RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Zákony

Zákon 564/1991 Zb. o obecnej polícií spolu s aktuálnymi zmenami nájdete na právnom a informačnom portáli :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/564/20171201