RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Incident na letnom kúpalisku

Pridané dňa 02 Aug 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Leto, a hlavne extrémne horúčavy, prilákali na nitrianske kúpalisko zvýšený počet návštevníkov, dokonca aj takých, ktorí naň chodiť nezvykli. Letné kúpalisko v Nitre privíta každého návštevníka a poskytne mu priestor a služby na oddych, občerstvenie i šport. Samozrejme, za určitých podmienok, ktoré sú obsiahnuté v Prevádzkovom poriadku letného kúpaliska v Nitre zo dňa 1.6.2018. Niečo podobné, ako keď sa prepravujete v mestskej hromadnej doprave či idete do kina. Aj tam musíte dodržiavať určité špecifické nariadenia. Nie každý návštevník sa však riadi týmito pokynmi, prípadne sa neriadi ani len obyčajnou slušnosťou, morálkou či zaužívaným neobťažujúcim správaním.

 Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal viacero oznamov o obťažujúcom a nekultúrnom správaní občanov neprispôsobivej menšiny na nitrianskom letnom kúpalisku. Do areálu sa údajne nahrnula početnejšia skupina, ktorá obťažovala ostatných návštevníkov svojim nad mieru obvyklým vykrikovaním, hlukom, nebezpečných skákaním do vody medzi ostatných, dokonca aj na miestach, kde je to zakázané. Niektorí občania uvádzali, že niektorí sa kúpali i oblečení. Podľa vyjadrenia jedného občana „ich bolo zrazu plné kúpalisko“.

 
Vyslaná hliadka po príchode na miesto zistila sedem neprispôsobivých spoluobčanov, ktorí sa zjavne správali obťažujúco a ich konanie bolo v rozpore s prevádzkovým poriadkom. Týchto po preverení situácie okamžite vyzvali, aby opustili areál kúpaliska, hoci sa ostatní početní príbuzní hlasito dožadovali zrušenia tohto vykázania a snažili sa účelovo poukazovať na údajnú diskrimináciu. Dvaja z vykázaných, zdravo vyzerajúcich mladistvých mladých mužov, sa snažili ovplyvniť rozhodnutie mestských policajtov predložením preukazu ťažko zdravotne postihnutého. Policajti im jasne vysvetlili, že preukaz ŤZP ich neoprávňuje nedodržiavať predpisy a nariadenia platné v areáli kúpaliska a vykázali všetkých siedmich z kúpaliska bez nároku na vrátenie vstupného.
 
Mestskí policajti sa priebežne počas hliadkovania a plnenia iných úloh na letnom kúpalisku preventívne zastavia a skontrolujú stav verejného poriadku v areáli. Podobný problém na kúpalisku bol aj pred niekoľkými rokmi, keď mestská polícia musela represívne zasahovať a neskôr i určitý čas preventívne na kúpalisku pôsobiť.
 
Mestská polícia ďakuje za každý oznam, ktorým občan upozorní na porušovanie právnych noriem, napokon, už sme na tejto stránke písali viackrát, že žiadna polícia na svete sa nezaobíde bez podnetov či oznámení od občanov. Radi sa tiež dozvieme, a aj aktívne zisťujeme, názory na našu prácu, hoci je nám už dopredu jasné, že za uložené pokuty nás nikto chváliť nebude. Napriek dlhoročným skúsenostiam nám však nedá nepozastaviť sa nad viacerými reakciami na činnosť mestskej polície v tomto konkrétnom prípade. Niektorí sa v diskusiách jednoznačne vyjadrili, že „zlyhala mestská polícia“, pretože buď „tam mala hliadka stáť celý deň, veď aj tak nič nerobia, len vyberajú za papuče“ alebo „mali zakázať vstup všetkým neprispôsobivým“, prípadne, že „vedenie kúpaliska im nemalo povoliť vstup, pretože kúpalisko nie je verejné miesto a môže si tam vpustiť koho chce.“
 
Na vysvetlenie konštatujeme, že kúpalisko je miesto verejnosti prístupné a každý, kto dodrží podmienky, príkaz a zároveň neporuší zákaz vyplývajúci z platného právneho predpisu, v tomto prípade Prevádzkového poriadku letného kúpaliska v Nitre, má právo na vstup. Ak by aj hypoteticky bola požiadavka nespokojných občanov implementovaná do tohto právneho predpisu, stal by sa protiústavným a tým pádom neplatným či nevykonateľným. Príslušníci mestskej polície majú vo svojich základných povinnostiach jasne nariadené, že sú povinní dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, takže nie je možné postaviť hliadku mestskej polície pred vchod do kúpaliska a nevpustiť tam niekoho na základe príslušnosti k nejakej komunite, napriek tomu, že s ňou reálne môžeme mať negatívne skúsenosti.
 
Tiež konštatujeme, nie prvý krát, že len človek, ktorý absolútne nepozná policajnú prácu na komunálnej úrovni sa môže vyjadriť, že mestská polícia „okrem papúč“ nič nerobí. Prípadne sa tak vyjadrí človek, ktorý sám nerešpektuje zákony a porušuje dopravné predpisy a mestská polícia mu uložila blokovú pokutu. Prípadne viac pokút. Alebo sa tak vyjadrí človek, ktorý len bezcieľne alebo účelovo „frfle“ a skrýva za anonymitu internetu.
 
Vyzývame kohokoľvek z občanov nášho starobylého mesta, kde už 27 rokov zabezpečujeme verejný poriadok, aby prišiel na mestskú políciu a navrhol racionálne a zákonné riešenia, ktoré by boli schopné skvalitniť a zefektívniť hliadkovú činnosť príslušníkov. Radi budeme diskutovať o každom zmysluplnom a zrealizovateľnom návrhu. Musíme však dopredu upozorniť každého navrhovateľa zlepšení, že veľmi rýchlo spoločne narazíme na personálne, zákonné, finančné a materiálno-technické obmedzenia rôzneho druhu, ktoré nás jednoducho nepustia ďalej.
 
 
 
Poznámka:
 
 
 

8  Zásady správania návštevníkov

 
Vylúčenie z návštevy
 
 1. Do bazénu nie je povolený vstup osobám postihnutých horúčkovým  ochorením, zápalom očných spojiviek, nákazlivými alebo odpor vzbudzujúcimi chorobami, kožnými parazitmi, vyrážkami, osobám  zahmyzeným alebo pod vplyvom alkoholu a drog.
 2. Z areálu letného kúpaliska bude bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný návštevník, ktorý i napriek napomenutiu poruší  ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, chová sa neprístojným a rušivým spôsobom, alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných   pracovníkov uvedených v bode 4  predchádzajúceho odseku.
 3. Dodržiavanie prevádzkového poriadku návštevníkmi letného  kúpaliska je kontrolované a zabezpečované zodpovednými pracovníkmi spol. Službyt Nitra s.r.o. a poriadkovou službou. Poriadková služba v spolupráci zo zodpovednými pracovníkmi Službyt Nitra s.r.o. má povinnosť vykázať mimo areál letného kúpaliska návštevníka, ktorý nedodržuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, chová sa  neprístojným a rušivým spôsobom, alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov uvedených v bode 4 predchádzajúceho odseku.
 4. Pokiaľ osoba mladšia ako 12 rokov bude porušovať prevádzkový poriadok LK bude na túto skutočnosť upozornená dospelá osoba ktorá ho sprevádza s tým, že pri ďalšej upomienke budú vykázaný z areálu LK.

Pokyny pre návštevníkov
 
 1. Prezliekanie je možné v priestoroch šatní, kde je možné odkladať svoje osobné veci. Za bežné osobné veci uložené v šatni zodpovedá obsluha šatní. Zákazník si uloží svoje bežné osobné veci oproti označenému šatňovému lístku, ktorého jedna časť je upevnená na uložených veciach a druhú časť obdrží zákazník.  Osobné veci je možné uložiť iba počas 1 dňa prevádzky letného kúpaliska. Peniaze a iné cennosti nie sú súčasťou osobných vecí. Za uloženie peňazí a iných cenností si zodpovedá zákazník sám. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, straty a krádeže, ktoré si spôsobia návštevníci navzájom, svojou nepozornosťou a nedodržiavaním predpisov a opatrení potrebných pre zabezpečenie svojho zdravia svojej bezpečnosti a zabezpečenie svojho majetku.
 2. Do priestorov bazénu môže návštevník vstúpiť len v zodpovedajúcom oblečení určenom na plávanie. Osoby, ktoré prevádzajú dozor nad kúpajúcimi, môžu byť zodpovedajúco prezlečené do športového úboru s ľahkou obuvou. V priestoroch bazénu sa môže v civilnom oblečení pohybovať len osoba, ktorú sprevádza poverený pracovník.  Vstup do bazénových priestorov v civilnom alebo služobnom oblečení majú všetky osoby vykonávajúce  kontrolnú, lekársku, hygienickú a bezpečnostnú činnosť v priestoroch bazénu.
 3. Návštevník nesmie použiť na kúpanie spodné prádlo, či inak porušiť zásadu mravnosti a slušnosti v použití kúpacieho úboru.
 4. Návštevníci, ktorí nevedia plávať, alebo plávajú nedostatočne, sa môžu zdržiavať len v bazéne pre neplavcov. Službukonajúci plavčík má právo vykázať neplavcov do priestoru v bazéne pre nich vyhradenom.
 5. Návštevník je povinný dodržiavať osobnú čistotu, pred vstupom do bazénu sa osprchovať, prejsť brodiskom a používať priestory a zariadenia prislúchajúce   k bazénu bez ich znečisťovania.
 6. Návštevníci, zvlášť staršie osoby alebo postihnutí telesnou chybou sa musia vo vlastnom záujme pohybovať opatrne na mokrých podlahách. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobili návštevníci sami vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržiavaním tohto poriadku.
 7. Návštevníci používajú priestory a zariadenia prislúchajúce k bazénu prijateľným spôsobom. Škody alebo straty na majetku prevádzkovateľa spôsobené  návštevníkom bude od neho prevádzkovateľ žiadať uhradiť primeraným spôsobom.
 8. Mimo prevádzkovú dobu bazénov je prístup do bazénov verejnosti zakázaný.
 

Zakázané činnosti v priestoroch bazénu
 
 1. Chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok, hlukom rušiť kľud ostatných návštevníkov, naháňať sa v okolí bazénu.
 2. Vzájomne sa potápať, zrážať alebo vhadzovať iné osoby do vody, skákať z bokov bazénu do vody.
 3. Závodiť v plávaní možno iba v priestoroch vyhradených pre plavcov, po predchádzajúcom súhlase službukonajúceho plavčíka tak, aby neboli rušení ostatní návštevníci bazénu.
 4. Pohybovať sa v priestoroch vyhradených pre službukonajúcich pracovníkov obsluhy bazénu.
 5. Znečisťovať vodu a ostatné priestory pľuvaním, odhadzovaním nečistôt, čistením alebo praním prádla, používať zapáchajúce krémy a ochranné masti.
 6. Konzumovať potraviny akéhokoľvek zloženia v blízkom okolí bazénov  a v bazénoch.
 7. Vchádzať do priestorov vyhradených pre osoby druhého pohlavia
 8. Odkladať v priestoroch voľne prístupné predmety ohrozujúce bezpečnosť iných návštevníkov alebo prevádzku Letného kúpaliska Nitra.
 9. Hrať loptové hry v bazéne, alebo v priestoroch prislúchajúcich k bazénu. Loptové hry možno hrať na vyhradených plochách areálu letného kúpaliska.
 10. Neoprávnene používať záchranné zariadenia slúžiace k poskytnutiu prvej pomoci, požiarnemu zabezpečeniu a bezpečnosti návštevníkov.
 
 

 

Späť