RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Nepozornosť, zábudlivosť alebo neopatrnosť?

Pridané dňa 15 Jul 2016

Mestká polícia Nitra >>

     Zrejme každému z nás sa stalo, že niečo stratil – kľúče, mobil, peňaženku, doklady. Niekomu sa to stáva iba občas, inému, kto je viac roztržitý, zaneprázdnený alebo v strese, takmer pravidelne. Stratiť doklady, prípadne, ak Vám ich odcudzia aj s kabelkou alebo taškou, je nepríjemné z viacerých dôvodov. Je potrebné chodiť na viaceré úrady či inštitúcie, platiť príslušné poplatky, hrozí, že niekto Vaše doklady zneužije na rôznu nezákonnú činnosť, môže sa pokúsiť zneužiť platobnú kartu, nehovoriac o tom, že stratíte aj veľa času, beriete si dovolenku na vybavovanie a podobne. 

     Stratu osobných dokladov viacerých občanov počas niekoľkých hodín zaregistroval príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície. V prvom prípade na útvar MsP v Nitre prišla všímavá žena, ktorá na ulici našla a odovzdala osobné doklady. Po spísaní úradných záznamov, boli  nájdené veci odovzdané na útvare policajného zboru.

     V druhom prípade, o hodinu neskôr, prijal operačný príslušník oznam o nájdených dokladoch na ulici pri železničnej stanici. Hliadka mestskej polície na mieste prevzala veci od nálezcu a po spísaní úradných záznamov boli tieto odovzdané na kurátorke Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko doklady patrili osobe prepustenej z výkonu väzby a príslušná kurátorka, ktorá má osobu zverenú, zabezpečí odovzdanie dokladov.
     
     O ďalšiu hodinu odovzdal pracovník fi. El Comp hliadkujúcim príslušníkom nájdenú pánsku peňaženku, v ktorej sa nachádzali osobné doklady. V tomto prípade sa príslušníkovi na operačnom pracovisku podarilo skontaktovať s majiteľom a hliadka po spísaní úradných záznamov mu veci odovzdala.
     
     Neskôr opäť, po štvrtý krát, zaznamenal operačný príslušník identický oznam – nájdené doklady aj s finančnou hotovosťou. Tentokrát ich „zábudlivec“ nechal alebo stratil v hlavnej budove Slovenskej pošty. Aj v tomto prípade sa operačnému pracovníkovi podarilo zistiť telefonický kontakt na majiteľku nájdených vecí. Opäť bolo potrebné spísať obligatórne úradný záznam a privolaná majiteľka si mohla po počiatočnom strese zo straty vydýchnuť a doklady aj s peniazmi od príslušníka na operačnom pracovisku na útvare MsP prevziať. 
 
Čo robiť, ak ste doklady stratili alebo Vám boli ukradnuté?
 • nečakať a stratu čo najskôr nahlásiť na najbližšom obvodnom oddelení Policajného zboru SR. Ak sa Vám takáto situácia stane v inom meste a neviete, kde nájsť policajnú stanicu, zavolajte na číslo 158 alebo na mestskú políciu 159. Skorým nahlásením predídete zneužitiu dokladov. Na obvodnom oddelení PZ SR s Vami spíšu zápisnicu a bude Vám vydané potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré dočasne slúži ako náhrada dokladu a zároveň sa predkladá na vyhotovenie nového občianskeho preukazu. 
 • čo najskôr požiadať na oddelení dokladov o vyhotovenie nového dokladu, kde predložíte potvrdenie o strate alebo krádeži
 • ak Vám odcudzili aj kartičku poistenca, zavolajte do svojej zdravotnej poisťovne,
 • ak Vám odcudzili platobné karty, okamžite sa spojte so svojou peňažnou inštitúciou a požiadajte o zablokovanie účtu
 • ak Vám odcudzili cestovný pas alebo ste cestovný doklad stratili, máte povinnosť túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.
 • ak dôjde k strate alebo odcudzeniu cestovného pasu v zahraničí, treba to nahlásiť na zastupiteľskom úrade SR a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal. Zároveň je potrebné priložiť doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu od orgánu, kde ste stratu/odcudzenie nahlásili. Ak je potvrdenie v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musíte zabezpečiť aj preklad do štátneho jazyka.
 • ak Vám odcudzili vodičský preukaz, máte povinnosť nahlásiť okresnému dopravnému inšpektorátu do siedmich dní.  O vyhotovenie vodičského preukazu alebo pasu môžete požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ. Informácia o tom, že doklady sú pripravené na vyzdvihnutie, vám bude bezplatne zaslaná SMS či e-mailom.
 • stratu alebo krádež osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla máte povinnosť hlásiť na ktoromkoľvek pracovisku vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike. 
 
Poznámky:
 • Doklad, ktorý ste nahlásili ako odcudzený alebo stratený, sa stáva neplatným. Ani keď ho neskôr nájdete, nemôžete ho ďalej používať a ste povinný ho odovzdať. V čase straty mohol byť totiž doklad zneužitý
 • Vydanie občianskeho preukazu je viazané na trvalý pobyt, o jeho vystavenie preto môžete požiadať len v mieste svojho trvalého bydliska.
 • Pri nahlasovaní straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, na ktorom sú nahraté certifikáty slúžiace pre zaručený elektronický podpis, nezabudnite požiadať o zrušenie všetkých certifikátov. Zároveň Vám odporúčame priniesť si so sebou kópiu Zmluvy o vydaní a prevzatí certifikátov na občianskom preukazu s čipom, kde máte uvedené číslo občianskeho preukazu s čipom.
 • Môžete využiť aj elektronickú službu Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, ktorá umožňuje neprihlásenému používateľovi nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť pracovisko dokladov Policajného zboru. Služba je dostupná prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy cez vyhľadávanie elektronických služieb Nájsť službu alebo na portáli Ministerstva vnútra SR
 
Poplatky a sankcie:
 • Občiansky preukaz - za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz zaplatíte v oboch prípadoch správny poplatok 16,50 eur.
 • Pri opakovanej strate alebo odcudzení dokladov v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov sa správny poplatok zvyšuje  na 33 eur.
 • Cestovný pas - ak  neohlásite bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustíte sa priestupku, za ktorý vám môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur. 
 
Oslobodenie od poplatkov:
 • ak sa občianskeho preukazu občana násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená na polícii, za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu nemusíte platiť.
 • od poplatku je oslobodené aj podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu osobou, ktorá má viac ako 60 rokov alebo ak ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 
 Rady:
 • nenechávajte si doklady ani v odkladacej skrinke vo vozidle a už vôbec nie na sedadlách a zadnom okne
 • nenoste peňaženku a doklady spolu
 • nenoste kabelky alebo tašky na pleci bez toho, aby ste mali o nich vždy prehľad
 • nenoste doklady v zadnom vrecku nohavíc
 • nenechávajte si doklady vo vreckách oblečenia, ktoré máte prevesené cez stoličku
 • nenechávajte si ich ani v batohu, ktorý máte na pleciach.

 

Späť