RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Hanbia sa za svoje meno? A za správanie nie?!

Pridané dňa 25 Jul 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Ešte aj po dvadsiatich siedmich rokoch existencie obecných a mestských polícií sa stane, že občan, ktorý je pristihnutý pri nejakom porušení zákona, odmieta predložiť občiansky preukaz, prípadne odmieta poskytnúť orgánu obce svoje údaje. Väčšinou je na príčine tejto zbytočnej revolty alkohol alebo nahromadené emócie, prípadne pokus o frajerinu pred kamarátmi, pred verejnosťou alebo pred zapnutou kamerou v mobile. 

 Radosť z rebelantstva alebo odporu verejným činiteľom v uniforme mestských policajtov však zvyčajne trvá žalostne krátko a máva trpkú príchuť. Príslušník obecnej polície je totiž oprávnený vyzvať občana pristihnutého pri spáchaní priestupku alebo od ktorého je požadované vysvetlenie, prípadne ak ide o osobu hľadanú, aby preukázal svoju totožnosť a občan je povinný tejto výzve vyhovieť. Ak odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti, je príslušník oprávnený predviesť takúto osobu na útvar obecnej polície za účelom zistenia jej totožnosti alebo za účelom podania vysvetlenia k priestupku. Na účel predvedenia môže príslušník obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky. Ktoré? Rozhodne o tom samotný príslušník podľa situácie, osoby proti ktorej zasahuje a povahy zákroku.
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-564

 Prípad č.1:                                                           
V pracovný deň pol hodinu po obede hliadka mestskej polície spozorovala na zvyčajne frekventovanej ulici pri autobusovej stanici neznámeho muža, ktorý močil priamo na cestu. Keďže konanie muža posúdili ako porušenie priestupkového zákona, vyzvali ho, aby predložil doklad totožnosti. Ten však odmietol svoju totožnosť hodnoverne preukázať, možno si myslel, že mu jeho správanie na verejnom priestranstve prejde. Mestskí policajti však od úmyslu doriešiť priestupok neustúpili a muža predviedli na útvar MsP. Tam muž zázračne rýchlo „prišiel k rozumu“ a našiel vo svojich veciach pas, ktorý veľmi rýchlo predložil mestským policajtom. Zistili, že išlo o štyridsaťpäť ročného občana Chorvátska z mesta Varaždin, ktorý možno takto oneskorene oslavoval čerstvý titul vicemajstrov sveta vo futbale.
Neslušný vicemajster bol neskôr určite rád, že zasahujúci príslušníci nitrianskej mestskej polície si pri riešení situácie zachovali profesionálny prístup a so zvýšenou mierou trpezlivosti nepoužili žiadny so zákonných donucovacích prostriedkov.
 
Prípad č.2:
Chorvát sa, hoci na poslednú chvíľu, ale predsa len zachoval rozumne a svoju totožnosť preukázal, čo sa však nedá povedať o dvadsaťtriročnom mužovi z Nitry o dva dni neskôr jednu hodinu po polnoci. Mestskí policajti reagovali na opätovnú žiadosť občanov na rušenie nočného pokoja skupinkou mladých ľudí na sídlisku Klokočina. Prvé porušenie pred hodinou a pol riešila hliadka MsP spočiatku zhovievavo dohováraním a po krátkom rozhovore s mladými mužmi títo stíchli a miesto opustili. Pri opakovanom príchode znovu zaregistrovali porušenie priestupkového zákona tou istou skupinkou, ktorá nerešpektovala predošlé dohováranie mestských policajtov ani vlastný sľub, že už nebudú občanov sídliska Klokočina rušiť v spánku. Keď zasahujúci mestskí policajti rázne vyzvali skupinu, aby sa utíšili, všetci, okrem jedného, uposlúchli. Ten sa naďalej správal hlučne, vykrikoval a dokonca teatrálne odhodil prázdnu sklenú fľašu, ktorá sa s hlasným praskotom rozbila.
Hliadka vyzvala mladého rebela, aby okamžite upustil od protiprávneho konania, aby predložil doklad totožnosti a podal vysvetlenie k priestupku. Ten však odmietol splniť čokoľvek, k čomu ho mestskí policajti vyzvali. Ani po jasnej výstrahe hliadky, že bude predvedený na útvar MsP i za prípadného použitia donucovacích prostriedkov, mladý Slovák, na rozdiel od Chorváta, „k rozumu neprišiel“. Keďže navyše tiež odmietol dobrovoľne nastúpiť do služobného vozidla, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky. Mestskí policajti boli aj v tomto prípade opäť ohľaduplní, pretože použili najmiernejšie prostriedky a to chvaty a hmaty, ktoré muža iba znehybnili, boleli len dočasne a neutrpel žiadne zranenia. Keď rebelujúci muž zistil, že to mestskí policajti myslia vážne, po predvedení začal spolupracovať a po vzore Harryho Pottera zázračne našiel svoj „neexistujúci“ občiansky preukaz. Neskôr bol doriešený v zmysle priestupkového  zákona.
 
Prípad č.3:
Zásah s podobným scenárom sa odohral o ďalšie dva dni na autobusovej stanici vo večerných hodinách pracovného dňa. Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania spozorovali neznámeho mladého muža ležiaceho na lavičke takým spôsobom, ktorý znemožňoval ostatným prítomným cestujúcim využiť lavičku na sedenie počas čakania na autobus. Do očí bijúce to bolo i z toho dôvodu, že vedľa museli stáť i starší občania, tiež rodina s dvomi malými deťmi. Muž mal nohy vyložené na lavičke a keďže ich mal značne znečistené, zašpinil i tretinu plochy na sedenie. Hliadka ho preto oslovila a vyzvala ho, aby sa posadil a predložil doklad totožnosti. Muž sa veľmi zle tváril, že spí, na výzvy nereagoval a neúspešne zahral etudu „spiaci medveď uprostred zimy“. Až keď mestskí policajti zvýšenou intenzitou a patričnou razanciou v hlase svoju výzvu zopakovali, mladý spachtoš sa snažil zahrať ďalšiu hereckú etudu „prekvapený prebúdzajúci sa medveď v skorú jar“.
 
Na zopakovanú výzvu na predloženie dokladu totožnosti reagoval negatívne a rovnako odmietol, stále trpezlivej hliadke, poskytnúť svoje údaje totožnosti. Takmer okamžite tiež prešiel do slovnej agresivite a začal vykrikovať rôzne nepublikovateľné vulgarizmy. Pri mužovi bola dvakrát použitá výstraha, že ak neupustí od protiprávneho konania, budú voči nemu použité donucovacie prostriedky. Hliadka, ktorá už teraz vystupovala striktne a rázne,  ho jasne upozornila, že bude predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a podania vysvetlenia k priestupku, prípadne aj za použitia donucovacích prostriedkov, ak bude klásť aktívny alebo pasívny odpor. Neznámy mladý neprispôsobivý muž však stále reagoval bez zapojenia „rozumu“, neprestal vykrikovať, odmietol predložiť doklad, odmietol povedať údaje, odmietol nastúpiť do vozidla, navyše začal tesne pred hlavou príslušníka mestskej polície mávať so zaťatými päsťami a voči zákroku hliadky kládol aktívny odpor. Aj tu mestskí policajti použili miernejšie hmaty a chvaty a zmietajúceho sa neprispôsobivého „ľavičkového“ rebela naložili do služobného vozidla a predviedli ho na útvar MsP. Aj on, keď stratil svoje obecenstvo na stanici, začal byť po predvedení veľmi rýchlo spolupracujúci, spomenul si na svoje meno, priezvisko i dátum narodenia. Rovnako, ako dvaja rebeli pred ním, ani osemnásťročný Leonardo z Novej Vsi nad Žitavou neutrpel pri zákroku žiadne zranenia a mestskí policajti ho doriešili v intenciách priestupkového zákona.
 
Poučenie?
Každému z nás sa môže stať, že súhrou rôznych faktorov občas poruší určitú právnu normu. Keď však v takej chvíli pristúpia k vám policajti, a je jedno, či mestskí alebo štátni, radíme Vám, aby ste pri prvom kontakte zbytočne nediskutovali, nekládli odpor a na výzvu hneď predložili doklad totožnosti, prípadne poskytli svoje pravdivé osobné údaje kontrolnému orgánu.
 
Určite tak predídete viacerým, pre Vás nepríjemným, situáciám. 
 
 
 
Späť