
a)      úplné stredné vzdelanie,
b)      vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu nástupu do zamestnania),
c)      bezúhonnosť,
d)      zdravotná a psychická spôsobilosť na prácu príslušníka a na prácu v noci,
e)      vodičský preukaz skupiny B,
f)       ovládanie jazdy na bicykli,
g)      ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka).
 
2) K  žiadosti je potrebné doložiť:
a)      profesijný životopis napísaný vlastnou rukou,
b)      doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia,
c)      výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
d)      písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania
         v zmysle zákona č.122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
3) Žiadosť zasielať najneskôr do  25. augusta 2017 do 14:00 h na adresu:
Mestská polícia
Cintorínska 6
949 01 Nitra
 
4) Podmienkou prijatia je:
   ·  splnenie požiadaviek podľa odseku 1) a 2),
   ·  včasné doručenie žiadosti podľa odseku 3),
   ·  úspešné absolvovanie ústneho pohovoru,
   ·  úspešné absolvovanie psycho-diagnostického  vyšetrenia,
   ·  úspešné absolvovanie fyzických testov*
   ·  úspešné absolvovanie diktátu a slohu zo slovenského jazyka.
 
Prijatí uchádzači nastúpia na odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície 18. septembra 2017, ktorá bude realizovaná v Školiacom a výcvikom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre.
 
* beh na 100 m, kľuky za 30 s., sed-ľah za 2 min. skok z miesta, 12 minútový beh.
 
Doplňujúce otázky zasielajte namsp(a)mspnitra(.)sk
 
Poznámka:
Psychodiagnostické vyšetrenie organizačne zabezpečí zamestnávateľ. 
 
 
 
Späť