Mestský kamerový monitorovací systém - Mestská polícia v Nitre
RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Mestský kamerový monitorovací systém

Mesto Nitra má, okrem iných prívlastkov, i prívlastok mesto mladých, o čom svedčia dve univerzity a väčší počet škôl stredných. Negatívnou stránkou tohto faktu je však zistenie, že časť mládeže je charakteristická novými nežiaducimi formami trestnej a priestupkovej činnosti, či už v oblasti násilnej, mravnostnej, vandalizmu, graffitti, distribúcie či užívania drog.

Dnes už nikto nepochybuje o tom, akou účinnou pomocou pre každú bezpečnostnú zložku je kamerový monitorovací systém. Osvedčil sa na zhotovovanie dôkazových prostriedkov pri zistenej trestnej a priestupkovej činnosti a identifikácie ich páchateľov všetkého druhu a závažnosti, slúži pri zvyšovaní miery objasnenosti násilnej či inej kriminality.

Mestská polícia Nitra má schválenú Koncepciu rozvoja bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta Nitry do roku 2015, ktorá vychádza z analýzy štatistík miesta, času, kvantity a typu kriminality či iných sociálno-patologických javov. Po každoročnom zozbieraní a analýzy štatistík priestupkov, trestnej činnosti, spracovania miestnej empirickej znalosti z hliadkovacej činnosti je spracovaný strategický plán rozmiestnenia monitorovacích kamier. Rozpracovaný je i spôsob prenosu signálu, jeho zobrazenie a uchovávanie na útvare MsP Nitra. Na základe tejto štúdie budú zrealizované inštalačné práce, naištalovaný prislúchajúci softvér i hardvér. Kamery budú rozmiestňované na miesta s najväčším kriminogénnym faktorom, na okolie prevádzok a priestorov v meste, pri ktorých sa najčastejšie vyskytoval vandalizmus, znečisťovanie alebo iná protispoločenská činnosť.

Vytvoriť a efektívne prevádzkovať mestský kamerový systém podmieňuje aj pravidelné financovanie tohto projektu. Nakoľko Mesto Nitra nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na pravidelnú obnovu starých zariadení a nákup zariadení nových, mestská polícia sa snaží získať finančné prostriedky na rozširovanie kamerového systému napríklad zo štátnych dotácií, samotné prevádzkovanie a personálne obsadenie je každoročne zabezpečené z rozpočtu mesta.

Z týchto objektívnych skutočností však logicky vyplýva sklz v plnení spomenutej koncepcie. Prispievajú k tomu i novozistené skutočnosti na území mesta, kedy vznikla potreba operatívne nainštalovať kamery na miestach, ktoré sme v minulosti neplánovali, avšak vzniknuté situácie si takúto zmenu vyžiadali. V súčasnosti má naplánovaný kamerový systém deficit 9 kamier na sídlisku Klokočina, 3 kamery v širšom centre mesta a výmenu šiestich starších kamier nainštalovaných v roku 2005, ktoré síce sú v prevádzke, ale ich technické parametre už zaostávajú za dnešnými požiadavkami.

Preto môžeme skonštatovať, že plnenie koncepcie pri súčasnom tempe financovania a operatívne reagovanie na nové kriminopgénne faktory možeme odhadnúť do roku 2020.

V súčasnej dobe je v meste Nitra nainštalovaných 40 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo. 21 kamier je v centre mesta, 6 na sídlisku Klokočina, 1 kamera v Dolných Krškanoch, 1 kamera v Dražovciach a 8 kamier na sídlisku Chrenová. Týchto 8 kamier tvorí takzvaný uzavretý okruh, čo znamená, že jednotlivé kamery na seba vidia a je možné s nimi postupne zmapovať pohyb osôb, ktoré sa dopúšťajú protispoločenskej činnosti alebo pohyb motorových vozidiel, ktorými bola spáchaná protispoločenská činnosť. 

Využitie mestského kamerového monitorovacieho systému do značnej miery redukuje potrebu nasadenia príslušníkov MsP do monitorovaných priestorov a umožňuje ich cielene nasadiť až v  prípade konkrétneho zistenia priestupku. Mestský kamerový monitorovací systém využívame nielen na represiu, ale hlavne na tzv. generálnu prevenciu. Už len samotné zverejnenie informácie o skutočnosti, že určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, štatisticky znížil počet priestupkov a odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protispoločenských konaní.

Za účelom zefektívnenia práce mestskej polície sme zriadili chránené pracovisko pre občanov s telesným postihnutím, ktorí vykonávajú obsluhu mestského kamerového systému. Títo absolvovali interné vzdelávanie v oblasti úloh, kompetencií a povinností mestskej polície, v oblasti komunikácie, priestupkového a trestného zákona tak, aby boli schopní identifikovať hroziacu alebo už prebiehajúcu protispoločenskú činnosť.

 

Zriadením pracovných miest pre ZPS sa umožní efektívnejšie personálne využitie príslušníkov MsP, ktorí môžu byť nasadzovaní priamo do výkonu v uliciach mesta. Pri správnom a včasnom zhodnotení situácie a identifikácie signálneho správania potencionálnych páchateľov bude MKS pôsobiť i preventívne a tak znižovať mieru páchania protispoločenskej činnosti. MKS je i vhodným prostriedkom na identifikáciu  a zisťovanie totožnosti páchateľov, slúži ako dokumentačný materiál pre Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR), napríklad pri vyhodnotení krádeží, vlámaní, lúpežných prepadnutí alebo závažných dopravných nehôd.

Do budúcnosti máme pripravené a vytypované lokality, v ktorých plánujeme rozšírenie kamerového systému. Osadené budú kamery na sídlisku Klokočina, na Párovciach, na hrade a tiež na miestach, ktoré sú kľúčové pre potreby monitorovania a riadenia dopravnej situácie v meste.