RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Voľné pracovné miesta

Pridané dňa 25 Aug 2016

Mestká polícia Nitra >>

 Mesto Nitra – Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky.

Výberové konanie bude uskutočnené v priestoroch útvaru MsP

na Cintorínskej ulici č.6 v pondelok 12.septembra 2016 o 8:00 h

 

1) Uchádzač (ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:

a)      úplné stredné vzdelanie,
b)      vek minimálne 21 rokov,
c)      bezúhonnosť,
d)      zdravotná a psychická spôsobilosť na prácu príslušníka a na prácu v noci,
e)      vodičský preukaz skupiny B,
f)        ovládanie jazdy na bicykli,
g)      ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka).
 
2) K  žiadosti je potrebné doložiť:
a)      profesijný životopis napísaný vlastnou rukou,
b)      doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia,
c)      výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
d)      písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
3) Žiadosť zasielať najneskôr do 8.9. 2016 do 14:00 h na adresu:
Mestská polícia
Cintorínska 6
949 0l Nitra
 
 
Podmienkou prijatia je:
  • splnenie požiadaviek podľa odseku 1) a 2),
  • včasné doručenie žiadosti podľa odseku 3),
  • úspešné absolvovanie ústneho pohovoru,
  • úspešné absolvovanie psycho-diagnostického  vyšetrenia,
  • úspešné absolvovanie fyzických testov,
  • úspešné absolvovanie diktátu a slohu zo slovenského jazyka.
 
 
Poznámka:
Psychodiagnostické vyšetrenie organizačne zabezpečí zamestnávateľ.
Výdavky spojené s vykonaním psychodiagnostického vyšetrenia a lekárske vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti budú uhradené len prijatým uchádzačom. 
 
 
 
 
 
Späť